Конституційне право

Курсова Конституційно-правовий статус місцевих рад (Код: 15291)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правовий статус місцевих рад на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 36

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ МІСЦЕВИХ РАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ РАД
РОЗДІЛ 3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ РАД
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ РАД
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД. АКТИ МІСЦЕВИХ РАД
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність дослідження. … Ця необхідність зумовлена тим, що органи сучасних місцевих рад стали наступниками органів державного управління місцевого рівня часів радянської влади, які не були органами місцевого самоврядування, і мали інші структурні зв’язки, не характерні для сучасної системи публічної влади…
Мета дослідження полягає …
Для досягнення поставленої мети всебічного дослідження теми поставлені наступні завдання:…Об’єктом дослідження є …
Предметом дослідження є …
Методологічною основою дослідження є …
Теоретична основа.
Нормативно-правову базу наукової роботи становлять Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інші нормативно-правові акти України, а також правові акти місцевих рад.
Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, предмету й логіки дослідження робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи – 36 сторінок.
 
Розділ 1. Правова природа та місце місцевих рад в системі місцевого самоврядування
В процесі утвердження конституційної держави, ідеї місцевого самоврядування стають за важливістю з такими суспільно-політичними явищами та інститутами, як права та свободи людини, суверенітет народу, парламентаризм, розподіл влади, а згодом перетворюються в невід’ємний елемент європейського конституціоналізму та посідають місце в національних конституційно-правових доктринах [11, c. 330]….
Місцеве самоврядування в Україні сьогодні є багатогранним та комплексним політико-правовим явищем. Його можна характеризувати з різних сторін. Виходячи з аналізу насамперед Конституції України, місцеве самоврядування можна розгляди як:
…. [12, c. 278].
Це право територіальних громад є гарантоване державою. Іншими словами, держава не тільки визнає місцеве самоврядування, а й повинна його забезпечити (гарантувати). Держава може гарантувати місцеве самоврядування різними шляхами, серед них: правовий (прийняти відповідні закони), організаційний (допомога у створенні та функціонуванні місцевих органів), фінансовий (грошові дотації зі сторони держави до місцевих бюджетів), матеріально-господарський (передача у власність місцевих громад будівель, майна, землі) тощо [4, c. 178]….
Отже, ідеї самоорганізації …
 
Розділ 2. Порядок формування місцевих рад
Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — за пропозицією голови відповідної ради. Він утворюється у складі: відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — голови відповідної ради; заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради; керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету; керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; інших осіб. До його складу за посадою входить також секретар відповідної ради. У виконкомі сільської ради функції секретаря комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради [16, c. 177-180]….
Депутати місцевих рад обираються жителями села, селища, міста, району та області на основі загальновизнаних принципів виборчого права, а саме:
- прямого виборчого права;
- шляхом таємного голосування [22, c. 326].
….Строк, на який обираються депутати місцевих рад - п’ять років. Сільський, селищний та міський голова обирається жителями цих населених пунктів (відповідною територіальною громадою) на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Голова районної та обласної ради обираються відповідною районною та обласною радою на строк повноваження ради [20]….
Виборчий процес на місцевих виборах здійснюється на засадах:
1) законності та заборони незаконного втручання будь - кого у цей процес;
…. [23, c. 385].
Отже, місцеві ради - сільська, …
 
Розділ 3. Склад та структура місцевих рад
Сільський, селищний, міський голова – очолює представницький орган місцевого самоврядування і є головною посадовою особою відповідної територіальної громади, обирається її членами на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному Законом «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів… [20].
…. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради, їх заступники. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією на її засіданні. Зокрема, таким чином обираються заступник голови і секретар постійної комісії, утворюються підкомісії і робочі групи [12, c. 301]. …
У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Голова районної, обласної, районної в місті ради може мати заступника, який обирається радою за поданням голови з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі і на нього поширюються вимоги щодо несумісності його діяльності з іншою діяльністю, встановлені законодавством для голови ради [7]….
Отже, структура місцевих рад …
 
Розділ 4. Функції і повноваження місцевих рад
Виконавчі органи місцевих рад здійснюють різні функції, які можуть бути класифіковані на певні групи. Залежно від сфери діяльності можна вирізняти політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну функції. Як органи, що створюються місцевою радою для безпосереднього керівництва відповідною галуззю місцевого господарства, виконавчі органи здійснюють планування, прогнозування, облік, контроль, координацію і здійснення кадрової політики (загальні управлінські функції) [19, c.467]….
Повноваження виконавчих органів розділяються на власні (самоврядні) й делеговані. Крім значного переліку повноважень, що міститься у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження виконавчих органів закріплюються у галузевому законодавстві (наприклад, у законах України «Про нафту і газ», «Про охорону атмосферного повітря», «Про меліорацію земель», «Про гідрометеорологічну діяльність», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про позашкільну освіту») тощо [21; 16]….
…Окремо слід виокремити організаційні повноваження місцевих рад, спрямовані на організацію їх внутрішньої роботи: визначення відповідно до закону кількісного складу ради, утворення і ліквідація постійних та інших комісій; затвердження регламенту, плану роботи ради, прийняття рішень про об'єднання в асоціації, заслуховування повідомлень депутатів, розгляд їх запитів. Компетенцію місцевих рад можна класифікувати за галузевими озна­ками: а) у сфері соціально-економічного та культурного розвитку; б) в бю­джетно-фінансовій сфері; в) по управлінню комунальною власністю; г) у сфері екологічної безпеки; ґ) по забезпеченню правопорядку, прав, свобод та законних інтересів громадян [6, c. 132]. …
Таким чином, у системі функцій місцевих рад є певна диференціація, тобто сільські, …
 
Розділ 5. Організація роботи місцевих рад. Акти місцевих рад
Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. У разі якщо до ради обрано менш як дві третини її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради. Строк повноважень рад — чотири роки [12]….
в)  якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) хоч би один раз на квартал [22, c. 286]. …
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликається у міру потреби, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії [10, c. 578]….
… Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території [17, c. 320]. …
Отже, сільська, селищна….
 
Висновки
Узагальнюючи основні результати дослідження органів місцевих рад, виділяються наступні:
 • місцеві ради здійснюють відповідні функції і повноваження у виконавчо-розпорядчій сфері місцевого управління. Виконуючи завдання забезпечення належного рівня професійності в місцевому самоврядуванні, виконавчі органи місцевих рад забезпечують необхідний рівень демократизму, є гарантом реалізації прав та інтересів територіальної громади;….

Література

 1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427–12
 2. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 с.
 3. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно–правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – – № 4. – С.12–14.
 4. ГодованецьВ. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2–ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
 5. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55–12
 6. Демків Р.Я. Конституційне право України . Курс лекцій. / Р. Я. Демків - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 c.
 7. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні.Підручник / За редакцією С. Г. Серьогіної . -  Харків : «Право», 2011. - Режим доступу: http://e-pidruchniki.com/content/251_154Konstityciino_pravovi_zasadi_
 8. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. :  Ін–т  зак–ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
 9. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
 10. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2–е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
 11. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
 12. Конституційне право України:  навч.  посіб. / В. О. Серьогін. – Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
 13. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
 14. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80
 15. Конституція України. Науково–практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2–ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 16. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6–те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
 17. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
 18. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави : монографія / за ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. –: Одіссей, 2004. – 392 с.
 19. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра–К, 2011. – 532 с.
 20. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010  № 2487–VI //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
 21. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97–ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
 22. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3– тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
 23. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук