Конституційне право

Курсова Конституційно-правовий статус Верховної Ради України (Код: 15290)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правовий статус Верховної Ради України  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 36

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1.  Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави
2. Порядок формування Верховної Ради України
3. Структура Верховної Ради України
4. Функції та повноваження Верховної Ради України
5. Конституційні засади законодавчого процесу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. ...
Діяльність парламенту є надзвичайно важливою і суттєво впливає на діяльність виконавчої й судової гілок влади. парламент є органом представницької влади. Він є основною владною структурою держави, що може протистояти виконавчій владі у її прагненні отримати якомога більше прав для реалізації власних повноважень. ...У науковому дослідженні використовувались праці таких авторів, як М. В. Баглай, А. З. Георгіца, Л. Т. Кривенко, О. В. Коврякова, О. О. Майданник, В. Ф. Погорілко, В. Є. Чіркін та інших авторів.
Мета даної роботи полягає у ...
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
...Об’єктом дослідження даної роботи є ...Предметом дослідження курсової роботи є ..
Методологічна основа дослідження. У роботі використано систему як загальнонаукових, так і спеціальних методів. ...Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, п’яти  розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 
1. МІСЦЕ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ВЛАД, ЇЇ РОЛЬ ЯК ПАРЛАМЕНТУ ДЕРЖАВИ
...
Після ліквідації козацтва частина України підпорядковувалась Росії, інша – Австрії. В середині ХІХ ст. розпочав свою роботу перший австрійський парламент – Рейхстаг, до якого входили й українські депутати, які висували вимоги щодо повернення захоплених земель, законодавчого закріплення права на землю, зменшення податків та запровадження ширшого самоврядування  [7, c. 533]. ...
...22 січня 1918 р. Центральна Рада проголосила IV Універсал, де відзначався той факт, що УНР стає самостійною, незалежною, суверенною державою. Цим же актом Україна проголошувалась парламентською республікою, унітарною і демократичною державою. Законодавчі функції закріплювались за Центральною Радою. ... [11, c. 100].
......Конституційно-правовий статус Верховної Ради зумовлений парламентсько-президентською формою правління. Це проявляється у підзвітності і підконтрольності Кабінету Міністрів перед парламентом України, у наявності у Президента України права розпуску Верховної Ради України, права вето на закони тощо. Це дає підстави віднести Верховну Раду до парламентів змішаного типу [3]....
....Конституція України закріплює основи взаємовідносин між Верховною Радою України і усіма гілками влади. Головне призначення Верховної Ради України – виражати волю народу і втілювати її через прийняття якісних законів, які відповідають потребам сьогодення....
....Одним із показників класичної парламентської республіки є те, що уряд формується парламентською більшістю. Парламентська меншість при цьому бере участь в його кадровому забезпеченні, з нею закріплюється певна частина парламентських комітетів [7, c. 56]. ...
 
2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Порядок формування Верховної Ради, крім Конституції України, регламентований Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року. Народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування [8]. ...
...Протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради України поточного скликання проміжні та повторні вибори не проводяться. Порядок обрання народних депутатів об’єднаний у певний виборчий процес. Виборчий процес – це здійснення суб’єктами, визначених законом виборчих процедур. Виборчий процес здійснюється на засадах: дотримання принципів виборчого права; законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; політичного плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і партій – суб’єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії, кандидати у депутати в одномандатному окрузі; ...[6, c. 178].
...- повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні 6 міс. строку повноважень Президента України [8; 6, c. 187]. Як бачимо, порядок створення парламенту України в більшості регулюється Законом України «Про вибори народних депутатів України»....
 
3. СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
За своєю структурою Верховна Рада України є однопалатним парламентом. Проблема вибору однопалатної чи двопалатної структури парламенту називається проблемою бікамералізму (багато камер-палат) – проблема багатопалатності парламенту [6, c. 164]....
...Основним аргументом противників двопалатності парламенту є те, що перехід на двопалатну систему може призвести до збільшення кількості депутатів парламенту, а отже й витрат на їх утримання. Поруч з цим, незалежно від того – однопалатний чи двопалатний парламент, у його структурі завжди є свої внутрішні елементи (структурні підрозділи). Є такі і в парламенті України. Отже, як структурні одиниці в організації діяльності Верховної Ради України можна виділити:...
....и [6, c. 166].
....Стаття 88 Основного Закону регламентує загальний перелік повноважень спікера – Голови Верховної Ради України.
... [13].
...Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій [13; 6, c. 173]....
....Депутатські фракції формуються на партійній основі народними депутатами, обраними за списком політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які за результатами виборів отримали депутатські мандати. Політична партія (виборчий блок політичних партій) має право формувати у Верховній Раді лише одну депутатську фракцію. Мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції становить не менше 15 народних депутатів. Народний депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій) [8, c. 175]....
 
4. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Верховна Рада України здійснює низку функцій і  має для  їх  реалізації відповідні повноваження, що  передбачено Основним Законом України. Визначення парламенту як органу законодавчої влади обумовлено насамперед назвою однієї з  його функцій (законодавчої), яка визначається як  пріоритетна, провідна, але далеко не єдина функція [14, c. 435]....
...Досліджуючи законодавчу функцію Верховної Ради України, передусім слід визначити, наскільки єдиний законодавчий орган держави реалізує своє право розробляти і приймати законодавчі та інші акти з урахуванням проблем сьогодення. Законодавча функція парламенту характеризує саму природу органу законодавчої влади і в цьому сенсі визначає його основне функціональне призначення. ...[19, c. 174]. 
....Так, представницька функція парламенту є не менш важливою, оскільки право представництва – це важлива ознака демократії. Саме представницька функція допомагає звести до загальних інтересів суперечливі інтереси і  наміри різних груп населення, дає змогу враховувати різноманітні соціально-політичні зрушення в суспільстві і корегувати державний курс в потрібному напрямку [20, c. 21]. ...
 
5. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Верховна Рада України для реалізації наданої їй Конституцією та законами України компетенції приймає правові акти. Верховна Рада України згідно зі ст. 91 Конституції України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу [13]...
...Отже, правові акти Верховної Ради України відіграють роль найважливіших регуляторів суспільних відносин і поділяються як на нормативно-правові, так і на індивідуально-владні акти [28, c. 145]...
...Закон набирає чинності через десять днів від дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Підписані Президентом закони та інші акти, прийняті Верховною Радою, публікуються державною та російською мовами у «Відомостях Верховної Ради України». Закон України набирає чинності відповідно до положень, встановлених Конституцією України [4, c. 91]. ...
 
 
ВИСНОВКИ
.... Верховна Рада остаточно втратила колишній статус найвищого органу державної влади та вперше набула всіх основних рис парламенту України – єдиного, загальнонаціонального, представницького, колегіального, виборного, однопалатного, постійно діючого органу законодавчої влади України. Єдинність Верховної Ради України є пріоритетною рисою українського парламенту та означає його єдинність у системі органів державної влади, що зумовлено насамперед унітарним характером української держави. Ця ознака закріплена у ст. 75 Конституції України, відповідно до якої єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України....

Література

 1. Актуальні проблеми конституційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. професора Олійника А. Ю. – Київ, 2012. – 552 c.
 2. Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду / Ч. Вайз, П. Кислий. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.
 3. Верховна Рада в механізмі державної влади. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://udik.com.ua/books/book-1608/chapter-59875/
 4. Волинка К.Г. Теорія держави і права.Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 5. Георгіца А. Конститійно-правові інститути зарубіжних країн / А. Георгіца. – Чернівці, 1994. – С. 44-
 6. Демків Р. Я. Конституційне право України Курс лекцій. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 c.
 7. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі. Теоретико-правовий аспект: монографія / Віталій Журавський. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 348 с.
 8. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 10-11. – ст. 73.
 9. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 19. – ст. 134.
 10. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 14-15. – № 16-17. – ст. 133.
 11. Звірковська В. А. Центральна Рада – спроба українського парламентаризму / В. Звірковська // Матеріали Всеукр. Єфремових читань. – Черкаси, 1996. – С. 100-103.
 12. Колобов О. А., Корнилов А. А., Сергунин А. А. Парламентаризм: зарубежный опыт. – Нижний Новгород: Издат. ННГУ. – 53 с.
 13. Конституція України від06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
 14. Конституційне право України. Підручник за заг. ред. В. Ф. Погорілка. –К., 2009. – 340 с.
 15. Контрольна функція Верховної Ради України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://studopedia.org/8-222716.html
 16. Кривенко Л. Т. Функції Верховної Ради України в контексті конституційної реформи / Л. Т. Кривенко // Право України. – № 4. – 2004. – 234 с.
 17. Лащенко Р. Лекції по історії українського права / Р. Лащенко. – К.: Україна, 1998. – 254 с.
 18. Максимець Б.Історія становлення інституту парламентаризму в Україні / Б. Максимець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 3. – С. 202-208.
 19. Омельченко Н. Л. До визначення поняття законодавчої функції Верховної Ради України / Н.Л. Омельченко // Правова держава: Щорічник наукових праць. – – Вип. 21. – С. 174-182.
 20. Пустовіт Ж. М.Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України / Ж. М. Пустовіт // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 18-23.
 21. Пустовіт Ж. М. Поняття і сутність установчої функції Верховної Ради України / Ж. М.Пустовіт // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 59-64.
 22. Росенко М. І.Парламенти зарубіжних країн: дослідження досвіду формування та організації діяльності[Електронний ресурс] / М. І. Росенко. // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2009_1_59.pdf
 23. Серьогіна К. В. Установча функція Верховної Ради України як важливий елемент забезпечення реалізації принципу верховенства права в Україні/ К. В. Серьогіна // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика [Текст]: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф.: тези наук. доп. (11 груд. 2014 р.) / міжнар. юрид. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуал. Юриспруденція». – Київ: МЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2014. – 176 с.
 24. Снігур І. Й. Напрями реалізації установчої функції парламенту України щодо виборів / І. Й.Снігур // Часопис Академії адвокатури України – 2013. – №18. – С. 1.
 25. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права / З. М. Черниловский. – М.: Юристъ, 2001. – 576 с.
 26. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В. Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1997. – 1997. – 568 с.
 27. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / В. М. Шаповал. – К.: АртЕк, 2002. – 264 с.
 28. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ.: TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

 

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук