Конституційне право

Курсова Конституційно-правове регулювання виборів в Україні 2 (Код: 14210)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правове регулювання виборів в Україні 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 38

План

План
Вступ
1. Поняття і види виборів в Україні.
2. Поняття і принципи виборчого права.
3. Поняття та види виборчих систем.
4. Поняття та основні стадії виборчого процесу в Україні.
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. ….........
Вільні вибори є однією з основних ознак демократичності будь-якого суспільства. Важко уявити собі демократичну країну, в якій не існує виборів. Вибори дають змогу народу формувати владу, здійснювати контроль за виконанням її функцій.
…...........
Метою курсової роботи є....................
Поставлена мета зумовила необхідність вирішити наступні завдання:
- дати визначення поняттю виборчої системи і виборчого права та …............
Предметом дослідження виступають...................
Використана література. У процесі дослідження поставленого питання використовувались наукові праці таких авторів, як Афанасьєвої М., Генералюка В. В., Глодя К., Заяць Н. В., Ключковського Ю. Б., Натуркач Р. П., Федорій І., Шведа Ю. Р. та ін., а також підручники з Конституційного права таких авторів як: Байрачної Л. К., Задорожньої Г. В., Колісник В. П., Кравченко В. В., Погорілка В. Ф., Федоренка В. Л., Теліпка В. Е. та ін........................
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку літератури. Загальний обсяг сторінок - 38

1. Поняття і види виборів в Україні.
…...........
Вільні, періодичні, справедливі та нефальсифіковані вибори стають обов’язковим атрибутом сучасної державності, що об’єктивно сприяє підвищенню ролі та значення опосередковуючого їх виборчого права, що утворює юридичний фундамент формування та функціонування всіх інститутів системи представницької демократії [14, с. 102]..............
Поняття «вибори» можна трактувати по-різному:
– як акт самоврядування народу;
….............. [9, с. 212].
Відповідно до цього формуються державні інституції, а також органи місцевого самоврядування. На думку М. Ставнійчук, зміст виборів як політичного суспільно-правового інституту, полягає в тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення як представницьких органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування, надання обраним представникам владних повноважень у межах їх законодавчої, насамперед конституційної, компетенції [23, с. 30]..............
- частковими (додатковими), коли, наприклад, до 2002 р. поповнювався склад Верховної Ради України, сільських, селищних рад у разі дострокового вибуття окремих депутатів.
…............. [17, с. 154].
Правовою  основою  для  реалізації  виборчих  прав  громадян  є  виборче  законодавство,  що  створює  нормативну  базу  демократичних  виборів.  Для  демократичних  держав  основою  виборчого  законодавства  є  міжнародні  норми  виборчого  права [20, с. 49]..............
…...............
Отже, сучасному етапові утвердження якісно нового виборчого законодавства відповідають окремі законодавчі акти, що регулюють певні види виборів, а також окремі інститути виборчого права.

2. Поняття і принципи виборчого права.
Термін «виборче право» в юридичній літературі інтерпретується в двох значеннях - об'єктивному і суб'єктивному.
Об'єктивне виборче право - це один із головних конституційно-правових інститутів, якого складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування). Цей інститут характеризується такими особливостями:.............
Суб'єктивне виборче право - закріплене Конституцією України (ст. 38) і гарантоване державою право громадянина України вільно обирати та бути обраним до виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування)......................[13, с. 313].
Сутність  і  зміст  виборів  найбільш  узагальнено  виражають  їх  принципи.  Вони  опосередковують  основні,  фундаментальні  засади  правового  регулювання  відносин,  що  виникають  в  процесі  організації  і  проведення  виборів....................
Принцип загального виборчого права означає:
- по-перше, право голосу на всіх виборах мають лише громадяни України. Вимога належності до громадянства України пов'язана з тим, що виборче право - це найважливіша форма участі громадянина в управлінні державними справами, воно належить до політичних прав, відповідно, не громадяни, зокрема й апатриди, які проживають на території України, не наділяються виборчим правом.
…................ [6, с. 219].
Принцип таємного голосування полягає в забороні зовнішнього нагляду і контролю за волевиявленням виборців у будь-якій формі, будь-якими засобами та будь-якими суб'єктами. Виборче законодавство не деталізує засобів і методів здійснення такого контролю - він може бути як державним, так і позадержавним, мати різні мотиви, здійснюватись у різних формах тощо. Проте мета будь-яких спроб порушити таємницю голосування одна: здійснити вплив на процес народного волевиявлення для спотворення його результатів.
…...........................
Отже, виборче право — це конституційно-правовий інститут, який об’єднує в собі норми Конституції України і норми поточного виборчого законодавства, якими закріплено основоположні принципи участі громадян у виборах, порядок призначення, підготовки та проведення виборів, а також порядок і процедури встановлення результатів народного волевиявлення.

3. Поняття та види виборчих систем.
Термін «виборча система» у науці права багатозначний, що часто відображається на характері дискусій навколо цього питання. Найчастіше він уживається у двох значеннях – широкому і вузькому. Українська «Юридична енциклопедія» дає визначення широкого розуміння виборчої системи: це «порядок організації і проведення виборів до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадянами своїх виборчих прав, який ґрунтується на принципах виборчого права» [10, с. 32].............
…..............
Протилежне, вузьке значення цього терміна, визначає виборчу систему як «спосіб, у який розподіляються депутатські мандати між кандидатами на ці посади залежно від результатів голосування» [10, с. 32].................
…...............
Мажоритарна система має кілька різновидів - відносної, абсолютної або кваліфікованої більшості. Мажоритарна система абсолютної більшості (або французька модель) передбачає, що переможцем на виборах стає кандидат, який набирає більше половини (50% плюс один голос) голосів у відповідному окрузі. два кандидати, які набирають найбільшу кількість голосів у першому турі. Мажоритарна система відносної більшості (англійська модель), за якої переможцем визнається кандидат, який набирає більше голосів, ніж будь-який інший претендент. Мажоритарна система кваліфікованої більшості передбачає, що для обрання кандидат має набрати значно більше половини голосів виборців [13, с. 312].......................
…...............
Отже, виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами.

4. Поняття та основні стадії виборчого процесу в Україні.
…..............
Отже, виборчий процес — це:
1)  діяльність  суб’єктів  виборчого  права,  тобто  здійснення  ними  юридично  значущих  дій,  шляхом  здійснення  яких  ці  суб’єкти  реалізують  закріплені  правовими  нормами права і обов’язки;
2)  діяльність  прямо  передбачених  правовими  нормами  суб’єктів,  тобто  осіб,  органів,  організацій  та  їх  об’єднань,  наділених  відповідними  їх  правовому  статусу  процесуальними  правами  і  обов’язками;
…............. [20, с. 76].
Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох етапів - стадій виборчого процесу. Нове виборче законодавство передбачає такі стадії виборчого процесу (наприклад, ч. 5 ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України»):.................
1) висування кандидатів у депутати;
2) ….......................
Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є:
1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
2) політичні партії - суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі [7].
...................
Передвиборна агітація - це діяльність громадян, політичних партій, інших об'єднань громадян, колективів підприємств, установ і організацій, спрямована на формування громадської думки і поведінки виборців в інтересах конкретних кандидатів чи політичних партій. …..............[13, c. 181].
…..............
Виборче законодавство передбачає низку гарантій, спрямованих на недопущення будь-яких зловживань із виборчими бюлетенями перед голосуванням, під час голосування та після голосування [20, с. 76]...............
Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться в тім же приміщенні, де відбувалося голосування, починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується лише після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
….................

Висновки
Отже, виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами.
…..................
Під принципами виборчого права України розуміють вихідні положення, фундаментальні ідеї, які відображають суть виборів як передбаченої Конституцією України пріоритетної форми безпосередньої демократії, визначають засади правового регулювання реалізації і гарантування виборчих прав громадян України та забезпечують передбачений законодавством України порядок організації і проведення всіх видів виборів у державі.
..................

Література

 1. Афанасьєва М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння / Афанасьєва М. // Юридичний вісник. — 2012. — № 1. — С. 21-30
 2. Байрачна Л. К. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Байрачна [та ін.]; за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — К. : Ін Юре, 2002. — 460 с.
 3. 3. Генералюк В. В. Механізми удосконалення виборчої системи України / В. В. Генералюк // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: теорія і практика». – 2010. – № 1. — —  С. 9-12
 4. Глодя К. Окремі аспекти вдосконалення вітчизняної законодавчої бази виборчого процесу / Глодя К. // Науковий вісник. — 2009. — № 3. — С. 49
 5. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 6. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /         Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 7. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 8. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
 9. 9. Заяць Н. В. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №2, 2011, с. 15-20
 10. 10. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 32 с.
 11. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 12. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
 13. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 14. Натуркач Р. П. Виборче право як категорія Конституційного права України Натуркач Р. П. // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — №3-1. — С. 102-105
 15. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 504 с.
 16. Савчин М. В.Конституційне право України: підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М. О. Баймуратов. – К.: Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 17. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 18. 18. Ставнійчук М. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – К.: ІДП НАН, 2001. – С. 30.
 19. Тодика Ю. М., Журавського В. С. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Академіка АПрН України доктора юридичних наук професора Ю. М. Тодики доктора юридичних і політичних наук професора В. С. Журавського – К.: Видавничий дім „ Ін. Юре”, 2002 – 544с.
 20. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 21. Федорій І. Виборчі системи: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України / Федорій І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2009. — С. 189-192
 22. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.
 23. Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України / Яворський В. // Вісник академії правових наук України. — № 3 (30). — С. 40-50

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук