Конституційне право

Курсова Конституційно-правові відносини та їх структура 2 (Код: 15292)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правові відносини та їх структура  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1. КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА
2. ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН
5. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. ...
Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави вимагає постійного вдосконалення правового регулювання суспільних відносин. Адже реалізація задекларованих конституційних характеристик статусу держави значною мірою залежить від того, як досконало ці відносини врегульовані на законодавчому рівні. У свою чергу це спонукає до поглибленого наукового дослідження результатів такого регулювання....
Питання конституційно-правових відносин неодноразово розглядали такі вчені: С. С. Алєксєєв, М. В. Бачерніхіна, А. І. Бобильов, О. Є. Бровченко Н.В., Голишев, В. О. Григор’єв, В. В. Груздєв, Давидов   Р., Данилюк Ю., Б. С. Ебзєєв,  С. А. Зінченко, Г. В. Кикоть, В. М. Корельський, О. В. Кузакова, О. А. Куракін, О. В. Малько, Д. А. Марданов, М. М. Марченко, М. І. Матузов, А. Х. Махієва, Р. Х. Міннєбаєв, Ж. Ю. Мірошнікова, В. В. Муругіна, Ю. С. Новікова, Н. М. Оніщенко, В. Д. Перевалов, М. М. Рассолов, М. О. Рожкова, А. Г. Ростова, О. Є. Рябов, В. М. Сирих, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, В. М. Хропанюк, О. Ф. Черданцев, Г. М. Чувакова та ін. ...
Об’єктом дослідження є .....
Предметом дослідження є ...
Метою курсової роботи є ....
Досягнення поставленої мети обумовлюється необхідністю вирішення наступних завдань:
 
Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено загально-наукові та спеціально-наукові методи.
.....
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи становить 30 сторінок.
 
 1. КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА
...У науці конституційного права проблема правовідносини є складною і багатогранною.  Предметом  активних  наукових  досліджень  категорія правовідносин  стала  ще  в  ХІХ  ст.,  коли  відомі  вчені  царської  Росії, зокрема Д. Д. Грімм, І. О. Покровський, Л. Й. Петражицький, В. М. Хвостов та ін., намагалися зрозуміти витоки, тобто правову природу формування таких  відносин.  Загалом  доктринальне  вчення,  яке  було  вироблене вченими, базувалося на пріоритетності інтересів суб’єктів, якими могли бути  як  окремі  індивіди,  так  і  колективні  особи,  які  продукували прийняття  норм  права  з  метою  врегулювання  суспільних  відносин  і встановлення правопорядку [8, с. 42]....
....
Тодика Ю. М. вважає, що конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв'язок між його суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, передбачених відповідною нормою конституційного права  [25, с. 23]....
...На думку Колісника В. П. конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв’язок між його суб’єктами у формі взаємних прав і обов’язків, передбачених відповідною нормою конституційного права  [10, с. 18]...
...
Особливості конституційно-правових відносин зумовлені особливостями предмета конституційного права і полягають у наявності двох груп цих відносин....
....
Для обох груп конституційних правовідносин характерне те, що вони:
1) мають політичний характер (хоча слід мати на увазі, що не всі політичні відносини є конституційно-правовими, а також що не всі конституційно-правові відносини мають політичний характер — наприклад, відносини з приводу громадянства, з приводу утворення та участі в діяльності громадських організацій тощо);
.... [24, с. 34].
Для конституційно-правових відносин характерна ціла низка ознак:
1) пов’язані з відносинами публічної влади;
 
Юридичні акти — це юридично значущі дії, що вчиняються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також шляхом народного голосування з метою створення правових норм, з якими пов'язані виникнення, зміна чи припинення правовідносин [24, с. 39]....
...Неправомірні дії  - це юридичні факти, що суперечать вимогам конституційно-правових норм. Вони можуть  стати  підставою для притягнення  відповідних  посадових осіб та органів публічної влади до відповідальності. Прикладом конституційного делікту може бути порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина [11, с. 29]....
Отже, юридичні факти мають ...
 
2. ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
 
...
Щодо змісту, то О. О. Кутафін пропонує поділяти всі конституційно-правові відносини на матеріальні та процесуальні залежно від того, який вид конституційно-правових норм реалізується в конкретному виді правовідносин  [16, с. 314]....
....
За суб'єктами конституційно-правові відносини поділяють на три основні групи залежно від домінування в конкретному виді правовідносин інтересів того чи іншого суб'єкта конституційно-правових відносин. Це — правовідносини, пов'язані з інтересами Українського народу; правовідносини, пов'язані з реалізацією інтересів держави та її органів; правовідносини, пов'язані з реалізацією інтересів територіальних громад і органів місцевого самоврядування [21, с. 460]....
....
За територією дії конституційно-правові відносини можуть бути загальнодержавними та місцевими (локальними). До першого виду правовідносин можна віднести вибори Президента України, до другого — проведення місцевого референдуму.... режиму, наприклад надзвичайного стану [21, с. 460].
 
3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
..
Кравченко В. В. вказує, що суб'єкти конституційно-правових відносин  - це особи, спільноти людей, органи, організації   тощо,   які   згідно   з   приписами   конституційно-правових   норм   є   носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків  [11, с. 26]....
...Задорожня Г. В. вважає, що суб’єкти  конституційно-правових  відносин  –  це  учасники конституційно-правових  відносин,  наділені  конституційною правосуб’єктністю,  тобто  правоздатністю,  дієздатністю  і  деліктоздатністю,  яка  вст.ановлюється    нормами  і  принципами  конституційного  права  [8, с. 43]....
....
Правосуб’єктність – це властивість суб’єкта, що надає йому  можливість  при  настанні  передбаченого  конституційно-правовою  нормою  юридичного факту вступати у конституційно-правові відносини, тобто свідчить про можливість бути суб’єктом (учасником) цих правовідносин  [6, с. 40]....
....
У  чинному  законодавстві  України  не  існує  жодного  нормативно-правового  акта,  в  якому  був  сформульований  вичерпний  перелік суб’єктів конституційного права, навіть Конституція України не містить такого  переліку.  Отож,  вчені  по-різному  визначають  суб’єктний  склад галузі конституційного права  [27, с. 16]....
....
Таким чином, первинним елементом конституційно-правових   відносин...
 
4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
...
Об'єктами загальних конституційних правовідносин виступають головним чином вищі соціальні суспільні цінності, що набувають конституційного рангу й дістають закріплення в конституційних принципах, у загально-регулятивних нормах, програмних положеннях. Це — основи конституційного ладу; людина, її права і свободи; інтереси суспільства і держави; повновладдя і самоврядування народу; національний і державний суверенітет;  демократія, ідеологічна і політична багатоманітність; багатопартійність; право і законність; мир і міжнародне співробітництво та ін  [22, с. 11]. ..
...Ці цінності, на думку В. Й. Лучина, не є строго ієрархічною, формалізованою системою, але надмірне, вільне ставлення до них є неприпустимим. Об'єкти надають конституційно-правовим відносинам осмисленість, цілеспрямованість, відіграють важливу роль у забезпеченні зв'язку між їх учасниками, в реалізації ними своїх законних інтересів. Це необхідний структуроутворюючий елемент конституційних правовідносин [19, с. 123]. ..
....
2) конституційні правовідносини мають установчих і системотвірний характер для об’єктного складу правовідносин усіх інших галузей прав, 
3)  конституційне  право  –  динамічна  галузь  права,  яка  зберігає тенденцію до розширення правового регулювання суспільних відносин [8, с. 51]...
Таким чином, .....
 
 
5. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
..
Зміст конституційно-правових відносин має двояку складову, зокрема у  науці  конституційного  права  розрізняють  юридичний  і  фактичний зміст. Це змістовно близькі, але не тотожні поняття. Юридичний зміст – це можливість суб’єктів конституційно-правових відносин  вчиняти  відповідні  дії  або  необхідність  утриматися  від  їх вчинення.  Юридичні  факти  дають  нормативні  варіанти  вибору правомірної поведінки [8, с. 51]....
Юридичний зміст складають:               .
....
2)  юридичні  обов’язки  –  це  вид  і  міра  належної  поведінки  суб’єкта правовідносин, визначена і гарантована конституційним законодавством, наприклад,  конституційним  обов’язком  громадян  України  є  захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів (ст. 65 Конституції України) [8, с. 51]....
....
Отже, конституційно-правові відносини...
 
ВИСНОВКИ
Розглянувши тему “Конституційно-правові відносини та їх структура”, можна дійти наступних висновків.
....
За змістом конституційно-правові відносини це найважливіші для забезпечення життєдіяльності суспільства відносини,   спрямовані   на   здійснення   народовладдя,   забезпечення   прав   і   свобод   людини   і громадянина,   які   після   врегулювання   їх   нормами   конституційного   права   набувають характеру   конституційно-правових...
...Важливим питанням теорії та практики конституційного права є питання типології конституційно-правових відносин. Класифікація цих правовідносин дає можливість більш повно уявити різноманітність і багатовимірність суспільних відносин, що виникають на основі дії норм конституційного права....

 

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск / стор. 15, стаття 2598
 2. Баймуратов М. Правовий  статус  людини  і  громадянина  в  конституціях  держав  Східної Європи:  порівняльно-правовий  аналіз  конституцій  та  їхнє  співвідношення  з  міжнародними стандартами [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. − № 1. – С. 89−93.
 3. Батанов О.В. Концептуальні засади визначення юридичних фактів у муніципальному праві України [Текст] / Батанов О.В. Вісник Запорізького національного університету . - № 2. - 2009. - с. 29 - 38
 4. Давидов Р. Питання   теорії   конституційних   правовідносин   [Текст]  /   Р.   Давидов  //Право України. – 2006. – №1. – С. 16-19.
 5. Данилюк Ю. Суб'єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання [Текст] / Данилюк Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, - 2013. - № 4.- С. 39 - 44
 6. Данилюк Ю. Про поняття об'єктів конституційних правовідносин [Текст] / Ю. Данилюк // Право України. – 2008. – № 8. – C. 9– 14
 7. Денисов А. И. Теория государства и права / Денисов А. И. — М., 1948. — С. 467.
 8. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 9. Иванова З. Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан / З. Д. Иванова // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 32-36.
 10. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. / Кравченко В. В. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 12. Курінний Є. Об’єкт  права:  доктринальні  питання  визначеності  категорії // Право України. – 2003. –  № 10. – С. 33 – 34.
 13. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права [Текст] / Кутафин О. Е //. — М., 2001. — с. 460
 14. Кикоть Г. В. Деякі питання щодо вибору і конкретизації юридичних фактів [Текст] / Кикоть Г. В. // Правова держава. — Вип. 16. — К., 2005. — С. 578.
 15. Лазарев В. В. Конституционное право: Учеб. / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М., 1999.
 16. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. / Лучин В. О. — М., 2002. — С. 123-124.
 17. Марченко М.Н. Юридический  факт  /  Конституционное  право. Энциклопедический  словарь  [Отв.  ред.  С.А.  Авакъян].  –  М.:  НОРМА,  2001.  –  С. 664-665.
 18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учб. л-ри, 2010. – 432 с.
 19. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України поняття , ознаки та види [Текст] / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2004.– № 2. – C.9– 16
 20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Скакун О.Ф. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 21. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 22. Тодика Ю. М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів /   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 23. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. . — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 24. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн / Шаповал В.М.– К., 1997.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук