Кримінальне право

Курсова Арешт як вид кримінального покарання (Код: 15303)

Опис

Готова курсова робота на тему Арешт як вид кримінального покарання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ
1.1. Поняття, ознаки та мета покарання в Кримінальному праві
1.2. Арешт в системі кримінальних покарань
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА АРЕШТУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
2.1. Загальна характеристика арешту як кримінального покарання
2.2. Принципи призначення покарання у виді арешту
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
3.1. Направлення засуджених до арешту до місця відбування покарання
3.2. Основні засоби виправлення засуджених до арешту
РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ АРЕШТУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. ...
З проголошенням незалежності України розпочався процес розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Становлення та розбудова державності привели до докорінного реформування політичної, економічної та правової системи країни. Правова реформа зумовила відповідну зміну кримінального законодавства України. Необхідність комплексного підходу до боротьби зі злочинністю окреслила новий підхід до системи покарань. Такий підхід проявився у спрямуванні закону на посилення диференціації та індивідуалізації покарання, що, у свою чергу, привело до введення у систему покарань нових його видів: обмеження волі, арешту та ін.......
Незважаючи на те, що дослідженню покарання як інституту кримінального права приділяли увагу такі вчені як: Л.В. Багрій-Шахматов, М.І. Бажанов, М.О. Бєляєв, С.А. Велієв, І.М. Гальперін, І.М. Даньшин, О.І. Зубков, В.І. Зубкова, І.І. Карпець, Г.О. Кригер, С.Ф. Мілюков, О.С. Міхлін, О.Ф. Міцкевич, І.С. Ной, С.В. Полубинська, О.Д. Соловйов, М.М. Становський, М.О. Стручков, В.М. Трубников, В.З. Фетисов, М.Д. Шаргородський, І.В. Шмаров, – пи.тання дослідження арешту як виду покарання є не досить розробленим.............
Метою курсової роботи є .........
Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:
- дослідити поняття, ознаки та мету покарання в Кримінальному праві;
...
..............
Об'єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є ................
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, шести підрозділів

.
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ
1.1. Поняття, ознаки та мета покарання в Кримінальному праві
...
Частина 1 ст. 50 Кримінального кодексу України (далі - КК) визначає поняття покарання так: покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого [10]....
....
П’ята характерна ознака покарання полягає в тому, що в ньому дістають вираження засудження, негативна оцінка з боку держави як вчиненого злочину, так і самого злочинця. Авторитетність такої оцінки закріплюється обвинувальним вироком, що виноситься судом від імені держави і містить конкретну міру покарання [3, с. 340]. Таким чином, призначене покарання є правовим критерієм, показником негативної оцінки злочину та особи, яка його вчинила, з погляду кримінального закону і моральності............
...............
1.2. Арешт в системі кримінальних покарань
...........
Характерними ознаками системи покарань є те, що вона: а) включає вичерпний перелік видів покарань, і лише ним має керуватися суд при визначенні покарання; б) визначає розміщення видів покарань залежно від тяжкості кожного з них; в) допускає в деяких випадках перехід (заміну) від одного виду покарання до іншого, більш м'якого виду покарання (ст. 69 КК); г) передбачає певне співвідношення видів покарань між собою [8, с. 221].......
Значення системи покарань полягає в тому, що вона:
а) відкриває простір для реалізації принципів кримінального права;
.......... [2, с. 236].
Безстроковими є такі покарання, межі дії яких у часі законом не встановлюються. До них належать штраф, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, конфіскація майна та довічне позбавлення волі..........
..........


РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА АРЕШТУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
2.1. Загальна характеристика арешту як кримінального покарання
Включення арешту до системи чинного законодавства як виду кримінального покарання зумовлено історичними процесами розвитку українського суспільства та відповідає тенденціям розвитку міжнародного законодавства про покарання. Відправною точкою призначення арешту можна вважати його появу у Військових артикулах Петра І. [7, с. 216].........
Законність покарання полягає у вимозі призначення покарання лише у точні відповідності з кримінальним законом. Згідно з цим принципом покаранню підлягає лише та особа, яка визнана винною у вчиненні злочину; покарання призначається лише за вироком суду; види покарань вичерпно перелічені в законі; кожне з покарань може призначатися судом лише на підставі, у порядку та межах, встановлених законом [21, с. 181]........

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
3.1. Направлення засуджених до арешту до місця відбування покарання
Згідно з ч. 1 ст. 50 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК) особи, засуджені до арешту, відбувають покарання, як правило, за місцем засудження в арештних домах, а військовослужбовці – на гауптвахтах, звідси засуджені і направляються до цих установ для відбування покарання [11]...........
...........
Під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.......
Таким чином, засуджені до арешту, ............... 

3.2. Основні засоби виправлення засуджених до арешту
.......
У даній статті встановлюється ще одна особливість відбування покарання у виді арешту, яка полягає у тому, що засуджені у арештних домах до суспільно корисної оплачуваної праці не залучаються, а виконують лише роботи з господарського обслуговування установи, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення установ продовольством без оплати їхньої праці. .............. [6, с. 119].
Отже, арешт — це встановлений законом п..................


РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ АРЕШТУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Аналізуючи ефективність покарання у виді позбавлення волі на певний строк, треба відзначити, що більшість спеціалістів на сьогодні ставляться до нього, швидше як до вимушеного явища, ніж бажаного [22, с. 65]..........
............
На думку Ю.В. Шинкарьова, слабкість карального змісту короткострокового позбавлення волі зовсім не справляла враження на деякі категорії засуджених, не викликала в багатьох із них переживань і жалю, пов'язаних із позбавленням волі. Сам факт ізоляції від суспільства міг сприйматися засудженими як кара тільки у разі застосування достатньо довгих строків покарання. При коротких строках позбавлення волі, коли засуджені поміщалися у виправні установи найменш суворого режиму, ізоляція не мала належного карального впливу [1, с. 141].......
............
Отже, введення арешту до системи .............

ВИСНОВКИ
Отже, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого........
.........
Арешт має певні ознаки, притаманні йому як і будь-якому іншому виду покарання. До таких ознак можна віднести те, що арешт є заходом державного примусу; призначається від імені держави і виключно вироком суду; призначається тій особі, яка визнана винною у вчиненні злочину; призначається за вчинення саме злочину; полягає у передбаченому КК обмеженні прав і свобод засудженого (вказану ознаку необхідно розглядати через призму правового статусу засудженого); тягне за собою судимість.........

Література

1. Авраменко А. М. Порівняльний аналіз арешту і короткострокового позбавлення волі [текст] / Авраменко А. М. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету. - 2012. - с. 141 - 152
2. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част. : [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.
3. 15. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна част.: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
4. Бажанов М. И. Наказание в проэкте УК Украины [текст] / Бажанов М. И. // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. зб. - Х., 1999. - Вип. 38. - с. 167-179.
5. Бандурка О. М. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Кол. Авторів Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. − Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
6. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: [підручник] / Богатирьов І. Г. // – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 352 с.
7. Бурдін В. М. Арешт як вид кримінального покарання [текст] / Бурдін В. М. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - № 5. - с. 215 -221
8. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [навч. посіб.] / Р. В. Вереша // Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.
9. Ибрагимова А. М. Применение ареста в отношении несовершеннолетних [текст] / Ибрагимова А. М. // Российский следователь. - 2005. - № 4.- с. 10-11.
10. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 07.05.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page
12. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенювський та ін.; За ред. П. С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.
13. Мельник М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
14. Мельник М. І. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, - 2004.- 352 с.
15. Наказ Міністерства Юстиції України Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. — К., — "ФОРУМ", 2001, у 2-х ч. - с. 789
17. Науково-практичний коментар Кримінального / Ю. В. Баулін, В.І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с.
18. Сташис В. В. Кримінальне право України: Загальна част.: [підручник] / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456
19. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна част. [навч. посіб.] / Селецький С. І. // – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
20. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України: [підручник для студ. ВНЗ] / За ред. проф. А. X. Степанюка. - X.: Право, 2005. - 256 с.
21. Хохлова І. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [навч. посіб.] / Хохлова І. В., Шем’яков О. П. // - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 272 с.
22. Шинкарьов Ю. В. Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання / Шинкарьов Ю. В. // Форум права. -2007. -№ 3. – с. 287-292 [Електронний ресурс]. – Режим

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук