Конституційне право

Муніципально-правовий статус людини і громадянина (Код: 16655)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Муніципально-правовий статус людини і громадянина 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття, зміст та загальна характеристика муніципально-правового статусу людини і громадянина
2. Система муніципальних прав і свобод людини і громадянина
3. Основні муніципальні обов'язки людини і громадянина
4. Особливості правового регулювання та реалізації прав і свобод людини і
громадянина у місцевому самоврядуванні
5. Система гарантій муніципальних прав і свобод людини і громадянина
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38 – Ст. 249.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
4. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»: від 1 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
6. Абасов Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки / Г. Г. Абасов // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 81-86.
7. Баганов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія] / О. В. Батанов ; [відп. ред. М. О. Баймуратов]. – К. : Юрид. думка. – 2010. – С. 559.
8. Баймуратов М. А. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами / М. А. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. – № 1. – С. 89-93.
9. Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення / М. О. Баймуратов // Юридична освіта і правова держава: зб. наук, праць. – Одеса, 1997. – С. 96-101.
10. Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні / О. Батанов // Світогляд. – 2010. – № 6. – С. 72-77.
11. Батанов О. В. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: аксіологічні та онтологічні аспекти / О. В. Батанов // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11).
12. Батанов О. В. Муніципальне право України : Підручник / О. В. Батанов. – Х. : ТОВ «Одисей» 2008. – 528 с.
13. Батанов О. В. Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – C. 4-8.
14. Білоскурька О. В. Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави / О. В. Білоскурька // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 1. – С. 37-39.
15. Галіахметов І. А. Права і свободи людини в системі інститутів муніципального права / І. А. Галіахметова // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 48-52.
16. Гошко А. Кардинальний шлях справжньої демократизації самоврядування в Україні / А. Гошко // Вісник академії державного управління при Президенті України. – 1998. – № 2. – С. 194-201.
17. Делія Ю. В. Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. – К., 2003. – С. 12.
18. Джумурат Є. І. Забезпечення виконання конституційних обов’язків людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис…на здоб. наукового ступ. Канд. Юрид. наук. – Київ, 2011. – С 25.
19. Левенець А. В. Поняття та особливості муніципально-правового статусу особистості в Україні / А. В. Ленець // Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса. – 2013. – С. 124-129.
20. Любченко П. М. Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків: Видавництво «ФІНИ», 2012. – 496 с.
21. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
22. Правова основа місцевого самоврядування : збірник нормативних актів / [упоряд. Любченко П. М.]. – Харків : ФІНИ, 2011. – 712 с.
23. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: Навчальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
24. Русанова С. Ю. Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація / С. Ю. Русанова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 369-374.
25. Сергієнко О. В. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект / О. В. Сергієнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2009. – Вип. 18. – С. 176-185
26. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб. / А. Ткачук ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 120 с.
27. Тодика О. Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя / О. Ю. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Х. : Право, 2004. – Вип. 7. – С. 49-61.
28. Толкачова І. А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – Вип. 4. – С. 75-79.
29.Чернега А. П. Сутність юридичного обовязку як категорії / А. П. Чернега // Науково-практична Інтернет-конференція. – 2015. – № 1. http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1002%3A040315-14&catid=115%3A1-0315&Itemid=150&lang=ru


Опис

Готовий реферат з кримінально-виконавого права на тему Оборнська система покарань на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 15

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Пенетенціарні системи зарубіжних країн
2. Обернська тюремна система
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Брилліантов А.В., Курганов С.І. Кримінально-виконавче право Російської Федерації. – М.: ТМ Велбі, Вид-во Проспект, 2007.
2. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.
3. Джужа О.М. Кримінально виконавче право України: Підручник. – К.: Атіка, 2009.
4. Колб О.Г., Хлистік А.М., Барчук А.І., Кулічук М.М. та ін. Кримінально-виконавче право України. – Луцьк: Видавництво Волинська обласна друкарня, 2000.
5. Кримінально виконавче право: Підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лісодєд та ін.; за ред.. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011.
6. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, А.X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. – Харків: Право, 2001.

Опис

Задача з Кримінально-виконачого права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 2


Фабула

Після відбування одного місяця покарання в колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання засуджена Шевченко звернулася з проханням до адміністрації надати їй одне тривале побачення з чоловіком та дітьми, які вже прибули на короткострокове побачення.
Яке рішення може прийняти адміністрація?

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук