Конституційне право

Курсова Конституція України як основне джерело Конституційного права (Код: 14215)

Опис

Курсова робота Конституція України як основне джерело Конституційного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1.1. Поняття джерела конституційного права 
1.2. Система джерел українського конституційного права 
1.3. Конституція України як правовий фундамент системи джерел конституційного права України
РОЗДІЛ 2. ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
2.1. Конституція України – Основний Закон держави
2.2. Найвища юридична сила Конституції України як характерна її властивість
2.3. Пряма дія норм Конституції України 
2.4. Конституція України – юридична база поточного законодавства
2.5. Особливий порядок прийняття і внесення змін до Конституції України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Як відомо, однією з найбільш шанованих суспільних цінностей сучасності є Конституція................
…...............
Процес перетворення України на сучасну демократичну національну державу, утвердження в ній нової конституційно-правової системи привертає увагу як науковців, так і широкої громадськості до проблем, пов’язаних із явищем "конституція держави". …...............
Дослідження даної проблеми займались такі вчені-юристи, як С.С. Алексєєв, С. Ф. Кечек’ян, О. І. Лепьошкін, Н. О. Михальова, Л. О. Морозова, І. С. Самощенко, Я. Н. Уманський, І. Є. Фарбер, О. Ф. Шебанов, Б. В. Щетинін та інші................
Мета курсової роботи полягає у …...............
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішити наступні завдання:
- визначити поняття джерело конституційного права;
…..............
Об’єктом дослідження є …..........
Предметом дослідження є................ …..
Методологічною основою дослідження ….................

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1.1. Поняття джерела конституційного права
Проблема поняття джерела конституційного права є доволі актуальною, оскільки визначення джерела права в конституційному праві й навіть у загальній теорії права і відповідно їх класифікація є переважно умовними. Тобто між ученими-правознавцями існує своєрідна «джентльменська угода» про розуміння сутності та змісту юридичної категорії «джерело права» [11, с. 309]........
….......Зокрема, існує точка зору, згідно з якою джерела права взагалі розуміються як матеріальні умови життя суспільства, тобто джерела розглядаються у матеріальному значенні. Іноді цей термін трактується у формальному, тобто суто юридичному значенні як засіб висловлення державної волі у вигляді загальнообов'язкових правил поведінки [19, с. 45]...........
….....Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. наголошують на тому, що у конституційному праві джерело права — це нормативний акт, в якому містяться конституційно-правові норми. Іноді це поняття називають формою права, але термін «джерело права» більш зручний для використання і традиційний для світової юриспруденції, тоді як поняття «форма права» менш вдале, оскільки має багато значень [13, с. 27]..........

1.2. Система джерел українського конституційного права
Основними видами джерел конституційного права у світі є нормативно-правові акти, судові прецеденти, правові звичаї, а інколи міжнародні і внутрішньодержавні договори. У свою чергу, нормативно-правові акти конституційного права поділяються на закони, нормативні акти виконавчої влади, нормативні акти органів конституційного контролю (нагляду), парламентські регламенти, акти органів місцевого самоврядування [7, с. 22]............
4) локальні акти - нормативно-правові акти суб'єктів місцевого самоврядування, а також нормативно-правові акти підприємств, установ і організацій [11, с. 327]...............
…......2) міжнародні джерела, тобто чинні міжнародні договори України у сфері конституційного права України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [13, с. 32].
Серед ратифікованих міжнародних договорів, що є джерелами конституційного права України, слід назвати такі, як Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 року, Європейська конвенція про громадянства 1997 року.
…..... Система джерел конституційного права України — це сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлених законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що є зовнішньою об'єктивацією волі Українського народу і політики держави [11, с. 330]......................

1.3. Конституція України як правовий фундамент системи джерел конституційного права України
Конституція України — це єдиний нормативно-правовий акт, який має особливий характер і з допомогою якого український народ виражає свою суверенну волю, утверджує основні засади устрою суспільства і держави, визначає систему і структуру державної влади і місцевого самоврядування, основи правового статусу особи, територіального устрою держави [7, с. 40]...........
На думку П. Стецюка природа конституції як форми закріплення владних відносин визначається такими рисами: 1) конституція як соціальне і політико-правове явище є винятково продуктом (витвором) європейської цивілізації загалом, логічним наслідком розвитку європейської правової і політичної культури; …................[14, с. 83].
Таким чином, Конституція України …..................

РОЗДІЛ 2. ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
2.1. Конституція України – Основний Закон держави
….....У сучасній вітчизняній науці конституційного права спостерігається досить різнобічне трактування терміна "конституція". На думку вченого М.І. Козюбри, конституція - це система загальнообов'язкових норм, що мають, як правило, вищу юридичну силу і регулюють основи відносин між державою, з одного боку, людиною і суспільством - з іншого, а також визначають базові засади організації самої держави та її відносин зі світовим товариством [4, с. 77]. …............
…...Таким, що заслуговує на увагу, є визначення Конституції України, запропоноване знаним правником Ю.М. Тодикою, – єдиний, наділений особливими юридичними властивостями, акт, за допомогою якого український народ виражає свою суверенну волю, затверджує основні принципи устрою суспільства і держави, визначає систему й структуру державної влади і місцевого самоврядування, механізми реалізації державно-владних повноважень, основи правового статусу особи, територіальний устрій держави [17, с. 9]. …..........
….....Будучи Основним Законом держави і суспільства, Конституція вирішує п'ять основних блоків проблем: форма правління і принципи конституційного ладу; основи правового статусу людини і громадянина; форма державного устрою; система органів державної влади і місцевого самоврядування; створення політико-правових умов формування структур громадянського суспільства [15, с. 55]. …......

2.2. Найвища юридична сила Конституції України як характерна її властивість
Властивості Конституції України - це її специфічні риси, які відрізняють Конституцію від інших нормативно-правових актів, характеризують її сутність і зміст [8, с. 51].
Під юридичними властивостями Конституції розуміють ті її ознаки, що характеризують Конституцію як Основний Закон держави і суспільства.
….....Конституція України є актом найвищої юридичної сили, що об'єктивізує політичну волю народу України, як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні. Тобто за сутністю та змістом Конституція України є юридичним вираженням народного суверенітету, результатом здійснення народом свого природного права на самовизначення, втіленням національних традицій державотворення і правотворення, ідеалів і принципів суспільного і державного устрою, загальновизнаних прав і свобод людини, передових моделей організації та функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування та правового захисту Конституції [11, с. 371]...........

2.3. Пряма дія норм Конституції України
Конституція України (ч. 3 ст. 8) закріплює, що її норми є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Саме це положення демонструє, що Конституція — не декларативний акт, а безпосередньо діючий закон, що є основним засобом захисту прав і основних свобод людини і громадянина [9, с. 40]. ….........
..........В. В. Кравченко визначає пряму дію норм Конституції України як можливість звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України [8, с. 78].
.......Б. С. Ебзєєв убачає сенс прямої дії конституційних норм у тому, що вони «зв’язують» державу та її органи і закріплюють права та свободи людини і громадянина як суб’єктивні права, які покладають на державу цілком конкретні обов’язки [23, с. 7].............
Таким чином, пряма дія конституційних норм, що є нормативною новелою для посттоталітарних країн, виражає втілення принципу верховенства права. …........

2.4. Конституція України – юридична база поточного законодавства
Конституція містить норми, які одночасно можуть бути основою галузевих правових норм, тобто Конституція є базою поточного законодавства.
….....До другої групи належать статті, у яких йдеться про те, що закріплені у відповідній статті Конституції положення конкретизуються законом, проте сам закон не названий. …......
..[18, с. 192].
Конституція безпосередньо звернута до народу і тому повинна бути, по-перше, короткою, а, по-друге, має бути написана простою зрозумілою для кожного мовою...........
….........Конституція України, як і інші конституції цивілізованих країн, повинна виступати юридичним виразом обмеження державної влади. Саме Конституція визначає межі здійснення повноважень кожної з гілок влади з метою недопущення диктатури...........
..
2.5. Особливий порядок прийняття і внесення змін до Конституції України
Конституція України має особливий порядок прийняття і внесення до неї змін, що є важливою нормативно-правовою гарантією Конституції України.
Чинна Конституція за характером її прийняття є дійсно демократичною. Бона приймалася парламентом України. Порядок внесення змін до Конституції України спрямований на забезпечення її стабільності [11, с. 37]...........
Відповідно до ст. 154 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Вем ховної Ради України [1]..........

ВИСНОВКИ
Конституція як джерело конституційного права – це єдиний правовий акт, за допомогою якого народ або органи держави, що виступають від його імені, встановлюють основні принципи устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають статус органів публічної влади, механізми їх здійснення, закріплюють права і свободи людини та громадянина. Конституція оформлює національну правову систему, об’єднує чинне законодавство, визначає основи законності та правопорядку в країні...........

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 39
 2. Годованець В. Ф. // Конституційне право України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2005. - 360 с.
 3. Забокрицький І.І. Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - №6-3. - Том 1. - 2013. - с. 55 — 59
 4. Задорожня Г.В. Конституційне  право  України:  підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 5. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - Чернівці: “Рута”, 200. - 424 с.
 6. Китафип О. Е. Предмет конституционного права. — М.: Юристі,, 2001. - с. 174-175.
 7. Колісник В.П., Ю.Г. Барбаш Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 8. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006 - 512 с.
 9. Нікольська О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Видавництво: Юрінком Інтер., 2009.- с. 40-44.
 10. Оніщенко О.В. Конституція  України  як  основне  джерело  конституційного  права України: дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005.
 11. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 12. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 13. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 14. Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р., м. Львів. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка. – 2001.  – c.81-85
 15. Тодика Ю.М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів/   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с
 16. Тацій В.Я. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 17. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики. – Х., 2000. – с. 5-9
 18. Федоренко В.Л., Носенко О.В. Конституції України: поняття та юридичні властивості // Стратегічні пріорітети, № 2 (7). - 2008 . - с. 187-195
 19. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 20. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. - 488 с.
 21. Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України [Текст] / В. Шаповал // Право України. – 1999. – № 6. – с. 5-9.
 22. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції України / В. Шаповал // Право України. — 1997. — № 6. — с. 4 — 10
 23. Эбзеев Б. С. Прямое действие Конституции Российской Федерации: Некоторые методологические аспекты / Б. С. Эбзеев // Правоведение. — 1996. — № 1. — С. 7.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук