Конституційне право

Курсова Конституційно-правові відносини (Код: 14213)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правові відносини на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН (СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ, ЗМІСТ)
РОЗДІЛ   3.   ПІДСТАВИ   ВИНИКНЕННЯ,   ЗМІНИ   І   ПРИПИНЕННЯ   КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ   ВІДНОСИН. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Конституційні правовідносини це основа конституційного порядку, конституційного ладу. ..............
Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави вимагає постійного вдосконалення правового регулювання суспільних відносин. .........................
Питання конституційно-правових відносин неодноразово розглядали такі вчені: С. С. Алєксєєв, М. В. Бачерніхіна, А. І. Бобильов, О. Є. Бровченко Н.В., Голишев, В. О. Григор’єв, В. В. Груздєв, Давидов   Р., Данилюк Ю., Б. С. Ебзєєв,  С. А. Зінченко, Г. В. Кикоть, В. М. Корельський, О. В. Кузакова, О. А. Куракін, О. В. Малько, Д. А. Марданов, М. М. Марченко, М. І. Матузов, А. Х. Махієва, Р. Х. Міннєбаєв, Ж. Ю. Мірошнікова, В. В. Муругіна, Ю. С. Новікова, Н. М. Оніщенко, В. Д. Перевалов, М. М. Рассолов, М. О. Рожкова, А. Г. Ростова, О. Є. Рябов, В. М. Сирих, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, В. М. Хропанюк, О. Ф. Черданцев, Г. М. Чувакова та ін.
Об’єктом дослідження є суспільні..............................
Предметом дослідження є ................................
Метою курсової роботи є дослідження....................
Досягнення поставленої мети обумовлюється необхідністю вирішення наступних завдань:
..............................
Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено загально-наукові та спеціально-наукові методи..........................
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи становить 32 сторінки.
  
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
У науці конституційного права проблема правовідносини є складною і багатогранною.  Предметом  активних  наукових  досліджень  категорія правовідносин  стала  ще  в  ХІХ  ст.,  коли  відомі  вчені  царської  Росії, зокрема Д. Д. Грімм, І. О. Покровський, Л. Й. Петражицький, В. М. Хвостов та ін., намагалися зрозуміти витоки, тобто правову природу формування таких  відносин.  Загалом  доктринальне  вчення,  яке  було  вироблене вченими, базувалося на пріоритетності інтересів суб’єктів, якими могли бути  як  окремі  індивіди,  так  і  колективні  особи,  які  продукували прийняття  норм  права  з  метою  врегулювання  суспільних  відносин  і встановлення правопорядку [8, с. 42]...............
...........Другу  групу  утворюють  конкретні  конституційно-правові   відносини,  для   яких  характерною  ознакою  є   наявність  конкретних сторін цих відносин, а також те, що вони складаються у сферах, які утворюють основні елементи держави,  —  населення, територія та влада  [24, с. 34]............
........Щодо змісту, то О. О. Кутафін пропонує поділяти всі конституційно-правові відносини на матеріальні та процесуальні залежно від того, який вид конституційно-правових норм реалізується в конкретному виді правовідносин  [16, с. 314].
Матеріальні   правовідносини  —  це   відносини,   які   складаються в процесі реалізації матеріальних норм конституційного права. Наприклад, такі відносини виникають у процесі реалізації норм Конституції України, що визначають взаємовідносини між Президентом України та Верховною Радою України  [24, с. 35].....................
Отже, конституційно-правові   відносини  -   це   суспільні   відносини,   врегульовані конституційно-правовими   нормами,   тобто   відносини,   суб'єкти   яких   наділяються взаємними правами і обов'язками згідно з приписами конституційно-правових норм.
 
РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН (СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ, ЗМІСТ)
......Сьогодні в науці конституційного права спостерігається розбіжність щодо визначення поняття "суб'єкт конституційних правовідносин".  Зокрема, О. Фрицький під суб'єктами конституційно-правових відносин розуміє тих їх учасників, які виступають як сторони [26, с. 37].....
Кравченко В. В. вказує, що суб'єкти конституційно-правових відносин  - це особи, спільноти людей, органи, організації   тощо,   які   згідно   з   приписами   конституційно-правових   норм   є   носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків  [11, с. 26]............
....Конституційна дієздатність – це здатність суб’єкта конституційно-правових відносин своїми діями набувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки,  які  встановлені  і  гарантовані конституційно-правовими нормами  і  принципами.  Обсяг  дієздатності  залежить  від  ряду  ознак, зокрема  віку,  психологічного  стану  особи   тощо [8, с. 43]......
Деякі із зазначених суб'єктів можуть виступати як носії прав.
.....У  чинному  законодавстві  України  не  існує  жодного  нормативно-правового  акта,  в  якому  був  сформульований  вичерпний  перелік суб’єктів конституційного права, навіть Конституція України не містить такого  переліку.  Отож,  вчені  по-різному  визначають  суб’єктний  склад галузі конституційного права  [27, с. 16].....
......О. О. Кутафін вважає, що об'єктами конституційно-правових відносин є предмети чи явища, з котрими норми конституційного права пов'язують поведінку учасників конституційно-правових відносин. Ці об'єкти прав і обов'язків включають: державну територію; державну владу; місцеве самоврядування; майнові та немайнові блага; поведінку людей, дію органів влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян [16, с. 369]. ...
Отже, конституційно-правові відносини мають свою внутрішню структуру. Структура конституційно-правових відносин – це елементний склад правовідносин і правові зв’язки між ними. Складовими елементами конституційно-правових відносин є суб’єкти, об’єкти, зміст.
 
РОЗДІЛ 3. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
......Так, З. Д.  Іванова  вважає, що юридичні факти виступають безпосередньою підставою виникнення  суб’єктивних  прав  громадян  у  конкретних  правовідносинах  та  займають самостійне місце в механізмі правового регулювання, обґрунтовуючи це тим, що вони є необхідною ланкою в переході від державного нормативного регулювання суспільних відносин  до  індивідуального,  піднормативного  регулювання  через  передбачені  в нормах права суб’єктивні права та юридичні обов’язки, які їм кореспондуються [9, с. 32]............
.....Правомірні  дії  передбачають  діяльність  або  поведінку,  сутність  і зміст  якої  полягає  в  тому,  що  учасник  конституційно-правових  відносин  належним чином  дотримується  чи  виконує  визначені  нормами   конституційного  права  правила діяльності  або  поведінки  в  суспільстві  та  державі,  узгоджуючи  їх  результати  з інтересами інших легітимних учасників  конституційно-правових відносин  [3, с. 32].......
..... Правоприпиняючі факти припиняють конституційно-правові відносини одного порядку і спонукають становлення правовідносин іншого порядку [10, с. 21]......
Отже, юридичні факти мають  велике  значення  для  практики  конституційно-правового регулювання суспільних зв’язків. Від наявності чи відсутності відповідного юридичного факту залежить визнання чи невизнання права чи обов’язку відповідного суб’єкта державно-правових відносин. Юридичні факти — це обставини, з якими пов’язане все життя конституційно-правових відносин, їх виникнення, зміна та припинення.
  
ВИСНОВКИ
Написання курсової роботи дало змогу дійти до наступних висновків.
Правовідносини   є   головним   засобом,   з   допомогою   якого   вимоги   юридичних   норм   втілюються   в поведінці людей. Юридичні норми реально виявляють свої регулятивні властивості тільки тоді, коли вони починають   функціонувати   у   правовідносинах. ............
......За змістом конституційно-правові відносини це найважливіші для забезпечення життєдіяльності суспільства відносини,   спрямовані   на   здійснення   народовладдя,   забезпечення   прав   і   свобод   людини   і громадянина,   які   після   врегулювання   їх   нормами   конституційного   права   набувають характеру   конституційно-правових.....

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск / стор. 15, стаття 2598
 2. Баймуратов М. Правовий  статус  людини  і  громадянина  в  конституціях  держав  Східної Європи:  порівняльно-правовий  аналіз  конституцій  та  їхнє  співвідношення  з  міжнародними стандартами [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. − № 1. – С. 89−93.
 3. Батанов О.В. Концептуальні засади визначення юридичних фактів у муніципальному праві України [Текст] / Батанов О.В. Вісник Запорізького національного університету . - № 2. - 2009. - с. 29 - 38
 4. Давидов Р. Питання   теорії   конституційних   правовідносин   [Текст]  /   Р.   Давидов  //Право України. – 2006. – №1. – С. 16-19.
 5. Данилюк Ю. Суб'єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання [Текст] / Данилюк Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, - 2013. - № 4.- С. 39 - 44
 6. Данилюк Ю. Про поняття об'єктів конституційних правовідносин [Текст] / Ю. Данилюк // Право України. – 2008. – № 8. – C. 9– 14
 7. Денисов А. И. Теория государства и права / Денисов А. И. — М., 1948. — С. 467.
 8. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 9. Иванова З. Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан / З. Д. Иванова // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 32-36.
 10. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. / Кравченко В. В. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 12. Курінний Є. Об’єкт  права:  доктринальні  питання  визначеності  категорії // Право України. – 2003. –  № 10. – С. 33 – 34.
 13. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права [Текст] / Кутафин О. Е //. — М., 2001. — с. 460
 14. Кикоть Г. В. Деякі питання щодо вибору і конкретизації юридичних фактів [Текст] / Кикоть Г. В. // Правова держава. — Вип. 16. — К., 2005. — С. 578.
 15. Лазарев В. В. Конституционное право: Учеб. / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М., 1999.
 16. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. / Лучин В. О. — М., 2002. — С. 123-124.
 17. Марченко М.Н. Юридический  факт  /  Конституционное  право. Энциклопедический  словарь  [Отв.  ред.  С.А.  Авакъян].  –  М.:  НОРМА,  2001.  –  С. 664-665.
 18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учб. л-ри, 2010. – 432 с.
 19. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України поняття , ознаки та види [Текст] / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2004.– № 2. – C.9– 16
 20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Скакун О.Ф. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 21. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 22. Тодика Ю. М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів /   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 23. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. . — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 24. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн / Шаповал В.М.– К., 1997.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук