Конституційне право

Курсова Сучасний конституціоналізм проблеми теорії і перспективи розвитку (Код: 15297)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Сучасний конституціоналізм проблеми теорії і перспективи розвитку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
1.1. Виникнення терміну “конституція”
1.2. Становлення конституціоналізму
РОЗДІЛ 2. ДОКТРИНА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
2.1. Поняття та зміст конституціоналізму
2.2. Основні засади конституціоналізму
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
3.1. Конституційний лад як втілення доктринальних засад конституціоналізму
3.2. Перспективи розвитку України як конституційної держави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
...
Актуальність обраної теми. Український конституційний процес не вкладається в лінійну перспективу розвитку, оскільки він має свої злети і падіння, свої періоди прогресивної еволюції і регресу, свої реформаторські плани і невдалі спроби їх втілення на практиці.....
Питання конституціоналізму як предмет наукового дослідження досить активно аналізується в останні роки в літературі. Схожій тематиці свої роботи присвятили такі вчені: Журавський В., Орзіх М., Речицький В. Святоцький О., Чушенко В., Скомороха В., Тацій В., Тодика Ю., Шаповал В.....
Основною метою даної курсової роботи є …. Серед основних завдань дослідження:....
Об’єктом дослідження є ….
Предметом дослідження є ...
Під час написання роботи було використано такі методи дослідження: ...
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, яка містить 3 Розділи, кожен з яких складається з двох підрозділів, а також з висновків та списку використаної літератури 
 
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
 • Виникнення терміну “конституція”
 
Конституція — правовий акт вищої юридичної сили в державі, фундамент державного і суспільного життя, головне джерело національної правової системи. Вона регулює основні суспільні відносини, які пов'язані з організацією державної влади, формами правління і державного устрою, з основними правами людини і громадянина, їх обов'язками, територіальним устроєм, символікою держави, володіє особливими юридичними якостями, є фактором стабільності у суспільстві, функціонування державного механізму в режимі злагоди і законності. Наявність Конституції — важлива передумова правової держави, яка базується на верховенстві права  [1, с. 29].....
...
 
Отже, конституція - це основний ….
 • Становлення конституціоналізму 
Актуалізація теорії і практики сучасного конституціоналізму спричинена процесами конституційного реформування в Україні, оскільки політико-правова система конституціоналізму є важливою інструментальною і процедурною гарантією становлення, розвитку, функціонування громадянського суспільства та правової держави; тому конституціоналізм уявляється основною метою конституційних перетворень у країні [8, с. 42]....
...
Ідея формування конституційної держави та практика державного будівництва в Україні зазнали тривалої історичної еволюції. …..[9, с. 51]
...
 
 
 
РОЗДІЛ 2. ДОКТРИНА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
2.1. Поняття та зміст конституціоналізму 
Конституціоналізм — це: 1) правління, обмежене конституцією, політична система, яка спирається на конституцію та конституційні методи правління; 2) політико-правова теорія, яка обґрунтовує необхідність установлення конституційного ладу [2, с. 25]....
...
На думку Г.П. Циверенка, конституціоналізм розглядався як необхідний атрибут правової держави та ліберальної демократії, у якій поважається гідність особи, гарантовані права та свободи громадян, не допускається втручання у сферу приватних інтересів. Водночас у сучасній політико-правовій літературі використовуються різні підходи до визначення конституціоналізму, оскільки ХХ століття з його масштабними соціально-політичними потрясіннями, формуванням загальнолюдських цінностей, появою та зростанням ролі міжнародних стандартів прав людини та громадянина надало сучасній конституційній доктрині нової спрямованості [17, с.171].....
...
Отже,
….
Л.В. Соніна вважає, що конституціоналізм є політико-правовим режимом, що полягає в конструюванні індустріального чи постіндустріального суспільства і встановленні у ньому засад конституційності (гармонії, справедливості) з метою забезпечення його повноцінного існування й розвитку шляхом втілення в праві, правосвідомості, суспільно-державному устрої ідей (цінностей) пріоритету конституційного законодавства, забезпечення людської гідності, прав та свобод людини і громадянина, демократії та децентралізації, сильної державної влади, свободи економічної діяльності, інших ідей (цінностей), а також шляхом виділення в суспільстві соціальних груп, здатних відстоювати названі ідеї (цінності)» [26, с. 54]. ...
 
2.2. Основні засади конституціоналізму
...
На думку А.Р. Крусян, конституціоналізм базується на принципах, що вироблені людством та стали світовими стандартами формування демократичної правової держави і громадянського суспільства, що «сприйняті, в усякому разі вербально, в сучасній Україні». Ці принципи вказаний автор називає «початком» системи конституціоналізму, «першими» в її русі, функціонуванні, застосувавши до них гегелівську характеристику філософських принципів [29, с. 34]...
В.Є. Чіркін вказує на те, що саме загальнолюдські і соціальні цінності обумовлюють конституційні пріоритети, що конституція сучасного суспільства по-новому визначає свій об'єкт: це не тільки держава і особистість, а й система взаємозв'язків – особистості, колективу, держави і суспільства. …. [31, с. 53].
...
Отже, конституціоналізм у сучасній науковій доктрині розуміється у філософському, політичному та юридичному вимірах. ...
 
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
3.1. Конституційний лад як втілення доктринальних засад конституціоналізму
...
У юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття «консти­туційний лад», але переважна більшість вчених-юристів відстоюють позицію, що наявність у державі Конституції ще не дає підстав існу­ючий суспільний лад вважати конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад, на відміну від конституційного ладу, неможливо вва­жати державно-правовою категорією. До того ж він може бути і не­конституційним, оскільки вплив держави на людину і суспільство в цілому може здійснюватися й поза межами права. А тому термін «кон­ституційний лад» не є синонімом терміна «суспільний лад» [3, с. 60]....
...
 
Отже, конституційний лад - це встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції.
 
3.2. Перспективи розвитку України як конституційної держави
Українська держава повільно просувається до сучаcних стандартів світової цивілізації. Дуже важливо зрозуміти, де коріння серйозних прорахунків, а той помилок припустилися українські політики. Загальні фрази про пріоритети країни, проголошені впливовими політичними партіями в більшості не відповідають потребам української держави, або не виходять за рамки банального популізму. Завдання всіх політичних сил переважно полягало в тому, щоб виграти тактично і майже нічого не робилося для вибудовування реального руху стратегічної перспективи [32]...
….
Отже, оосованого до власної ментальності, культурного і історичного досвіду, у певному розумінні, потребують власного права....
 
ВИСНОВКИ
Питання визначення категорії конституціоналізму сьогодні стає ключовим у сучасні теорії конституційного права. Актуалізація теорії і практики сучасного конституціоналізму спричинена процесами конституційного реформування в Україні, оскільки політико-правова система конституціоналізму є важливою інструментальною і процедурною гарантією становлення, розвитку, функціонування громадянського суспільства та правової держави; тому конституціоналізм уявляється основною метою конституційних перетворень у країні.....
….
Конституціоналізм визначають і як теорію та практику конституційного будівництва. Теорія, доктрина, у відповідності до якої провадиться конституційне будівництво, формуються найважливіші суспільні та державні інститути, є важливою складовою конституціоналізму. Такі його положення, як теорія розподілу влад, парламентаризм, проголошення прав і свобод громадян стали надбанням цивілізації....

Література

 1. Тодика, Ю. М. Сутність Конституції України в аспекті розвитку конституційного процесу [Текст] / Ю. М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. 1997р. №2(9). - Х. : Право, 1997. - С. 29-38.
 2. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. – 216 с. – Бібліогр.: с.207-213
 3. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 4. Конституционное право. Энциклопедический словарь. / ред. С.А. Авакьян. – М.: Норма, 2000 – 675 ст.
 1. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник/ за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.:Наукова думка; 2006.-344с.
 2. Годованець В.Ф. Конституційне право України.: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2005. – 360 с.
 3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. – К.: Юрінком-Інтер, 2002. – 536 с.
 4. Крусян А.Р. Сучасний конституціоналізм – мета конституційних перетворень в Україні // Вісник Харк. нац. ун-ту. – Серія Право. – 2009. – № 841. – С. 42-47.
 1. Шевчук С. Історія конституціоналізму: від святого письма до конституційного тексту. Елементи конституціоналізму// Юридичний журнал -2008 - № 10 - С. 51-56
 2. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність: 2-ге вид., змінене і доп./ За ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. - 310 с.
 3. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціонализму: [З досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави] // Право України. – 1992. - № 6. – С. 36-38
 4. Савчин М.В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму//Часопис Київського університету права. -К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького – 2007 - № 4 - с.77-82
 5. Рогожин А., Гончаренко В. Проблеми становлення конституціоналізму в Україні // Право України. – 2000. - № 12. – С. 143-144
 6. Скакун О. Ф. Український конституціоналізм: історична ретроспектива і перспектива // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15 -17 листопада 1995 р.) – Харків: Авеста, 1995. – C. 193 – 198.
 7. Словська І. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму// Право України - 2003 - № 3 - С. 134-136
 8. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм - К.: Юрінком Інтер, 2005 - 560 ст.
 9. Циверенко Г.П. Основні підходи до визначення поняття «конституціоналізм» у сучасній науковій думці // Держава та регіони. – Серія Право. – 2009. – № 1. – С. 171-175.
 10. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М., 2001.
 11. Орзих М.Ф., Крусян А.Р. Современный конституционализм: теория и перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/kspmr.com/MAG/?id_article_4d a 0dac591.
 12. Арутюнян Г.Г. Конституционно-правовое развитие в зеркале общественной трансформации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://justicemaker.ru/viewarticle.php?id=10&art=1504.
 13. Ерофеев А.А. Ценности в современном конституционном праве Российской Федерации: теоретико-методологические подходы к определению понятия // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – № 22. – С. 41-45.
 14. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К., 2002.
 15.  Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: нариси з історії, теорії і практики: Монографія. – К., 2005.
 1. Сазонникова Е.В. Конституционная культурология: постановка проблемы //Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 12. – С. 4-6.
 2. Рябинин Н.А. Государственность и российский конституционализм // Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации. – Екатеринбург, 2001. – С. 55-57.
 3. Сонина Л.В. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой режим: Автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.02. – Екатеринбург, 2001.
 4. Поярков С.Ю. Российский конституционализм: идеологический аспект // Право и политика. – 2009. – № 4. – С. 749-753.
 5. Бокоев Ж.А. Модели современного конституционализма и опыт постсоциалистических государств (на примере Киргизской республики): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 1998.
 6. Крусян А.Р. Сучасний конституціоналізм – мета конституційних перетворень в Україні // Вісник Харк. нац. ун-ту. – Серія Право. – 2009. – № 841. – С. 42-47.
 7. Орзих М.Ф. Личность и право. – Одесса, 2005.
 8. Чиркин В.Е. Современная модель конституции: прежние и новые приоритеты // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 50-57.
 9. Скомаровський В. О. Реальнысть ы перспективи розвитку української держави [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Politologia/34530.doc.htm
 10. Гаєк Ф.А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина. – Львів: Літопис, – 556 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук