Конституційне право

Курсова Конституційно-правове регулювання виборів в Україні 1 (Код: 14209)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правове регулювання виборів в Україні 1 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 38

План

План
Вступ
1. Поняття і види виборів в Україні.
2. Поняття і принципи виборчого права.
3. Поняття та види виборчих систем.
4. Поняття та основні стадії виборчого процесу в Україні.
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. …..........
Народовладдя, що є основою демократії, передбачає формування представницьких органів влади за допомогою виборів, які, своєю чергою, є механізмом контролю й участі громадян в управлінні державою. Зростання ролі народу як єдиного джерела влади й державотворення в Україні вимагає дослідження питання, пов’язаних з удосконаленням процесів політичних виборів.
…...............
Мета курсової роботи полягає …............
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
…...................
Об'єктом дослідження є …..................
Предметом дослідження засади..........................
В процесі написання курсової роботи були використані наукові праці авторів: Балабан Р. В., Батури С., Бодрової І. І., Генералюк В. В., Заяць Н. В., Ключковського Ю. Б., Мостіпана О. М., Мяловицької Н., Федорів Х. І. та ін.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 38

1. Поняття і види виборів в Україні.
….........
Вибори пройшли складний шлях становлення та історичного розвитку, набуваючи якісно нових юридичних властивостей. Сьогодні вибори на загальнодержавному та місцевому рівнях проводяться в переважній більшості країн світу. Вибори є свідченням того, що в державі формально чи фактично існує демократія – влада народу, який є єдиним сувереном, представником верховної влади в державі [4, с. 212]...............
….............
Вибори виконують такі соціальні функції:
1) легітимізація влади;
…............. [4, с. 213].
За територіальною ознакою вибори є:
1) загальнонаціональні (загальнодержавні), які здійснюються на території всієї країни, наприклад, вибори до Верховної Ради України, вибори Президента України;
…................ [4, с. 213].
За часом проведення вибори класифікують на:
1) чергові, які проводяться в період закінчення строку повноважень певного виду виборного органу;
2) позачергові або дострокові, які проводяться у випадку дострокового припинення строку повноважень виборного органу;
3) повторні, які проводяться за умови визнання судом попередніх виборів (чергові або/чи позачергові) недійсними через їх фальсифікацію, або визнання відповідною виборчою комісією виборів такими, що не відбулися, наприклад, жодного кандидата не обрано;
4) вибори замість депутатів, голів (сільських, селищних, міських рад), які вибули. Вибори замість депутатів, що вибули, відбуваються тільки за умови обрання депутатів безпосередньо в одномандатних виборчих округах, а заміна депутатів, котрі обиралися за списками політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на виборах народних депутатів України, а також за виборчими списками місцевих осередків партій (блоків) на виборах органів місцевого самоврядування відбувається шляхом надання депутатського мандата першому за черговістю необраному кандидату із відповідного списку. Якщо у відповідному спискові кандидатів у депутати не залишилося кандидатів для заміщення вакантного мандата, такий мандат залишається вакантним до чергових або позачергових виборів;
5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці [4, с. 213].
................
До третьої групи належать нормативно-правові акти конституційного законодавства, зокрема: закони України «Про громадянство України»; «Про громадські об'єднання»; «Про політичні партії в Україні»; «Про свободу совісті та релігійні організації»; «Про статус народного депутата України»; «Про національні меншини в Україні»; «Про всеукраїнський референдум»; «Про Конституційний Суд України».................
…....................
Стаття 38 Конституції України поряд з іншими політичними правами громадян визначено суб'єктивне активне і пасивне виборче право громадян України: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [7].
….........................
Таким чином, конституційне-правове регулювання виборів в Україні регулюється розділом III «Вибори. Референдум», так і в імпліцитних нормах практично всіх розділів Конституції України: зокрема, розділі I «Загальні засади»; розділі II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина»; розділі IV «Верховна Рада України»; розділу V «Президент України» та інших.

.2. Поняття і принципи виборчого права.
…............
Об’єктивне виборче право – це система норм, принципів і положень, об’єктивованих в нормативно-правових актах, які закріплюють порядок, організацію та процедуру обрання кандидатів у представницькі органи державної влади, органи місцевого самоврядування тощо [4, с. 215].................
Суб’єктивне виборче право – це нормативно закріплена можливість громадянина України щодо його участі чи неучасті у виборах. Суб’єктивне виборче право передбачене і гарантоване Конституцією і законами України. Суб’єктивне виборче право поділяється на активне і пасивне.
…..................
Пасивне виборче право (право бути обираним) – це встановлене і гарантоване Конституцією і законами України право громадянина України балотуватися і бути обраним на відповідні посади, зокрема народного депутата України, депутата місцевих рад, міського голови та ін. …........... [4, с. 217].
…....................
Дотримання демократичних принципів виборчого права забезпечує реальний характер волевиявлення народу та легітимність обраних представницьких органів влади. У міжнародно-правових документах зафіксовані загальновизнані принципи виборчого права. Воля народу, згідно ч. 3 ст. 21 Загальної декларації прав людини, повинна бути основою влади уряду і ця воля повинна виявлятись у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися згідно з загальними і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування [3].
........................
Принцип рівності виборчого права передбачає, що всі громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Це означав, що всі виборці мають однакову кількість голосів і кожний голос має рівну з іншими вагу, тобто кожний виборець однаково впливає на результати виборів....................
…..........Рівність голосів на виборах в Україні забезпечується утворенням виборчих округів з приблизно однаковою кількістю виборців, тобто за єдиними нормами представництва, окремо для кожного виду виборів, створенням рівних можливостей для кандидатів під час реєстрації їх виборчими комісіями, при веденні передвиборної агітації тощо [16, с. 150]..............
...................
Отже, сутність і зміст виборів найбільш узагальнено виражають їх принципи. Вони опосередковують основні, фундаментальні засади правового регулювання відносин, що виникають в процесі організації і проведення виборів.

.3. Поняття та види виборчих систем.
….......Вибори є центральним елементом політичного процесу та визначальною характеристикою участі громадян у політичному житті демократичних країн. Виборчу систему не можна розглядати окремо від виборів – суспільного інституту, наслідком існування якого вона є та на здійснення функціонування якого спрямована [13, с. 53]................
...............
Так, більшість визначень виборчої системи у вузькому значені зводиться до того, що вона є принципом розподілу мандатів – мажоритарним чи пропорційним. При цьому варто пам’ятати, що виборча система включає набагато ширше коло відносин – від способу формування виборчих округів до структури виборчого бюлетеня. Окрім безпосереднього способу розподілу мандатів, у виборчу систему у вузькому смислі слід включати схему організації виборчих округів, порядок висування кандидатів [13, с. 54]...............
..................
Мажоритарна система абсолютної більшості передбачає‚ що переможцю для обрання необхідно отримати більше половини кількості голосів виборців.
Відповідно до мажоритарної системи кваліфікованої більшості, яка використовує одномандатні виборчі округи, обраним вважається кандидат, який одержав підтримку встановленої наперед (як правило, законом) кваліфікованої більшості (тобто більшості, яка істотно перевищує 50%) голосів виборців [9, с. 52]..............
…............

4. Поняття та основні стадії виборчого процесу в Україні.
…................
Іншу думку має Поліщук І., він вказує, що виборчий процес – це послідовність подій, сукупність різних форм взаємодії та послідовних дій з висунення, рекламування та голосування за суб’єктів політичної влади, персональний та структурний склад яких формується вираженням волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визнання результатів виборів легітимними [18, с. 143]................
…..........Погорілко В. Ф. вважає, що виборчий процес — це врегульовані законодавством загальні засади та діяльність уповноважених органів і громадян держави, спрямовані на формування якісного та кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування [16, с. 161].............
….................
Центральний керівний орган суб'єкта подання не пізніш як за шістдесят сім днів до дня голосування подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта подання [5]....................
....................
9) Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, про що складає протокол [5].............
…...............

Висновки
Отже, виборча система – це ключовий елемент політичної системи. Їй належить провідна роль у формуванні органів державної влади, оновленні політичної еліти, легітимації влади, а також відображенні громадянських настроїв
Завдяки інституту виборчої системи громадяни реалізують свої політичні права, оскільки мають реальну можливість обирати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування своїх представників з метою здійснення державної влади в інтересах Українського народу.
….

Література

 1. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи: монографія / Р. В. Балабан. – К.: Либідь, 2007. – 112 с.
 2. Бодрова І. І. Теоретико-правові аспекти поняття “виборча система” / Бодрова І. І. // Проблеми законності. — 2010. —№ 108. — С. 36-45
 3. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 4. Задорожня Г. В. Конституційне право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 5. Закон України “Про вибори народних депутатів” від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2012. — № 10-11. — ст. 73
 6. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141
 8. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 9. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.
 10. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 11. Леонтієва А. Виборчий процес як дестабілізуючий фактор у країнах нерозвиненої демократії / Леонтієва А. // Студентські наукові  студії:  Молодіжний  науковий  журнал.  – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 1(12). – 64 c.
 12. Мостіпан О. М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" / О. М. Мостіпан // Вісник Київського нац.університету ім. Т. Шевченка – 2010 . – Випуск 98 . – С. 50-53.
 13. Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав / Мяловицька Н. // Вісник Центральної виборчої комісії. — № 1 (11). — 2008. — С. 61-67
 14. Погорілко В. Ф. Виборче право України / Ред. В. Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.
 15. Погорілко В. Ф. Федоренко В. Л. Конституційне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 2 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 16. Політологічний енциклопедичний словник / [упорядник В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.
 17. Поліщук І. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики / Поліщук І. // Політичний менеджмент. — № 3. — 2005. — С. 137-147
 18. Сенюта І. Визначення поняття «вибори» та «виборча система» / І. В. Сенюта // Держава і право. – 2008. – №3. – С. 297–303.
 19. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с
 20. Федорів Х. І. Поняття виборчої системи та її характеристика / Федорів Х. І. // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2012. — № 3 (19). — С. 205-214
 21. Федорів І. Виборчі системи: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України / Федорів І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2009. — 189-191
 22. Шляхтун П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 355 с.
 23. Юридична енциклопедія. – Т. 1. / Ред. Ю. С. Шемшученк та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 672 с

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук