Конституційне право

Курсова Система галузі конституційного права України (Код: 14216)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Система галузі конституційного права України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ   КОНСТИТУЦІЙНОГО   ПРАВА   УКРАЇНИ   ЯК   ГАЛУЗІ   ПРАВА   ТА   ОСОБЛИВОСТІ   ЙОГО ПРЕДМЕТА
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 3. НОРМИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
РОЗДІЛ 4. МІСЦЕ І РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

Актуальність теми. Конституційне право - провідна галузь національного права України, яка закріплює демократичні принципи організації публічної влади, взаємовідносин влади з людиною та громадянським суспільством.
....Особливість   місця   і   ролі   конституційного   права   в   системі   права, його динамізм, інтенсивний розвиток вітчизняної науки конституційного права зумовлюють актуальність розгляду даної теми........
Дослідженням питання галузі конституційного права займалися такі вчені, як: Бєлкин А. А., Дідікін А., Кутафин О. Е., Лотюк О., Савчин   М. В., Cінькевич О., Скрипнюк О., Тихомиров Ю. А., Федоренко В. Л., Чистоколянний Я. В., Шаповал В. М., Шемшученко   Ю.,   Погорілко   В.   Ф.  та ін............
Мета курсової роботи полягає у.............
 Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- розглянути поняття   конституційного   права   України   як   галузі   права та з'ясувати особливості   його предмета;
Об'єктом дослідження є..............
Предметом дослідження є система.................
Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань при розгляді системи галузі конституційного права України було комплексно використано загальнонаукові та спеціальні методи. ........
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок — 34.
 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ   ЯК ГАЛУЗІ  ПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРЕДМЕТА
У всіх системах права і правових системах конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права. Це властиво і системі права України.
Конституційне право України є провідною галуззю національного права, норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ними,   найважливіші суспільні відносини [14, с. 9]............
....У вітчизняній літературі одностайно підтримується думка про доцільність іменування провідної   галузі   національного   права   України  конституційним   правом.  Такий   підхід відображає   особливості   сучасного   етапу   розвитку   нашої   держави  і  суспільства,   який характеризується   формуванням   демократичної,   соціальної   і   правової   держави   та інститутів громадянського суспільства [6, с. 11]. ................
........Інший відомий учений-конституціоналіст В. М. Шаповал визначає конституційне право як провідну галузь права, сукупність правових норм,  якими  регулюються  відносини  за  змістом  засад  політичної організації суспільства, пов'язаних із організацією і функціонуванням державного   механізму.   Ним,   зокрема,   закріплюються   основи побудови державного механізму, порядок формування, організація і компетенція   вищих   органів   держави,  територіальна  організація публічної  влади, основи взаємовідносин фізичної особи і держави тощо  [22, с. 276].  ...............
Таким чином, конституційне  право  України  –  це  провідна  галузь  національного права, що становить систему конституційно-правових норм та принципів, які  регулюють  та  охороняють  найбільш  важливі  та  загальні  політико-правові  суспільні  відносини,  мають  найвищу  юридичну  силу  та забезпечуються дієвими заходами суспільного та державного впливу.........
 
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Для досягнення правового результату недостатньо наявності однієї правової норми, для регулювання відповідної сфери суспільних відносин необхідна їх сукупність. Тому норми будь-якої галузі права поділяються за правовими інститутами  [8, с. 13]...........
.......На думку О. Скрипнюка під інститутом конституційного права України слід розуміти основу системи національного конституційного права, представлену функціонально взаємообумовленими і взаємопов’язаними матеріальними і процесуальними нормами конституційного права, що регулюють історично сформовані самостійні групи суспільних відносин, які є предметом конституційного права  [17, с. 44]...........
......У зв’язку з тим, що галузь права — це не просто сукупність норм і між ними існують складні системні зв’язки, а жодна конституційно-правова норма не діє ізольовано від інших, важливо наголосити на особливостях конституційно-правових інститутів. Виявити зв’язки між конституційно-правовими нормами означає зрозуміти механізм конституційно-правового регулювання суспільних відносин   [8, с. 13].............
Задорожня  Г. В.  класифікує інститути  конституційного  теж  на  три різновиди:
1)  комплексні  –  регулюють  інтегровані  сфери  суспільних  відносин, можуть поєднувати декілька відносно споріднених інститутів, практично є  відображенням  структурного  поділу  Конституції  України.
 
РОЗДІЛ 3. НОРМИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Конституційно-правові  норми  не  є  сталим, раз і назавжди даним елементом системи  конституційного  права,  зміни  у  галузі конституційного  права,  завжди  передбачають  певну  трансформацію  конституційно-правових  норм.  При  цьому  конституційно-правові  норми,  як  ні  одні  з  правових  норм, найбільш чітко й своєчасно реагують на зміни  у  суспільний  і  державний  лад  України. Конституція  України  є  основним  політико-правовим документом, який закріплює основи державного й суспільного устрою. Зміни політичного,  економічного,  соціального  та культурного  векторів  національної  державності об’єктивно впливають на розвиток функції  й  сутність  конституційно-правових норм     [12, с. 334]...................
.......Диспозиція — це частина юридичної норми, в якій зазначаються права або обов'язки суб'єктів правовідносин. Вони являють собою центральну, основну частину норми, яка вказує дозволену (можливу), обов'язкову й заборонену (неприпустиму) поведінку суб'єктів. Зміст впливу диспозиції конституційно-правових норм більш багатогранний; він виявляється у регулюванні, орієнтації, ідеологічній, політичній оцінці явищ і процесів  тощо [20, с. 20]. ................
.....Санкція являє собою частину норми, в які зазначено заходи державного примусу в разі невиконання або порушення її диспозиції. Тому і призначення санкції — забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми. Санкції поділяються на каральні (штрафні) і відновлювальні  [20, с. 20]......
........Першоосновою  будь-якої  класифікації  є  вибір  критеріїв.  У  науці конституційного права правники продукують свої підходи до визначення критеріїв поділу конституційно-правових норм. Зокрема, О.Ф. Фрицький визначає такі критерії класифікації: об’єкт конституційного регулювання, юридичні особливості норми в механізмі конституційного регулювання, зміст  приписів  норм,  ступінь  визначеності  приписів  норм конституційного  права,  вид  суспільних  відносин  конституційно-правового  регулювання,  коло  суб‘єктів  конституційно-правових відносин, межі норм дії у просторі, межі норм дії у час [20, с. 23].........
 
РОЗДІЛ 4. МІСЦЕ І РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
.......Конституційне право посідає основоположне місце у національній правовій системі. Це пов’язано з тим, що конституція як прояв установчої влади народу визначає статус органів держави та місцевого самоврядування, гарантії прав людини й основоположних свобод. Конституція як нормативний акт є основним джерелом права, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі конституції та на розвиток її положень [16, с. 17].........
........В. Ф. Коток наголошував, що роль і місце конституційного права в системі права визначається його інтегративними функціями щодо цієї проблеми. Ця галузь права, на думку В. Ф. Котока, має винятково   фундаментальний   характер,   оскільки   конституційне право встановлює вихідні положення та основні принципи для всіх галузей   права,   визначає   порядок   видання,   зміни   і   відміни   усіх правових актів, до якої б галузі права вони не належали. У цьому значенні конституційне право є ніби загальною частиною для всіх галузей права й відіграє в їх системі провідну роль [9, с. 108]...........
...Отже, провідні роль і місце конституційного права України в системі національного права і правовій системі в цілому визначаються особливими юридичними якостями предмета і методу конституційного права, принципів конституційного права, його системи та джерел, функцій і правовідносин та юридичної відповідальності.
 
ВИСНОВКИ
Виконання курсової роботи дало змогу дійти до наступних висновків:
Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є  складовою частиною національної правової системи і виконує в ній досить важливі завдання. Ця галузь права, так само як інші, є сукупністю правових норм, що встановлюються і охороняються державою. Але конституційне право відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані норми цієї галузі. Таким чином, ця галузь права, як і інші, з одного боку, являє собою сукупність правових норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з другого — відрізняється від норм інших галузей права.

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
 3. Дідікін А. До питання про найменування науки й галузі конституційного права [Текст] / А. Дідікін // Юридичний журнал. – 2008. – № 10. – С. 45 — 46.
 4. Елиннек Г. Общее учение о государстве.- Спб., 1903.- с. 354-355.
 5. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006 - 512 с.
 7. Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных заведений. / Козлова Е. И., Кутафин О. Е. // Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 587 с.
 8. Колісник В.П., Ю.Г. Барбаш Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 9. Коток В. Ф. Содержание советского конституционного права  [Текст] / Коток В. Ф. // Советское  государство и право. — 1971. — № 2. — С. 108.
 10. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М., 2001. – 444 с.
 11. Лучин В. О. Конституционные институты // Современный конституционализм. – М., 1990. – С. 33–35.
 12. Ніколайченко Г. М.  Основні  чинники,  що  зумовлюють  розвиток  конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення / Г. М. Ніколайченко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 334–338 [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10ngmced.pdf
 13. Носенко О.В. Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики: Автореф. дис. … канд. юр. наук. / 12.00.02/. – К., 2007.
 14. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 15. Перепелюк В. Г. Конституційні процедури. Державно-конституційне право  / В. Г. Перепелюк. – Чернівці: Рута, 2004.
 16. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 17. Скрипнюк О. Система конституційного права України та його галузева специфіка [Текст] / Скрипнюк О. // Вісник центральної виборчої комісії. - № 2-3 (16-17). - 2009. - с. 41 — 47
 18. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 19. Тодика Ю. М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів /   Ю.   М.   Тодика, В. С. Журавський. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 20. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 21. Хессе К. Основи конституційного права ФРН. – М., 1981.
 22. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — Т. 3: К-М. — К., 2001.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук