Конституційне право

Курсова Порядок та умови набуття і припинення громадянства (Код: 15296)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Порядок та умови набуття і припинення громадянства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1. Загальна характеристика інституту громадянства в Україні. Підстави набуття громадянства України
2. Набуття громадянства України за народженням
3. Умови прийняття до громадянства України
4.Припинення громадянства України. Особливості виходу і втрати громадянства України
5. Компетенція державних органів при вирішенні питань громадянства України
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

 

ВСТУП
Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі більшого значення набувають проблеми прав і свобод людини, взаємовідносин особи і держави. Одним із основних прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини є право на громадянство. Саме громадянство є тією підставою, яка надає особі, що має статус громадянина, можливість володіти повним комплексом прав, свобод і виконувати обов’язки, закріплені законодавством певної держави.
Об’єктом дослідження даної роботи є …
Предметом дослідження курсової роботи …
Мета даної роботи полягає ….
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань: ….
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті, таких вчених, як Александрова З. К., Баймуратов М. О., Исмаїлов Р. Р., Кикоть В. Я., Колісник В. П., Лазарєв В. В., Лукашук И. И., Мелащенко В., Погорілко В. Ф., Рубач Л., Скакун О. Ф., Суржинський М. І., Тодика Ю. М., Фрицький О. Ф., Черниченко С. В. та інші….
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 
 1. Загальна характеристика інституту громадянства в Україні. Підстави набуття громадянства України
 
Становлення і розвиток інституту громадянства в Україні відбувався в контексті загальносвітового генезису цього інституту. З одного боку, інститут громадянства в Україні збагачувався позитивними досягненнями міжнародних стандартів у галузі громадянства, а з іншого – робив свій політичний внесок у формування загальнолюдських демократичних ідеалів даного інституту [19, c. 17]. …
Інші правознавці (Б. О. Ольховський, З. К. Александрова) характеризують громадянство як один із найважливіших державно-правових інститутів. За словами З. К. Александрової, громадянство як державно-правовий інститут – це сукупність норм, які регулюють відносини між державою та особою з приводу громадянства та закріплені в конституціях, а також в законодавстві про громадянство [4, c. 29]. …
Інститут громадянства має складну внутрішню структуру. Його норми об’єднуються в різні більш чи менш відокремлені групи, створюючи тубінститути щодо інституту громадянства загалом, виходячи з предмета правового регулювання. Такими тубінститутами можна вважати, наприклад, належність до громадянства, набуття та припинення громадянства [19, c. 17]….
 
Громадянство може набуватися за різними підставами. У кожному внутрішньодержавному праві передбачена власна система підстав набуття громадянства [21, c. 227]. …
 
 2. Набуття громадянства України за народженням
 
Набуття громадянства є одним із основних субінститутів інституту громадянства. Правове регулювання набуття громадянства здійснюється згідно з принципом державного суверенітету. Однак, це не означає, що держави можуть довільно визначати підстави та порядок набуття громадянства, не дотримуючись загально-прийнятих принципів міжнародного права [21, c. 227]….
І якщо держава зацікавлена у швидкому зростанні свого населення, вона може використовувати ці два принципи повною мірою. «Права грунту» та права крові», а також їх різноманітні комбінації, - зауважує С. В. Черниченко, - продовжують залишатися єдиними принципами, на яких ґрунтується законодавство про громадянство. Їх навіть, вважає вчений, не можна назвати правовими принципами у звичайному розумінні цього слова: вони повинні розглядатися як типові способи або сукупність типових умов набуття громадянства за народженням [27, c. 55]. …
….
 
3. Умови прийняття до громадянства України
 
Важливою підставою набуття громадянства України є прийняття до громадянства України, яке визначається як натуралізація. Натуралізація – це надання органами державної влади громадянства зацікавленій особі на її прохання відповідно до визначеної законодавством процедури [10, c. 81]….
4) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;
5) якщо іноземець чи особа без громадянства перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки;…
Таке набуття громадянства має місце:
а) при об’єднанні двох і більше держав в одну і при розпаді великої держави;
б) при укладенні мирних договорів, угод із питання репатріації, спеціальних угод з територіальних питань, які пов’язані з переходом частини території від однієї держави до другої (цесія), обміну окремими частинами територій, продажу частини території [2; 10, c. 83]. …
 
4. Припинення громадянства України. Особливості виходу і втрати громадянства України
 
Загальною декларацією прав людини передбачено, що ніхто не може бути безпідставно позбавлений права змінити своє громадянство. Ч. 1 ст. 25 Конституції України проголошує, що громадянин України не може бути позбавлений права змінити громадянство, тобто права пр..ипинити громадянство України і стати громадянином іншої держави [1]….
…Припинення громадянства – це припинення постійного правового зв’язку особи з Українською державою….
Датою припинення громадянства України за всіма вище зазначеними підставами є дата видання відповідного Указу Президента України. Особи, позбавлені громадянства України, підлягають експатріації (від лат. ех – з, patria – батьківщина) – видворенню з держави [9, c. 159]. …
…Кожна з підстав втрати громадянства за своєю правовою природою є певним юридичним фактом, який виникає внаслідок дій особи, тобто вони залежать від волі особи. При цьому можна стверджувати, що особа, з одного боку, здійснює певні дії, закріплені у Законі як підстави втрати громадянства України, автоматично дає згоду на припинення її громадянства, з іншого – не можна виключати і того, що за наявності законних підстав для втрати громадянства України його припинення відбувається і в супереч волі особи, коли її воля не спрямована автоматично на припинення громадянства [20, c. 241]…
 
5. Компетенція державних органів при вирішенні питань громадянства України
За Законом України «Про громадянство України» до органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, належать: Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України [22, c. 157]. …
…На практиці, крім названих органів, до вирішення питань громадянства (хоч це і не передбачено Законом) іноді долучаються суди, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України [12, c. 33]…
Таким чином, на Президента України покладено достатньо відповідальний обов’язок – приймати рішення з приводу прийняття або припинення громадянства в інтересах країни. Але для попереднього розгляду питань громадянства України, віднесених до відання глави держави, створюється спеціальна комісія. За своїм статусом Комісія з питань громадянства є допоміжним органом при Президентові України, який працює за його дорученням. Вона утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і членів Комісії. Заступник голови Комісії за посадою – керівник Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України; відповідальний секретар Комісії – завідувач сектором із забезпечення діяльності Комісії з питань громадянства даного управління. Персональний склад Комісії затверджує Президент України. До складу Комісії входять не більше тринадцяти осіб [10, c. 88]….
 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує Комісію при Президентові України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства [25, c. 147]. ….
 
ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки: що громадянство України – це стійкий, необмежений в просторі правовий зв’язок особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України….
…Отже, основними ознаками громадянства як певного зв’язку особи з державою є: правовий характер: необмеженість у просторі та часі; максимальний характер взаємних прав та обов’язків….

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. –  с. 141.
 2. Закон «Про громадянство України» від від 18.01.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001.  – № 13. – с. 65.
 3. Указ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»: Указ Президента України від 09.12.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 094. – Ст. 3334.
 4. Александрова З. К. К вопросу о понятии гражданства / З. К. Александрова // Вопроси правового регулирования о социалистическом обществе: матеріали итговой науч. Конф. Новосибирского ф-та за 1973. – Свердловск: Издат-тво Свердловск. юрид. ун-та, 1974.
 5. Баймуратов М. О. Міжнародне право. – Х., 2002. – С. 357.
 6. Захист прав людини. правові аспекти громадянства в Україні: Метод. Рекомендації / Авт. Кол.: О. Т. Колб, В. А. Ходирєв, І. Я. Бондар, М. А. Бандура, О. В. Юрченко, Н. І. Прорєшна. – Луцьк, 2000.
 7. Исмаїлов Р. Р. Інститут громадянства Азербайжанської Республіки: автореф. дис…на здобуття канд.. юрид. наук. 12.00.02 «Конституційне право» / Р. Р. Исмаїлов. – Одеса, 2003. – 19 с.
 8. Кикоть В. Я. Российское гражданство: Учеб. пособ. / В. Я. Кикоть. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 351 с.
 9. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ.: TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.
 10. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 11. Конституционное (государственное) право зарубежних стран: Учебник: В 4-х т. / Отв. ред. Б. А. Страшун. – М., 1993. – Т. 1. – С. 87.
 12. Лазарєв В. В. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України: компетенція та організація роботи // В. В. Лазарєв // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1.
 13. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – М., 1997. – С. 18.
 14. Мелащенко В. Принципи громадянства України / В. Мелащенко // Право України. – 1992. – № 7. – С 27.
 15. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник у 2 т. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006-2008. – Т. 1. – 544 с.
 16. Российское гражданство: Учеб.пособ. для вузов / Под ред. В. Я. Кикотя, Н. М. Смородина. – 2-е узд. перераб. и доп. – М., 2005. – С. 262.
 17. Рубач Л. Громадянство: набуття і припинення : Брошура / Л. Рубач, М. Мілорава, В. Коцюба. – К.: Видавець Фурса С. Я., 2009. – 68 с.
 18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
 19. Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / М. І. Суржинський; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2009. – 20 c.
 20. Суржинський М. І. Припинення громадянства: теоретичний аспект / М. І. Суржинський // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. - Вип. 41. – С. 237-243.
 21. Суржинський М. І. Теоретико-правові питання набуття громадянства / М. І. Суржинський // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 42. – С. 227-233.
 22. Суржинський М. І. Система державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства пострадянських країн : порівняльний аналіз / М. І. Суржинський // Держава і право. – Вип. 48. – С. 156-162.
 23. Тодика Ю. М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект: Навчальний посібник / Ю. М. Тодика. – Харків: Факт, 2002. – 254 с.
 24. Тункин Г. И. Закон о гражданстве СРСР / Г. И. Тункин // Советское государство и право. – 1979. – № 7. –С. 22-20.
 25. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / О. Ф. Фрицький. – [3-є вид., перероб. та доп.] – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 26. Черниченко С. В. Право наций на наопредилении и вопроси гражданства / С. В. Черниченко // Советское государство и право. – 1964. – № 1. – С. 110-114.
 27. Черниченко С. В. К вопросу о значении гражданства в современном международном праве // Вестник МГУ. Серия Х. Право. – 1963. – № 3. – С. 55-60.
 28. Юридична енциклопедія. В. 6 т. / Ред. кол. Ю. С. Шемчушенко. – К., 2004. – Т. 6: Т-Я. – С. 274.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук