Конституційне право

Правове регулювання громадянства України (Код: 16032)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Правове регулювання громадянства України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Основні засади громадянства
1.1. Поняття та ознаки громадянства
1.2. Принципи громадянства
Розділ 2. Підстави набуття і припинення громадянства
2.1. Підстави набуття громадянства. Можливість поновлення
2.2. Підстави припинення громадянства. Особливості регулювання питань громадянства неповнолітніх осіб
Розділ 3. Проблемні питання інституту громадянства
3.1. Проблема подвійного громадянства в Україні
3.2. Шляхи вирішення подвійного громадянства
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Закон «Про громадянство України» від від 18.01.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 13. – ст. 65.
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство)» від 05.09. 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF24G00B.html
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства)» від 02.06.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1425-vi
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо декларації про іноземне громадянство)» від 18.11.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF2E601B.html
6. Александрова З. К. К вопросу о понятии гражданства / З. К. Александрова // Вопроси правового регулирования о социалистическом обществе: матеріали итговой науч. Конф. Новосибирского ф-та за 1973. – Свердловск: Издат-тво Свердловск. юрид. ун-та, 1974.
7. Баймуратов М. О. Міжнародне право. – Х., 2002. – С. 357.
8. Дахова І. І. Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних країн / І. І. Дахова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 26. – С. 95-109.
9. Захист прав людини. правові аспекти громадянства в Україні: Метод. Рекомендації / Авт. Кол.: О. Т. Колб, В. А. Ходирєв, І. Я. Бондар, М. А. Бандура, О. В. Юрченко, Н. І. Прорєшна. – Луцьк, 2000.
10. Исмаїлов Р. Р. Інститут громадянства Азербайжанської Республіки: автореф. дис…на здобуття канд.. юрид. наук. 12.00.02 «Конституційне право» / Р. Р. Исмаїлов. – Одеса, 2003. – 19 с.
11. Климчук Ю. Поняття, ознаки та принципи громадянства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/397
12. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ.: TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.
13. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. / В. В. Кравченко – К. : Атіка, 2008. – 592 с.
14. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – М., 1997. – С. 18.
15. Манжура Н/ Поновлення в громадянстві України як підстава набуття громадянства / Юстиніаен. – № 5. – 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2661
16. Міжнародне право: словник-довідник / С. М. Перепьолкін, Т. Л. Сироїд, Л. А. Філяніна; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.
17. Нехай Э. А. Становление и развитие института гражданства (конституционный аспект на примере России и стран ближнего зарубежья): дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Э. А. Нехай. – М., 1998. – 188 с.
18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник у 2 т. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006-2008. – Т. 1. – 544 с.
19. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наук, думка; Президент, 2006. – 344 с.
20. Принципи громадянства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helpiks.org/7-31043.html
21. Проблема подвійного громадянства в україні: аналіз ситуації, зарубіжний досвід, шляхи вирішення, законодавчі пропозиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/May2009/12.htm
22. Санжаревська І. С. Проблема подвійного громадянства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poltava.just.gov.ua/info/321/
23. Серьогін В. О. Конституційне право України: навч. посіб. / В. О. Серьогін. – Х. : ХНУВС, 2010. – 368 с.
24. Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / М. І. Суржинський; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2009. – 20 c.
25. Суржинський М. І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми систематизації та класифікації / М. І. Суржинський // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 443-447.
26. Суржинський М. І. Теоретико-правові питання набуття громадянства / М. І. Суржинський // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 42. – С. 227-233.
27. Суржинський М. І. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект / М. І. Суржинський. – К.: Наук. думка, 2011. – 215 с.
28. Тодика Ю. М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект: Навчальний посібник / Ю. М. Тодика. – Харків: Факт, 2002. – 254 с.
29. Тункин Г. И. Закон о гражданстве СРСР / Г. И. Тункин // Советское государство и право. – 1979. – № 7. –С. 22-20.
30. Черниченко С. В. Право наций на наопредилении и вопроси гражданства / С. В. Черниченко // Советское государство и право. – 1964. – № 1. – С. 110-114.
31. Юськів Н. В. Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх / Н. В. Юськів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 807 : Юридичні науки. – С. 202-206.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук