Конституційне право

Курсова Тлумачення Конституції і законів України (Код: 15298)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Тлумачення Конституції і законів України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 35

План

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ
РОЗДІЛ 2. НЕОБХІДНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ І ЦІЛІ
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ТЛУМАЧЕННЯ
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 5. ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми.
В Україні важливість цієї проблематики посилюється браком досвіду демократичного державного будівництва, відповідних традицій, конституційних звичаїв,  загальної практики безпосереднього застосування конституційних норм. Ці обставини, а також абстрактний та загальний, а іноді навіть не цілком конкретний характер положень Конституції та наявність у ній.. прогалин і колізій додають цим питанням особливої значущості.
….
Суспільна значущість тлумачення Конституції, неможливість звернутися до інших джерел права для тлумачення конституційних норм зумовлює актуальність порушеної проблеми….
Ступінь розробленості.  Проблематику тлумачення конституції, вивчали: А.С. Васильєва, В.М. Кампо, В.Ф. Мелащенка, О.М. Мироненка, П.О. Недбайла, М.А. Нуделя, М.П. Орзіх, В.Ф. Опришка, П.М. Рабіновича, М.Д. Савенка, В.Є. Скоморохи, Ю.М. Тодики, А.І. Тимченка, М.Ю. Черкеса, В.М. Шаповала, та ін…
Метою курсової роботи є …
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:
….
Об'єкт дослідження – …..
Предметом дослідження є …
Методи дослідження. Методологічними основами є принципи, методи і способи, які забезпечують …
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, де розкриваються питання поняття тлумачення правових актів; необхідність тлумачення Конституції України, його значення і цілі; види тлумачення; функції тлумачення Конституції України; принципи тлумачення. висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 35
 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ
Тлумачення Конституції України за своєю суттю є специфічною формою тлумачення правових норм. Така специфіка зумовлена особливими юридичними, соціальними, політичними властивостями об’єкта тлумачення, а також наявністю офіційного нормативного інтерпретатора – Конституційного Суду України….. [12, с. 36]
У першому випадку йдеться про різні способи усвідомлення норм права — мовний, систематичний, історико-політичний тощо. Крім того, слід пам'ятати про ті результати, які здобуває інтерпретатор, використовуючи всі прийоми усвідомлення (буквальне, поширювальне, обмежувальне тлумачення). У другому випадку розглядаються такі види тлумачення, як офіційне, яке може бути нормативним і казуальним та неофіційне [20, c. 123]…
Таким чином, …
 
РОЗДІЛ 2. НЕОБХІДНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ І ЦІЛІ
5) імплементації норм міжнародного права в систему національного законодавства (імплементаційне тлумачення). [17, c. 106].
Об'єктивна. необхідність тлумачення права зумовлена такими обставинами:…
1) абстрактна (загальна) форма викладення норми права, її невідповідність конкретним, фактичним обставинам життя. Викладена в нормативних актах узагальнююча модель правової поведінки потребує її конкретизації у певному випадку, тобто суб'єкт права після осмислення норми права мусить знайти те конкретне, що закладалося в неї суб'єктом нормотворчості, інакше він не зможе змоделювати свою майбутню поведінку;…
…. [17, c. 107].
…Офіційне тлумачення Конституції та законів України згідно зі ст. 150 Основного Закону дає тільки Конституційний Суд України. Конституційне тлумачення має офіційний характер, виходить від компетентного державного органу. Офіційне тлумачення Конституції України органом конституційної юрисдикції — це діяльність Конституційного Суду в межах законодавче встановлених процедур з допомогою апробованих наукою і практикою прийомів і способів по подоланню неоднозначного розуміння конституційних норм. Необхідність тлумачення норм Конституції України пов'язана із завданням їх реалізації [15, c. 377]…
 
Таким чином, …
 
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ТЛУМАЧЕННЯ
Офіційне тлумачення Конституції та законів України, відповідно до ст. 150 Основного Закону, дає тільки Конституційний Суд України. Таке тлумачення має офіційний характер і може виходити виключно від компетентного державного органу. Офіційне тлумачення Консти­туції України органом конституційної юрисдикції — це діяльність Конституційного Суду в межах законодавчо встановлених процедур з допомогою апробованих наукою і практикою прийомів і способів по подоланню неоднозначного розуміння конституційних норм. [7, с. 56]…
 Виходячи з положень теорії держави і права, аналізу законодавства України, тлумачення Основного Закону Конституційним Судом полягає в подоланні (у рамках установлених законом процедур та на основі використання усіх відомих науці прийомів та способів) неоднозначності в розумінні самої Конституції або правових норм, що співвідносяться з нею, зв’язаному із з’ясуванням або роз’ясненням, офіційною інтерпретацією, з метою забезпечення верховенства Основного Закону та підтримання належного конституційного правопорядку. [15]…
 
Системне тлумачення дає можливість виявити суперечності і колізії в законодавстві, норми, котрі хоча формально і не скасовані, але фактично не діють, встановити зв'язок загальних і спеціальних норм, допомагає правильно зрозуміти сферу їх дії, коло осіб, на яких поширюється їх дія, зміст того чи іншого конституційного терміна. В літературі з теорії держави і права зазначається, що при систематичному тлумаченні необхідно враховувати найбільш типові функціональні зв'язки правових норм, до яких належать: а) зв'язок норми, що тлумачиться, з нормою, яка у той чи інший спосіб розкриває зміст терміна, який використовується в нормі, що тлумачиться; б) зв'язок загальних і спеціальних норм; в) зв'язок відсилочних статей; г) зв'язок близьких за змістом одновидових норм, які знаходяться у співвідношенні загальної і спеціальної норм. [28, с. 429]..
 
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Тлумачення права має свою сферу і відповідно – функції. Сферою тлумачення права є  сфера об’єктивного права, тобто сукупність норм, що містяться у джерелах (формах) права і мають потребу в усвідомленні та роз’ясненні уповноваженими органами держави і їх посадовими особами, а також суб’єктами права в процесі правотворчої, правореалізаційної, правозастосовної та інших правових форм діяльності. [13, с. 109]…
Функції тлумачення права  – основні напрями і  способи роз’яснення змісту норм права з  метою їх однакового розуміння та застосування. [13, с. 109]…
…Л.Г.  Матвєєва акцентує увагу на тому, що інтерпретаційні акти виконують відповідні функції і слугують елементом механізму правового регулювання суспільних відносин. Це окремий вид правових  актів,  юридична  природа  яких  виражається  в  їх  сутності  як  інструменту  забезпечення  умов  реалізації  нормативних  приписів,  а соціальна  –  у  тому,  що  вони  є  засобом  забезпечення  безперервності правового регулювання. Вони виступають засобом формальної визначеності права, дієвим інструментом однакової, правильної й ефективної  реалізації  нормативних  актів.  Інтерпретаційні  акти  спрямовані на  оптимізацію правового регулювання, на унеможливлення свавілля з боку окремих осіб і на досягнення стійких суспільних відносин, стабільності правового статусу людини [11, с. 117]…
Отже, кожна …
 
РОЗДІЛ 5. ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ
 
…) як основні особливості в улаштуванні чого-небудь…
Так, В. М. Карташов визначає принципи інтерпретаційної практики як фундаментальні ідеї (ідеали) та вихідні нормативно-керівні начала (загальнообов’язкові вимоги, юридичні імперативи), що визначають загальну спрямованість інтерпретаційної діяльності, реалізація яких забезпечує високу її якість та ефективність у правовій сфері суспільства. [5, с. 31]..
… У свою чергу, О. Ф. Черданцев під принципами тлумачення розуміє основні ідеї, основні вимоги, що ставляться до тлумачення як до процесу пізнання змісту норм права чи різноманітних юридичних документів (договорів, рішень судів та ін.). [28, с. 328]..
..
Принцип науковості тлумачення норм права — це облік інтерпретаторами висновків науки для тлумачення правових приписів. Даний принцип має велике значення в цілому для правової діяльності, у тому числі правотолковательной. Одне з відмінностей доктринального та професійного видів тлумачення від буденного полягає в тому, що перших два більшою мірою ґрунтуються на науковості оцінки правових явищ. Доктринальне тлумачення, що здійснюється науковцями, активно впливає на професійне і буденне види тлумачення права. На жаль, потенціал доктринального тлумачення повною мірою не використовується для підвищення загального рівня правотолковательной діяльності в Україні….
..
У підсумку можна зазначити, що принципи …
 
ВИСНОВКИ
Тлумачення Конституції України — особливий вид правової діяльності Конституційного Суду України, спрямований на охорону Основного Закону, забезпечення стабільності конституційного ладу, гарантування прав людини і громадянина, усіх форм реалізації права, попередження всіх видів ….
Необхідність тлумачення норм права обумовлена також особливостями зовнішнього оформлення норм права, їх мовно-логічною і юридичною формою. Оскільки нормативно-правові акти викладені на літературній мові народу, в різних сферах суспільних відносин і знань, то з’ясування їх змісту потребує іноді великих зусиль від суб’єктів правозастосування, знання правової, літературної і спеціальної термінології. Законодавець. Формулюючи нормативно-правові акти, виходить не з того, які існують місцеві діалекти і значення тих чи інших слів, а з того, як вони використовуються в спеціальних галузях знань, як вони склалися в правозастосовчій практиці і в міжнародно-правових документах….

Література

 1. Годованець В. Ф. // Конституційне право України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2005. - 360 с
 2. Жданкін В.А. Тлумачення конституції: теоретичні й практичні аспекти / Жданкін В.А. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pravo/23863.doc.htm
 3. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16.10.1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80
 4. Єзеров А.А. Тлумачення Конституції України: способи, межі, зміст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/95.pdf
 5. Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества : текст лекций. Ч. 4 : Интерпретационная юридическая практика / В. Н. Карташов. – Ярославль : ЯрГУ, 1998. – С. 71.
 6. Кистяковский Б. А. Государственное право (общее и русское) / Кистяковский Б. А. – СПб. : РХГИ, 1999. – 512 с.
 7. Колісник В.П., Барабаш Ю.Г. Конституційне право України Колісник В.П., Барабаш Ю.Г. Конституційне право України Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2008. - 416 с.
 8. Конституція України від 28.06.1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
 9. Конституційне право України / за  ред.  В.  Я.  Тація,  В.  Ф.  Погорілка, Ю. М. Тодики. – К., 1999. – 234 с.
 10. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - С. 534.
 11. Матвєєва Л.Г.  Інтерпретаційні  акти  як  різновид  правових  актів /  Л. Г. Матвєєва // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2000. – № 2. – С. 114–117.
 12. Молибога М. Теоретичні постулати тлумачення Конституції і законів України / Молибога М. // // Вісник Академії управління МВС. - 2010. - № 3(15). - С. 29-36.
 13. Молибога М.П. Функції та методи тлумачення права / Молибога М.П. // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2010. - № 11. - С. 109-114.
 14. Півлюк С. В. Офіційне тлумачення Конституції як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції / Півлюк С. В. // Право ібезпека. – 2012. – №3. – С. 60-67
 15. Петренко П.Д. Офіційне тлумачення Конституції та законів України як одна із форм забезпечення судового захисту прав людини і громадянина Конституційним Судом України / Петренко П.Д. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/17870
 16. Погорілко В.Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика (Нормативні документи та коментарі): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – 652 с.;
 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум.2006. -656с.
 18. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. - К.: «МП Леся», 2007.- С. 420-421.
 19. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - № 1. - С. 62-71
 20. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 358 с.
 21. Теорія права: Конспект лекцій для студентів спеціальності „Правонавство” / Укл. Короткова Л.П., к.ю.н., доцент. – Чернігів: ЧДІЕУ. – 2007. – 184 с.
 22. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография.– К.: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001. – 344 с
 23. Тодыка Ю. Н. Способи тлумачення Конституції і законів

України Конституційним Судом  / Ю. Н. Тодыка // Вісник Академії правових наук України. – 200. – № 2 (25). — С. 51-59

 1. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика : монография / Ю. Н. Тодыка. – Харьков : Факт, 2003. – С. 86.
 2. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — X.: Факт, 2003.— 328 с.
 3. Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні имбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
 4. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Черданцев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 104.
 5. Черданцев А. Ф. Толкование права // Общая теория государства и права: Академический курс в 2 -х томах. - Т. 2. Теория права. - М., 1998. С. 328-329.
 6. Шевчук С. В. Способи тлумачення Конституції: порівняльний досвід // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / Відпов. ред. проф. Мартиненко П. Ф. і доц. Кампо В. М. - К.: «Купріянова», 2007. - С. 37.

 

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук