Конституційне право

Курсова Конституційно-правові відносини та їх структура (Код: 15293)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правові відносини та їх структура  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, структура
2. Види конституційно-правових відносин
3. Поняття та види суб’єктів конституційно-правових відносин
4. Загальна характеристика об’єктів конституційно-правових відносин
5. Зміст конституційно-правових відносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави вимагає постійного вдосконалення правового регулювання суспільних відносин. Адже реалізація задекларованих конституційних характеристик статусу держави значною мірою залежить від того, як досконало ці відносини врегульовані на законодавчому рівні. …
…При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, М. Баглай, В. Журавський, В. Кравченко, В. Погорілко, А. Стальгевич, Ю. Тодика, Ю. Толстой, В. Толстой, О. Фрицький, В. Шаповал та інші…
Мета даної роботи
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань: ...
Об’єктом дослідження даної роботи є …
Предметом дослідження курсової роботи є …
Методи дослідження.
Структура курсової роботи. ….
 
 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА
Конституційно-правові відносини є наслідком реалізації конституційно-правових норм. В. Й. Лучін вважає, що конституційно-правові відносини – це особлива юридична форма політичних відносин, що існує в єдності найбільш узагальнених і соціально значущих характеристик. Правовідносини, на думку вченого, ніби становлять діяльнісно-практичну сторону конституції в них здійснюється опосередкування громадської практики [12, c. 45]….
…Інший російський учений О. О. Кутафін відзначає, що особливістю конституційно-правових відносин є їх особливий зміст, який зумовлюється специфікою предмета конституційного права. Йдеться про те, що вони формуються в сферах, які є основними елементами держави – народ, територія та влада [11, c. 55]…
…Структура конституційно-правових відносин – це елементний склад правовідносин і правові зв’язки між ними. Складовими елементами конституційно-правових відносин є: суб’єкти; об’єкти; зміст; юридичні факти [6, c. 43]….
Отже, можна зробити висновок…
 
 2. ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
- правоохоронні відносини – це відносини, метою яких є охорона приписів правової норми. Ці відносини завжди мають характер владовідносин. Вони можуть бути як загальними, так і конкретними. Загальні, наприклад, забезпечують передбачений ст. 6 Конституції України поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову гілки, а конкретні, зокрема, забезпечують недоторканність народних депутатів України [18, c. 69];…
 1. 2. За змістом:
- матеріальні правовідносини – ті, що складаються в процесі реалізації матеріальних норм конституційного права. Наприклад, такі відносини виникають у процесі реалізації норм Конституції України, що визначають взаємовідносини між Президентом України та Верховною Радою України;
… [18, c. 69];
 
3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
В. В. Кравченко зазначає, що суб’єкти конституційних правовідносин – це особи, спільноти людей, органи, організації тощо, які згідно з приписами конституційно-правових норм є носіями суб’єктивних юридичних прав і обов’язків [9, c. 26]….
…Основним суб’єктом конституційно-правових відносин є насамперед людина, що обумовлюється гуманоцентризмом конституційного права. Саме людина визначається у ст. 3 Конституції України як найвища соціальна цінність. …[19, c. 86].
…Суб’єктами конституційно-правових відносин також є підприємства, установи, організації, незалежно від форм їх власності. [20, c. 90]….
 
4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Об’єктами конституційних правовідносин виступають головним чином вищі соціальні суспільні цінності, що набувають конституційного рангу й дістають закріплення в конституційних принципах, у загально-регулятивних нормах, програмних положеннях [14, c. 10]…
…Деякі науковці зауважують, що правовідносини можуть бути без такого елемента, як об’єкт, протягом певного часу або безоб’єктними взагалі, при цьому, на перший погляд, така позиція є достатньо аргументованою [19, c. 122]. …
…А. О. Безуглов і С. О. Солдатов вважають, що об’єктами конституційно-правових відносин можуть бути як матеріальні цінності, наприклад житло, так і нематеріальні блага, наприклад, свобода й недоторканність, користування рідною мовою [2, c. 55]….
…Із точки зору Ю. К. Краснова, об’єкти правовідносин – це те, з приводу чого суб’єкти права вступають в юридичні зв’язки і на що спрямовані їх права і обов’язки. В державно-правових відносинах це – суверенітет, розподіл влади, тип державного устрою, гідність особи, свобода тощо [10, c. 43]…
Отже, традиційно під об’єктами конституційно-правових відносин розуміють певні дії, особисті, соціальні або державні блага
 
5. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
…Суб’єктивним правам властиві такі ознаки: суб’єктивні права визначають вид і міру можливої правомірної поведінки учасника конституційно-правових відносин: зміст суб’єктивних прав визначається нормами конституційного права; … [13, c. 66].
…Фактичний зміст – це конкретно обраний варіант юридичних можливостей. Наприклад, після отримання фахової підготовки молодий спеціаліст має необмежену юридичну можливість влаштуватися на роботу, проте основним місцем його роботи може бути лише одне [23, c. 59]. …
  
ВИСНОВКИ
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що …

Література

 1. Арановский К. Государственное право зарубежних стран: Учебник для вузов. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 1998. – С. 18.
 2. Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России. Том 1. – М., – С. 55.
 3. Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України. – 2006. – № 1. – С 17.
 4. Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України / Ю. Данилюк // Право України. – 2008. – № 2. – С.13-16.
 5. Демків Р. Я. Конституційне право України Курс лекцій. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332
 6. Задорожня Г. В. Конституційне право України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 7. Закон України «Про загальні засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40. – ст. 1452.
 8. Конституційне право України / За редакцією Ю. М. Тодики і В. С. Журавського. – К., 2002. – 670 с.
 9. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 3-тє, виправ. та доповн. – К.: Атіка, 2004. – 481 с.
 10. Краснов Ю. К. Государственное право России. – М., 2002. – С. 43.
 11. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. – М., 2001. – С. 369.
 12. Лучин В. О. Конституція Російської Федерації. Проблеми реалізації. – М.: ЮНИТИ-ДИАНИ, 2002. – 687 с.
 13. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. – Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 14. Погорілко В, Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 9-16.
 15. Проблеми теорії конституційного права України / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2013. – 616 с.
 16. Синцова Т. А. Основания возникновения и динамики государственноправовых отношений: Лекция. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. – 28 с.
 17. Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України: Монографія. – К., 2013. – 336 с.
 18. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.
 19. Толстой Р. Реализация правоотношений и концепции обєкта // Советское государство и право. – 1957. – № 2. – С. 122.
 20. Федоренко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, види, питання правосуб’єктності / В. Федоренко // Право України. – 2014. – № 5. – С. 83-90.
 21. Фрицький О. Ф. Конституційне право: Підручник. – 2-ге ви., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 536 с.
 22. Чудаков М. Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Минск,2001. – С. 28.
 23. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: Навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ.: TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук