Конституційне право

Правова природа та становлення правового інституту місцевого самоврядування в Україні (Код: 16657)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Правова природа та становлення правового інституту місцевого самоврядування в Україні 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
1.1. Історичні етапи становлення правового інституту місцевого самоврядування в Україні
1.2. Основні наукові теорії місцевого самоврядування
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Поняття місцевого самоврядування в Україні
2.2. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні
2.3. Система місцевого самоврядування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право. – К. : Атіка, 2000. – 362 с.
2. Грицяк І. Зародження, становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні / І. Грицяк // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – №2. – 2013. – С. 57–64.
3. Субтельний О. Україна: історія: Пер. з англ. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1992. — 512 с.
4. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с
5. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, Н. К. Ісаєва, О. В. Батанов та ін. ; за ред. В. Ф. Пошрілка, О. Ф. Фрицькош. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
6. Муніципальне право України / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К .: Юрінком Інтер, 2001. – С. 56.
7. Поступна О. В. Громадська теорія місцевого самоврядування як теоретична конструкція організації політико-правового інституту народовладдя / О. В. Поступна // Теорія та практика державного управління. – № 2. – 2011. – С. 1–7.
8. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
9. Корнієнко М. І. Місцеве самоврядування в Україні / Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К., 1999. – С. 353.
10. Савчин М. В.Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
11. Орзіх М. Самоврядні території у системі державного устрою України // Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – С. 64.
12. Борденюк В. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної влади : конституційно-правові аспекти / В. Борденюк // Вісник НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 420–431.
13. Корнієнко М. І. Державна влада і місцеве самоврядування : актуальні питання теорії і практики / М. І. Корнієнко // Українське право. – 1995. – № 1 (2). – С. 68–77.
14. Болдирєв С. В. Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / С. В. Болдирєв. – Х., 2003. – 22 с.
15. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М.: Зерцало, 1998. – С. 421.
16. Конституція Укаїни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
17. Європейська хартія місцевого самоврядування: Міжнародний документ від 15.10.1985 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036
18. Задорожня Г. В. Конституційне право України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
20. Корж В. П. Конституційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в україні / В. П. Корж // Актуальні проблеми державного управління. – 2010. – № 1. – С. 176–181.
21. Грищук М. В. Принципи місцевого самоврядування як основні засади організації та функціонування місцевого самоврядування: політико-правовий аналіз / М. В. Грищук // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2009. – Вип. 37. – С. 266-270.
22. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні. Навч. посіб. /За заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 211 с.
23. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
24. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.
25. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 № 2625-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
26. Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: Навчальний посібник / За ред. В.В. Кравченка. – К.: Атіка, 2004. – 264 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук