Конституційне право

Механізм забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи (Код: 16019)

Опис

Реферат на тему: Механізм забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Формування правового визначення поняття механізму забезпечення прав, свобод та законних інтересів
2. Правові інститути забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи
3. Механізм забезпечення прав і свобод людини в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Права і свободи людини є однією з ключових наукових проблем, які всебічно вивчаються – з філософсько-гуманістичного погляду, в аспекті принципів перебудови правової системи, проведення економічної та культурної політики. ....
Предметом дослідження є....
Мета даної роботи полягає у ........
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
....
Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка учених-правників, наприклад, Г.Н. Андреєва, І.А. Андреєва, А.Ш. Будагова, К.Г. Волинка, Л.Д. Воєводін,  Н.І. Матузов, О.Г. Кушніренко, М.С. Малеїн, П.М. Рабінович, Т.В. Синюкова, Б.С. Ебзеєв, В.А. Патюлін, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, К. Толкачов, А. Хабібулін та інші.
 
1. Формування правового визначення поняття механізму забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи
 
Конституція України від 28 червня 1996 р. визначила, що права, свободи і законні інтереси людини та їх гарантії становлять зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження та забезпечення є її головним обов’язком [1]. Саме стан справ у сфері забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи, їх практична реалізація є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому....
....
На думку В.Ф. Погорілка, коли ми говоримо про механізми, засоби, через які особа може здійснювати свої права, свободи та законні інтереси доцільно вживати терміни «реалізація», «охорона», «захист» прав, свобод та законних інтересів. Ж.М. Пустовіт схиляється до терміну «механізм захисту і забезпечення» прав, свобод та законних інтересів, а також використовує «механізм реалізації» [11, с. 4]. П.М. Рабінович вживає такі терміни як «забезпечення», «здійснення», «забезпечення реальності здійснення» прав, свобод та законних інтересів [14, c. 16]....
...
Таким чином при ....
 
2. Правові інститути забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи
....
Міжнародні стандарти юридичного забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини знаходять своє втілення в таких загальних принципах організації і функціонування державно-правових інститутів, як законність, недискримінація, відповідність вимогам демократичного суспільства, гуманізм тощо [15, c. 12]. Вироблення гарантій відповідності вказаним вимогам потребує повсякденного і багаторівневого удосконалення нормативних та правозастосовних механізмів захисту прав та свобод людини....
....
Права, свободи та законні інтереси особи забезпечуються й реалізуються на практиці лише за умови їх надійного захисту. Загалом визначають такі основні конституційні гарантії прав і свобод:
- загальні гарантії прав і свобод людини й громадянина (захист прав і свобод - обов’язок держави, самозахист прав і свобод, судовий захист, міжнародний захист, відшкодування збитків, невід’ємність прав і свобод);
.... [13, с. 172].
В юридичній літературі існує такий розподіл інституційних гарантій: за видами прав, свобод і законних інтересів – гарантії економічних, політичних, соціальних, громадянських, ідеологічних, культурних прав;.... [7, c. 4].
....
3. Механізм забезпечення прав і свобод людини в Україні
 
До такого механізму слід відносити систему державних органів, громадських організацій, правові та нормативні акти, які в сукупності і взаємопоєднанні забезпечують реалізацію зазначених принципів. ...
Таку систему умовно можна відобразити наступним чином:
- органи державної влади і місцевого самоврядування та відповідні посадові і службові особи;
... [1].
....
Досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права і свободи людини і громадянина, є Конституція України. Відповідно до Основного Закону до цієї системи належать: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, система судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, система правоохоронних органів України тощо [9, c. 13]...
  
Висновки
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що механізм забезпечення прав, свобод та законних інтересів – це система правових інструментів та засобів, створених та закріплених державою для регулювання процесів у сфері прав, свобод та законних інтересів особи через відповідні органи, їх реального визначення та здійснення. Так зазначений механізм входить до складу системи загальносоціальних, юридичних, внутрішньодержавних та міжнародних гарантій прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Стає дієвим у взаємодоповнені та спільній роботі..........

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар // За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2005.
 3. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основні галузі права / В.Г. Буткевич. – К., 2004.
 4. Бурлак О.В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному праві прав людини / О.В. Бурлак // Держава і право. – Вип. 33.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред.В.Г. Бусол. – К.: Ірпінь: Перун, 2003.
 6. Дашковська О. До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Вісник «Загальні проблеми правової науки». – 2010. - № 3 (62).
 7. Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис… к.ю.н. 12.00.02 / Т.М. Заворотченко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2002.
 8. Магновський І.Й. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): автореф. дис… к.ю.н. / І.Й. Магновський. – К., 2003.
 9. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина та принципи законності // Право Укоаїни. – 2008. - № 6.
 10. Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини: автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.11. / Л.В. Пастухова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003.
 11. Пустовіт Ж.М. Основні соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні: автореф. дис... к. ю.н: 12.00.02 / Пустовіт Ж.М.; Ін-т держави іправа ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2001.
 12. Пушкіна О.В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис…д-ра ю.н. 12.00.02. / О.В. Пушкіна. – Х., 2008.
 13. Полянський Ю., Рачинський А. Захист прав і свобод громадянина у сферах діяльності державної влади та управління // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ,1999. – Вип.1.
 14. Рабінович П.М. Проблеми юридичного забезпечення прав людини (загальнотеоретичний аспект) / П. М. Ратбінович // Український часопис прав людини. – 1995. – № 2.
 15. Руда К.М. Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм ЄС: автореф. дис… к.ю.н. / К.М. Руда. – Х., 2004.
 16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник / О.Ф. Скакун. – Харків: Еспада, 2006.
 17. Чуйко З.Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України / З.Д. Чуйко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 8. – 2006.
 18. Шкуратенко О. Участь України в ООН по законодавчому визначенню мінародних стандартів прав і свобод людини / О. Шкуратенко // Право України. – 2002. - № 3.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук