Конституційне право

Курсова Зміст конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за конституцією України (Код: 14197)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Зміст конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за конституцією України 2  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика
РОЗДІЛ 2. Особисті права і свободи людини та проблеми їх конституційного забезпечення
РОЗДІЛ 3. Політичні права і свободи громадян в умовах демократичного державотворення
РОЗДІЛ 4. Економічні, соціальні, культурні та інші новітні конституційні права людини
РОЗДІЛ 5. Співвідношення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Серед чисельних теоретичних і практичних проблем права однією з найактуальніших є проблема прав і свобод людини і громадянина в Україні.
................
Усе це й зумовлює актуальність дослідження теми.
Питання про конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина досліджували такі  вчені: С. Алексєєв, Н. Боброва, В. Бутилін, М. Вітрук, Л. Воєводін, Б. Ебзєєв, В. Єм, Т. Зражевська, С. Кечек’ян, А. Колодій, В. Копєйчиков, Л. Летнянчин, А. Лєпьошкін, О. Лукашева, В. Лучін, Г. Мальцев, О. Марцеляк, В. Маслєнніков, М. Матузов, Н. Мяловицька, В. Нерсесянц, А. Олійник, В. Погорілко, П. Рабінович, Б. Семенеко, В. Тацій, Ю. Тодика, Б. Топорнін, О. Фрицький, М. Хавронюк, М. Цвік, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та інші.
Мета курсової роботи полягає у всебічному та повному аналізі змісту конституційних прав, свобод та обов'язків людини.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:
- визначити загальнотеоретичну характеристику прав людини;
...................
Об'єктом дослідження є.................
Предметом дослідження виступають .........................
Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи складають наступні методи: .........................
Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури.
 
РОЗДІЛ 1. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика
Права людини є складним, багатовимірним явищем. Людство на шляху утвердження  прав  і  свобод  пройшло  тернистий  шлях,  крок  за  кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за права людини, за  нові  ступені  свободи  ставала  каталізатором  широкомасштабних  змін  у суспільно-політичному  житті  тієї  чи  іншої  країни,  вела  до  нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою [21, с. 36].
...
Таким чином,
 
РОЗДІЛ 2. Особисті права і свободи людини та проблеми їх конституційного забезпечення
Особисті права і свободи визначають особистий статус індивіда та межі його приватної автономії. Особисті права виражають конституційний захист від свавільного втручання у приватне життя індивіда з боку держави, що забезпечується судовим рішенням примусово. Право на оскарження до суду дій органів влади у разі втручання у приватну автономію індивіда є важливим аспектом конституційного статусу особи   [22, с. 336].............. 
Отже, 
 
РОЗДІЛ 3. Політичні права і свободи громадян в умовах демократичного державотворення
Основоположним принципом сучасних демократій є  залучення  громадян  до  процесів  державного  управління  та  прийняття  політичних  рішень.  Реалізацію цього  принципу  забезпечують  політичні  права  і свободи,  які  можуть  бути  реалізовані  лише  завдяки участі  конкретного  громадянина  (наділеного  цими правами) у виборах, у діяльності громадських об’єднань політичних  партій,  профспілкових  організацій,  державних структур [іль, с. 37]...................
Під політичними правами і свободами розуміють можливість участі громадян (як індивідуально, так і колективно) у суспільно-політичному житті держави та у здійсненні державної влади, що забезпечується законом і публічною владою [12, с. 151]..................
 
РОЗДІЛ 4. Економічні, соціальні, культурні та інші новітні конституційні права людини
........Існують дві точки зору щодо розуміння сутності соціальних та економічних прав людини і громадянина. Так, дослідники М. В. Баглай і Ю. М. Тодика зазначають, що багато   соціально-економічних   прав   мають   характер   принципів, правових стандартів і не забезпечуються безпосереднім захиснім у судовому порядку. На підтвердження своєї позиції автори наводять положення   Міжнародного   пакту   про   громадянські   та   політичні права   та   Міжнародного   пакту   про   соціальні,   економічні   та культурні   права.   Положення   першого   Пакту   підлягають застосуванню без застережень, тоді як Положення другого 11 акту реалізуються залежно від матеріальних можливостей держави та поступово  [25, с. 150]..............
Отже,
 
РОЗДІЛ 5. Співвідношення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
Проблема тлумачення і правильного розуміння прав, свобод і обов’язків людини та громадянина є проблемою не лише фахових юристів, але й широких кіл громадськості. ..................
Уся система прав та обов'язків, їх співвідношення зумовлені об'єктивними потребами та інтересами суспільства, з одного боку, й інтересами громадянина і людини — з іншого [26, с. 92].................
А. Головистікова і Д. Дмитрієв розрізняють поняття «права», «свободи», вони відзначають у цих поняттях подібність і відмінність. Подібність визначає [3, с. 17]........
Таким чином, 
 
ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Права людини визнаються сьогодні надпозитивними цінностями, які складають фундамент конституціоналізму і сучасних конституцій. Саме права людини виступають головним критерієм при перевірці конституційними судами нормативно-правових актів на предмет їх конституційності. Власне без надійних гарантій прав людини й основоположних свобод сучасна конституція є немислимою.
......

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Баглай М. В. Основы правового положения личности. Конституционные права и свободы граждан // Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. - М.: НОРМА, 2005.
 3. Васецький В.Ю. Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) [Текст] / В. Ю. Васецький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С.16–21.
 4. Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / С.О. Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2008. – 16 с.
 5. Галунько В.В. Конституційне право України: Тематичний словник / В. В. Галунько, С. В. Діденко, О. М. Єщук та ін.; За ред. В. В. Галунька. — Херсон, 2010. — 132 с.
 6. Заворотченко Т.М. Зміст, система та види політичних прав і свобод людини й громадянина [Текст] / Заворотченко Т.М. // Вчені записки Тавричного національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія “Юридичні науки”. - Том 26 (65). - 2013. - с. 78-83
 7. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р. // Права человека: Сборник межд. документов. – М., 1998.
 8. Задорожня Г.В. Конституційне  право  України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 9. Ільницька У.В. Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення та механізми реалізації у демократичних державах [Текст] / Ільницька У.В. // Наукові праці. Політологія. - Випуск 185. - Том. - 197. - с. 37-42
 10. Ковінько Д.В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні [Текст] / Ковінько Д.В. // Юридичний Вісник. - № 2. - 2011. - с. 46-51
 11. Колесніченко Н.М. Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми [Текст] / Колесніченко Н.М. // Наукові праці. Політологія. - Випуск 166. - Т.178. - с. 31-36
 12. Колесова Н. С.  Механизмы   защиты   прав   и  свобод  человека   игражданинав зарубежных государствах // Права человека: Учебник / Отв. ред. Е. А. Лукашева. - М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.
 13. Колісник В.П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 14. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336с.
 15. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 16. Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні [Текст] / Мацькевич М. // Віче. - №4. - 2012. - с. 3-9
 17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 16 грудня 1966 р. // Права человека: Сборник межд. документов. – М., 1998.
 18. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 16 грудня 1966 р. // Права человека: Сборник межд. документов. – М., 1998.
 19. Новак-Каляєва Л.М. Теоретико-методологічне обгрунтування прав людини в державному управлінні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 ''Теорія та історія держ. упр.'' / Л. М. Новак-Каляєва; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2014. - 36 с.
 20. Погорілко В. Ф. Федоренко В. Л. Конституціине право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 21. Радзієвська В.В. Формування правового визначення поняття механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина // Часопис Київського університету права. – 2012. – No 4.  – С. 36 – 41.
 22. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 23. Серьогін В. О. Конституційне право України: Навч. посібн. / В. О. Серьогін . — Х.: ХНУВС, 2010. — 368 с.
 24. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с
 25. Тодика Ю.М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів/   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 26. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 27. Шкабаро В.М. Співвідношення обов'язків з правами та свободами людини і громадянина України [Текст] / Шкабаро В.М. // Вісник Дніпропетровського університету. - 2011. - № 4. - с. 7-14
 28. Шляхтун П.П. Конституційне право України: Підручник. – К., 2008. – С. 195.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук