Конституційне право

Курсова Нормативні акти та їх значення в регулюванні правових відносин України (Код: 15295)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Нормативні акти та їх значення в регулюванні правових відносин України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

План
Вступ
Розділ 1. Поняття, особливості та види нормативно правових актів 
1.1. Поняття та особливості нормативно-правових актів
1.2. Види нормативно-правових актів
Розділ 2. Загальна характеристика підзаконних нормативно правових актів 
2.1. Підзаконні нормативно-правові акти Верховної Ради України
2.2. Підзаконні нормативно-правові акти Президента України
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
2.4. Підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади
Розділ 3. Локальні акти правового регулювання як підзаконні нормативно-правові акти
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. ....
Правове регулювання сьогодні набуває значення провідної форми державного управління. Але норми права, що приймаються суб’єктами виконавчо-розпорядчих повноважень, тільки тоді можуть слугувати підставою для поведінки громадян і організацій, коли вони відповідають положенням Конституції та законів України. Тому особливого значення в сучасних умовах набувають проблеми досягнення законності змісту підзаконних нормативно-правових актів, які видаються передусім органами виконавчої влади з метою реалізації законів, виконання ними державно-управлінських завдань.....
Мета полягає у ....
Об’єктом дослідження є ....
Предметом дослідження є ....
Методи дослідження. У процесі проведення дослідження використовувалися наступні методи наукового дослідження:.....
Стан дослідження. Питання про необхідність вирішення проблем підвищення наукового рівня супроводження діяльності із забезпечення законності змісту нормативно-правових актів органів виконавчої влади піднімалась в наукових роботах провідних представників вітчизняної науки конституційного та адміністративного права, а також теорії держави і права : В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, В.М. Гаращука, А.П. Зайця, Р.А. Калюжного, О.В. Константого, Є.Б. Кубка, О.М. Мироненка, Є.В. Назаренко, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришка, П.І. Рабіновича, А.О. Селіванова, О.Ф. Скакун, В.С. Стефанюка, В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та ін.
  
Розділ 1. Поняття, особливості та види нормативно правових актів
 Поняття та особливості нормативно-правових актів
.....
Розглянемо юридичні властивості нормативно-правових актів, а саме:
 • вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням;
 • містять у собі правові норми;
 • мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми;
 • володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання [10, c. 275-277]......
Нормативно-правові акти класифікуються за різними критеріями:
 1. За юридичною силою: закони та підзаконні нормативні акти.
 2. За сферою дії: загальні, спеціальні та локальні.
 3. За часом дії: постійні і тимчасові....... [14].
Отже, нормативно-правовий акт — це ......
 • Види нормативно-правових актів
Види нормативно-правових актів за юридичною чинністю:
....
— підзаконні нормативні акти [2, c. 12-15]....
....
Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.) [7, c. 301]....
....
 • місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети - рішення і нормативні постанови; керівники їхніх управлінь і відділень - нормативні накази;
 • адміністрація державних підприємств, установ, організацій - нормативні накази, статути, положення та інструкції [7, c. 301-305]....Отже, існують ....
Розділ 2. Загальна характеристика підзаконних нормативно правових актів
 
...
Він розрахований на регулювання раніш необмеженого числа випадків та діє безперервно. Цими ознаками нормативний акт відрізняється від актів застосування права (де мова йде про додання норми до конкретного випадку, конкретної особи), так і від актів тлумачення права (де мова йде про роз'яснення того, як треба розуміти вже діючу норму) [8, c. 406-407].....
...
Акти, що оформлюють встановлення правових норм, а іноді й акті, що змінюють їх, у більшості випадків також висловлюють зміст відповідних норм. Це особливо важливе підкреслити тому, що саме прямим встановленням змісту загальних правил поведінки нормативний акт відрізняється від правового звичаю та прецеденту. При використанні цих видів джерел права, які широко застосовуються в буржуазних державах, зміст правових норм залишається за межами актів державної влади, що дозволяє довільно тлумачити та застосовувати на практиці звичаї та рішення судів, що були джерелом прецендентного права [16, c. 285].....
....Нормативний юридичний акт видається тільки правотворчим органом — державним органом — Верховною Радою України. Він висловлює волю держави. Звідси його владність, офіційність, авторитарність. Як офіціальний акт, в якому міститься воля держави, нормативний юридичний акт повинен:...
....
 1. Відповідати конституції, іншим законам країни, підзаконним актам вищих органів;
 2. Бути офіційно опублікованим, доведеним до дії [6, c. 113].
Нормативний юридичний акт — це саме акт нормативного характеру. По своєму безпосередньому змісту від є носієм, фактичним джерелом юридичних норм [3, c. 86].....
....
2.1. Підзаконні нормативно-правові акти Верховної Ради України
....
Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який витинає відправні засади правового регулювання суспільних відносин [3].....
....
Основним законом є Конституція держави, яка має найвищу юридичну силу і втілює принцип верховенства права. Термін «конституція» латинського походження і означає «засновую», «установлюю». Конституція необхідна для правового оформлення організації здійснення суверенної влади, вона визначає правові орієнтири розвитку держави [7, c. 287]....
...
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Всі органи, посадові особи і громадяни при розв'язанні правових спорів і конкретних справ можуть посилатись на норми Конституції. Допускається постанова судових рішень на основі безпосереднього застосування норм Конституції [17, c. 178]....
....
Отже, закон —....
Отже, правові акти....
 
2.2. Підзаконні нормативно-правові акти Президента України 
....
Правові акти Президента України можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними, що має своїм наслідком втрату ними чинності з моменту прийняття такого рішення....
...
Укази - це нормативно-правові чи індивідуально-владні акти, які приймаються Президентом України на виконання Конституції та законів України з найважливіших питань державного і суспільного життя. Нормативні акти Президента України поширюються на невизначене коло суб'єктів правовідносин, а індивідуально-владні акти мають індивідуальне, тобто персоніфіковане спрямування [8, c. 617]....
....
Ненормативні правові акти Президента України оприлюднюються дещо по-іншому - шляхом надсилання певним державним органам, органам місцевого самоврядування, які у свою чергу зобов'язані повідомити ті підприємства, установи чи організації, на які поширюється владно-регулюючий вплив правових актів глави держави [7, c. 189]....
Таким чином, ....
 
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади — в межах своєї компетенції видає нормативні акти у формі постанов, які є обов'язковими до виконання (ст. 117 Конституції України). Постановами Кабінету Міністрів оформлюються найбільш важливі рішення, а рішення з оперативних, поточних питань видаються у формі розпоряджень (так, постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року «Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР» має нормативний характер. Кабінет Міністрів приймає нормативні акти спільно з іншими центральними органами....[11; 9; 7, c. 300].
Правові акти Кабінету Міністрів готуються за спеціальною процедурою, ....
 
 
2.4. Підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
...
Наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади затверджуються такі нормативні акти, як інструкції (наприклад, Інструкція про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час Конвенційної сертифікації суден України, затверджена наказом Мінтрансу України), порядок (наприклад, Порядок розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад, затверджений наказом Мінфіна України) та ін. [4]....
....
Нормативні правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
... [11; 15, c. 502].
Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономічними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку [17, c. 114].
....
Отже, нормативні акти центральних органів виконавчої влади ....
 
Розділ 3. Локальні акти правового регулювання як підзаконні нормативно-правові акти 
Локальні (внутрішньо-організаційні) підзаконні акти - це нормативні підзаконні акти, які видаються організацією тільки для рішення своїх внутрішніх питань та діють лише в її межах. Такі, зокрема, правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах. Вони мають багато східних рис з відомчими актами. Однак їхній зміст та юридична сила ще більш обмежена [8, c. 650]....
...
а) закони;
....я[8, c. 650].
....До локальних нормативних правових актів належать акти, що видаються державними установами і організаціями різних форм власності для регламентації своїх внутрішніх питань і які поширюються на членів цих організацій (наприклад, накази керівників підприємств, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про порядок накладення дисциплінарних стягнень тощо). Акти цієї групи спрямовані на деталізацію вимог загальної норми права стосовно умов діяльності відповідного колективу [7, c. 215]....
...
Корпоративний нормативний акт — це акт-документ органу управління комерційної та некомерційної корпорації — підприємства, установи, організації, який містить корпоративні норми, спрямовані на саморегулювання відносин, що складаються в ній, шляхом конкретизації розпоряджень нормативно-правових актів, виданих законодавцем, а також вищими правотворчими органами, з якими він знаходиться у відносинах службової підлеглості [8, c. 605]....
...
Отже, локальні нормативно-правові акти - ....
 
Висновки
Правових актів досить багато, і їх потрібно відрізняти один від одного. Термін «правовий акт» в правознавстві має три значення: по-перше, це правило правомірної дії — юридичний факт; по-друге, результат правомірних дій як елемент правової системи (юридична норма, індивідуальний припис (акт), акт автономного регулювання); по-третє, юридичний документ. ....
...Нормативно-правовий акт - це юридичний документ, який має загальнообов'язковий характер, прийнятий компетентними державними органами, підтримується і охороняється державною владою від порушень, направлений на регулювання суспільних відносин і охорону соціальних цінностей. Нормативно-правовий акт має всі ознаки права і відноситься до правових актів....

Література

 1. Вилегжаніна М. В. Функції нормативно-правового акта / М. В. Вилегжаніна // бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 31–36.
 2. Гетьман Є. А. Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади / Є. А. Гетьман // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія право. – 2012. - Вип. 23. ч. 11. Т. 1. – С. 12–15.
 3. Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види : монографія / Є. а. Гетьман. – Х. : Право, 2012. – 192 с.
 4. Гетьман Є. А.Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами / Є. А. Гетьман // Форум права . - 2013. - № 3. - С. 106–113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htmpdf
 5. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / л. М. Горбунова ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 21 с.
 6. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. – К. : юрінком інтер, 2008. – 240 с.
 7. Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Калісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.
 8. Конституційне право України. Академічний курс: підруч.: У 2 т. -Т. 2 / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. -800 с.
 9. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами внесеними згідно із Законом України від 18.12.2004 р.// Відомості Верховної Ради України. -1996.-№30.-Ст. 141
 10. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С.274- 280.
 11. Про Кабінет Міністрів України [електронний ресурс] : Закон України (із змінами) // Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2591-17/page2.
 12. Про центральні органи виконавчої влади [електронний ресурс] : Закон України № 3166 від 17.11.2014 р. (зі змінами) // Веб-сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
 13. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 12.12.2012 р. № 0922 [електронний ресурс] // Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=45021.
 14. Сердюк І.А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права / І.А. Сердюк [Електронний ресурс] Режим доступу : Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://anchive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf
 15. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006. – 776 с.
 16. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, о. л. Копиленко, Н. М. Оніщенко ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; ін-т законодавства ВР України. – К. : Юрінком інтер, 2010. – 384 с.
 17. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2014. – 368 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук