Конституційне право

Курсова Зміст конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за конституцією України (Код: 14196)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Курсова робота Зміст конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за конституцією України  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План
Вступ
Розділ 1. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика
Розділ 2. Особисті права і свободи людини та проблеми їх конституційного забезпечення
Розділ 3. Політичні права і свободи громадян в умовах демократичного державотворення
Розділ 4. Економічні, соціальні, культурні та інші новітні конституційні права людини
Розділ 5. Співвідношення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
Висновки
Список використаної літератури 

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Характерною ознакою сучасного суспільства, диференційованого на соціальні групи з власними інтересами, є все більше ускладнення соціальних взаємин, що обумовлює актуалізацію проблематики упорядкування соціальних відносин за посередництвом права як найбільш універсального регулятора і відповідно правових засад організації соціального спілкування, які набувають рис специфічної правової реальності............
Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі вчені: С. Алексєєв, Н. Боброва, В. Бутилін, М. Вітрук, Л. Воєводін, Б. Ебзєєв, В. Єм, Т. Зражевська, С. Кечек’ян, А. Колодій, В. Копєйчиков, Л. Летнянчин, А. Лєпьошкін, О. Лукашева, В. Лучін, Г. Мальцев, О. Марцеляк, В. Маслєнніков, М. Матузов, Н. Мяловицька, В. Нерсесянц, А. Олійник, В. Погорілко, П. Рабінович, Б. Семенеко, В. Тацій, Ю. Тодика, Б. Топорнін, О. Фрицький, М. Хавронюк, М. Цвік, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та інші.
Метою курсової роботи є......
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- дати загальнотеоретичну характеристику поняттю прав людини;
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які .....
Предметом дослідження є .....
Методи дослідження. Методологічну основу складає система  загальнонаукових ...
 
Розділ 1. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика
Істотним складовим елементом конституційно-правового статусу особи є інститут прав і свобод людини і громадянина в Україні. Цей інститут слід розглядати в органічному зв'язку з інститутом громадянства, оскільки права і свободи людини і громадянина визначають сутність і зміст правових зв'язків особи і держави [13, с. 139].............
......Права  людини  –  це  гарантована  законом  міра  свободи  особи  та  її  можливість  вільно  діяти,  самостійно  обирати  вид  і  міру  власної поведінки  з  метою  задоволення  матеріальних  і  духовних  потреб  через користування  надбаннями  та  благами  суспільства  і  держави  у  межах, визначених національним і міжнародним законодавством  [8, с. 207].........
Отже, 
 
Розділ 2. Особисті права і свободи людини та проблеми їх конституційного забезпечення
Особисті права і свободи визначають особистий статус індивіда та межі його приватної автономії. Особисті права виражають конституційних захист від свавільного втручання у приватне життя індивіда з боку держави, що забезпечується судовим рішенням примусово. Право на оскарження до суду дій органів влади у разі втручання у приватну автономію індивіда є важливим аспектом конституційного статусу особи. На цій підставі в англо-американській правовій сім’ї склалася концепція privacy, іншими словами приватності, яка може втілюватися в таких сферах особистого життя: інтимні сторони, соціальні зв’язки, коло інтересів і потреб, листування, записи, щоденники, висловлювання думок і суджень   [15, с. 335]...............
Недоторканність житла чи іншого володіння особи є однією із складових особистої недоторканності та тісно пов’язана з правом на недоторканність особистого і сімейного життя, гарантованого ст. 32 Конституції України. Саме тому ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) комплексно декларує ці права: «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції» [19, с. 213]...............................
 
Розділ 3. Політичні права і свободи громадян в умовах демократичного державотворення
Політичні права і свободи — це права, які належать людині як члену політичного співтовариства, коли він виступає насамперед як громадянин держави  [11, с. 115]................
.........Політичні  права  і  свободи  –  це  права,  які  належать особі  як  члену  політичного  співтовариства,  коли  він виступає  як  громадянин  держави.  Політичні  права  – це різновиди всесвітньо визнаних прав людини. Вони забезпечують  захист  особи  від  держави  (наприклад, право  на  справедливий  процес,  презумпцію  невинуватості  та  свободу  слова)  і  вимагають,  щоб  держава надавала  певні  юридичні  і  політичні  можливості (наприклад, право голосу, право на справедливий суд присяжних).  Ці  права  викладені  в  Міжнародному пакті  про  громадянські  та  політичні  права  [9, с. 37]........
  
Розділ 4. Економічні, соціальні, культурні та інші новітні конституційні права людини
.....Економічні права та свободи людини і громадянина - це нормативно визначена міра можливої поведінки або діяльності людини та громадянина в економічній сфері суспільних відносин, пов'язана з правовим режимом власності та господарської діяльності. Конституція України містить порівняно незначну кількість основних економічних прав і свобод-право приватної власності; право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом; право користуватися об'єктами права державної та комунальної власності. Утім ці конституційні права отримали комплексний розвиток у чинному цивільному та господарському законодавстві України  [13, с. 145]...........
.......Прийнято вважати, що культурні (духовні) права і свободи людини і громадянина - це міра можливої поведінки або діяльності особи щодо задоволення своїх законних потреб у сфері освіти, літературної, художньої, наукової та технічної діяльності  [18, с. 32].........
 
Розділ 5. Співвідношення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
Свобода людини і громадянина як конституційно-правова категорія — це спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети; це можливість власного, незалежного вибору того чи іншого рішення. Тому громадянські свободи тлумачаться як встановлена і гарантована законом сфера автономії громадянина стосовно держави, державної влади та інших громадян. Це свобода певних дій, волевиявлень, передусім свобода вираження думок, вимог і міркувань політичного порядку або право громадянина на невтручання органів держави та інших громадян у сферу його особистих переконань [22, с. 91]...........
 
Отже,
 
Висновки
Отже, відповідно до Конституції України, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави...........
.........Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, які об'єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для усіх людей. ...........

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 39
 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року.
 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1996 року
 4. Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації // Держава і право. - № 2. - 2005. - с. 11 — 20
 5. БалакірєваР. С. Конституційне правоУкраїни: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. С. Балакірєва – К.: Центр навч. л-ри, 2003.
 6. Дмитриев Ю. А., Златопольский А. А. Гражданин и власть. – М., 1994. – с. 28 – 29.
 7. Заворотченко Т.М. Зміст, система та види політичних прав і свобод людини й громадянина // Вчені записки Тавричного національного університету ім. В.Н. Вернадського. Серія “Юридичні науки”. - Том 26. - 2013. - №2-2. - с. 78-83
 8. Задорожня Г.В. Конституційне  право  України:  підручник  /  Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 9. Ільницька У.В. Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення та механізм реалізації у демократичних державах // Наукові праці. Політологія. - Випуск 185. - с. 37-45
 10. Колесніченко Н.М. Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми // Наукові праці: Політологія. - Випуск 166. - с. 31 - 37
 11. Колісник В.П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 12. 1 Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 13. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 14. Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні: Автореф. Дис. Канд.. юрид. Наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім.. Т. Шевченка. – К., 2004.
 15. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 16. Сафулька С.Ф. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 1. — 616 с.
 17. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 18. Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина // Право України. – 2006. - № 4. с. 35-39.
 19. Тацій В.Я. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 20. Тодика Ю.М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів/   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с
 21. Трошкин Ю. В. Права человека. Нарушения и защита прав человека и прессы: Учебное пособие.- М.,МГУ, - 1999. - с. 210
 22. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 23. Шкабаро В.М. Співвідношення обов'язків з правами та свободами людини і громадянина в Україні // Право України. - 2011. - №8. - с. 32-39


 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук