Конституційне право

Перегляд судових рішень в цивільних справах Верховним Судом України (Код: 17652)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Перегляд судових рішень в цивільних справах Верховним Судом України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
1.1. Верховний Суд України в системі перегляду судових рішень
1.2. Суб’єкти права на звернення про перегляд судових рішень до Верховного Суду України
РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
2.1. Підстави перегляду Верховним Судом України судових рішень у цивільних справах
2.2. Підготовка, порядок розгляду та вирішення справи про перегляд судового рішення Верховним Судом України
РОЗДІЛ 3. СУДОВІ АКТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41, № 42. – Ст. 492.
2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2371.
4. Апалькова І. С. Значення перегляду судових рішень Верховним судом України у забезпеченні єдності судової практики / І. С. Апалькова // Методологічні засади вдосконалення цивільного процесуального права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя від дня народження Є. В. Васьковського (8 квітня 2016 р.) / уклад.: І. В. Андронов, Н. В. Волкова, О. В. Сатановська. – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 74-77.
5. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія / С. С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.
6. Бичкова С. С. Підстави перегляду Верховним Судом України судових рішень у цивільних справах: законодавчі новели / С. С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України. – 2016. – № 2. – С. 28-38.
7. Бічковічс І. Роль Верховного Суду Латвійської республіки у формуванні єдиної судової практики І. Бічковічс // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 181-185.
8. Гусаров К.В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / К.В. Гусаров. – Х., 2011. – 431с.
9. Локатир Ю. В. Процедура перегляду рішень у цивільному судочинстві України / Ю. В. Локатир // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 151-157.
10. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України / За ред. Теліпко В. Е., Притика Ю. Д. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 696 с.
11. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р. – 789 с.
12. Попов О. І. Особи, які мають право на звернення про перегляд судового рішення у цивільній справі Верховним Судом України: проблема суб’єктного кола / О. І. Попов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013. – № 4(15). – С. 318-325.
13. Попов О. І. Судові акти Верховного Суду України в системі судових рішень у цивільному судочинстві / О. І. Попов // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 951–953.
14. Портнов А. Судова реформа приведе статус Верховного суду України у відповідність до вимог Конституції та змінить процедуру призначення суддів / А. Портнов // Дзеркало тижня. – 2010 – № 21.
15. Ткачук О. С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 2 (11). – С. 108-117.
16. Чорнооченко С. І. Цивільний процес, [текст] навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 3акл.] / С. І. Чорнооченко. – [3-тє вид., перероб. та допов.]. – К . : «Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.
17. Цал-Цалко Ю. Ю. Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень / Ю. Ю. Цал-Цалко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 86-89.
18. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.
19. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. д. ю. н., проф. Р.М. Мінченко – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. − 720 с.
20. Цивільний процес України : Підручник / За ред Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2012. – 536 с.
21. Цивільний процес України : підручник / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» ; за ред.: Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.
22. Цивільний процес України : навч. практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2012. – 424 с.
23. Цивільний процес : навч, посіб. / Б. П. Ратушна. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 364 с.
24. Цілинко І. С. Суб’єкти права на звернення до Верховного Суду України про перегляд судових рішень / І. С. Цілинко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2014. – Випуск 6-1. Том 1. – С. 227-231.
25. Ярема А. Г. Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України / А. Г. Ярема, А. В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 12. – С. 28.
26. Ясинок М. М. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук