Конституційне право

Курсова Конституційно-правове регулювання референдуму в Україні (Код: 14212)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правове регулювання референдуму в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
1.1. Безпосередня демократія та її роль в реалізації принципу народного суверенітету
1.2. Основні характеристики референдуму: поняття, класифікація
РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
2.1. Конституційно-правові основи закріплення референдуму в Україні
2.2. Основні гарантії права громадян на участь в референдумі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Визнання Конституцією України у статті 5 народу носієм суверенітету та єдиним джерелом влади та закріплення можливості здійснювати владу народом безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування стало важливим кроком у формуванні в Україні правової та демократичної держави.
.......................
Конституційні норми щодо референдуму змістовно аналізувалися в численних працях українських вчених: М. О. Баймуратова, Ю. Г. Барабаша, О. В. Батанова, С. В. Дерев'янко, О. В. Зайчука, В. М. Кампо, М. І. Козюбра, В. П. Колісника, А. М. Колодія, О. Л. Копиленка, В. В. Кравченка, Л. Т. Кривенка, В. В. Лемака, О. В. Марцеляка, В. Ф. Мелащенка, М. П. Орзіха, В. Ф. Сіренка, М. І. Ставнійчука, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, Ю. О. Фрицького, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученка, М. В. Цвіка, Л. П. Юзькова, О. І. Ющика й ін. .......
Мета курсової роботи полягає ..........
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
- розглянути безпосередню демократію та її з'ясувати її роль в реалізації принципу народного суверенітету;
Об'єктом дослідження є...........
Предметом дослідження є ....................
Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед загальнонаукових методів .........................
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 30

РОЗДІЛ 1. РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
1.1. Безпосередня демократія та її роль в реалізації принципу народного суверенітету
Народовладдя є основоположним принципом конституційного ладу України. Згідно зі ст. 5 Конституції, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Безпосередня демократія включає участь громадян у реалізації різноманітних форм влади, їх безпосередню владну діяльність, яка спрямована на вирішення відповідних державних або суспільних питань, прийняття рішень та їх втілення в життя [8, с. 220]..................
Погорілко В. Ф. розглядає поняття безпосередньої демократії у широкому та вузькому значенні. Зокрема, категорія «безпосередня демократія» (народовладдя) у широкому розумінні означав безпосередню участь громадян України на загальнодержавному і на місцевому рівнях у формуванні представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також залучення громадян до формування політичної волі цих представницьких органів. Категорія «безпосередня демократія» у вузькому, первинному значенні, передбачає безпосереднє прийняття громадянами України на загальнодержавному та місцевому рівнях рішень, які мають імперативну юридичну силу. ...................[17, с. 192].
Безпосередня демократія – це самостійна реалізація народом власної волі щодо власних інтересів, власної долі або щодо інших народів і держав за їхньою згодою при сприянні політичних партій, їхніх блоків, інших складових механізму безпосередньої демократії або без них. Надзвичайно важливим для розуміння суті безпосередньої демократії є врахування того, що відповідно до змісту Конституції безпосередня демократія як волевиявлення народу може здійснюватися і народом в цілому, і його певними частинами або спільнотами, яке здійснюється шляхом волевиявлення українського народу загалом, зокрема, в разі проведення парламентських і президентських виборів, всеукраїнських референдумів тощо [20, с. 49]. .............

1.2. Основні характеристики референдуму: поняття, класифікація
.......В Україні інститут референдуму також є невід'ємним складовим елементом демократичної інституціалізації влади, що за часів незалежності набув  нового змістовного наповнення і став важливим правовим механізмом для вирішення найбільш суспільно значущих проблем на загальнодержавному та місцевому рівнях [24, с. 174]............
........Право на референдум є одним із конституційних прав громадян, а тому постає проблема забезпечення державою можливостей здійснення громадянами раціонального вибору шляхом референдуму [27, с. 59]........
.....Суттєвим доповненням до характеристики змістовності референдуму постає дослідження Г. Барабашева та К. Шеремета, де референдум розглядається авторами як спосіб безпосереднього вирішення народом загалом або населенням тих чи інших регіонів різноманітних питань державного чи громадського життя [20, с. 72].............
Отже, референдум – це форма безпосереднього народовладдя, в процесі якої шляхом голосування громадянами України приймаються рішення з найважливіших питань самоврядного чи загальнодержавного значення, крім тих питань, які не можуть бути винесені на голосування.

РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
2.1. Конституційно-правові основи закріплення референдуму в Україні
Конституційні положення, які регулюють інститут референдуму в Україні містяться в розділі ІІІ Основного Закону “Вибори. Референдум”. Також у ст. 156 Конституції України зазначено, що у референдарний спосіб затверджується законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України". Вказаний референдум призначає Президент України. При чому його повноваження має характер обов'язку, а не права [12, с. 236]............
.......Законодавче закріплення референдуму міститься також у Законі України “Про всеукраїнський референдум” (далі - Закон). Даний Закон визначає всеукраїнський референдум однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом [2]..............
...........Предметом всеукраїнського референдуму відповідно до ст. 3 Закону можуть бути будь-які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України. ..............
Таким чином, конституційно-правові основи проведення референдумів в Україні закріплені у розділі ІІІ “Вибори. Референдум”, Законі України “Про всеукраїнський референдум” та у законі “Про місцеве самоврядування”.

2.2. Основні гарантії права громадян на участь в референдумі
Конституційне право громадян України брати участь у всеукраїнському референдумі є однією з основних форм їх участі в управлінні державними справами. Забезпечення реалізації цього права покладається на державу, її органи, посадових і службових осіб, органи, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, суб’єктів громадянського суспільства [16, с. 33].........
Конституція України закріплює вихідні положення уповноважуючо-виборчої діяльності народу: будучи носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5 Конституції України), а також закріплює таку форму здійснення влади народом, як вибори [13, с. 43].........
Гарантією реалізації права громадян на участь в референдумі є рівне право голосу. Стаття 7 Закону вказує, що громадяни України беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах.........
........Кожний учасник всеукраїнського референдуму має один голос. Учасник всеукраїнського референдуму може використати свій голос тільки на одній дільниці всеукраїнського референдуму, де він включений до списку учасників всеукраїнського референдуму. Учасник всеукраїнського референдуму реалізує своє право голосу під час всеукраїнського референдуму у порядку, встановленому Законом............
Окрім цього, рівність також полягає в однаковому значенні голосу кожного виборця для формування представницьких органів влади та наявності в них (виборців) рівних можливостей щодо здійснення свого волевиявлення під час голосування [10, с. 519]........

ВИСНОВКИ
Становлення України як суверенної демократичної держави потребує розширення застосування форм безпосередньої демократії, реального волевиявлення народу з принципових питань розвитку держави і суспільства. Хоча Конституція України в третьому розділі закріпила тільки основоположні форми такої демократії — вибори і референдум, але таких форм значно більше. До них також належать: збори трудових колективів; збори громадян за місцем проживання (сільські сходи, збори жителів мікрорайону в місті); громадські та всенародні обговорення актуальних питань місцевого і загальнодержавного рівня; мітинги і демонстрації; наради загальнодержавного й місцевого значення; громадські слухання, звернення громадян (петиції). ............

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Про Всеукраїнський референдум: Закон України станом на 06. 11. 2012. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/page
 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України станом на 26.04.2014 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
 4. Галус О. О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні [Текст] / Галус О. О. // Університетські наукові записки. - 2005. - № 4 . - с. 51 — 56
 5. Задорожня Г.В. Конституційне  право  України:  підручник  /  Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 6. Книгін К. Референдум в Україні — головний прояв безпосередньої демократії [Текст] / Книгін К. // Вісник Академії правових наук України. - № 2 (25) — 2001. - с. 227 — 232
 7. Козодой Л.М. Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006.
 8. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 9. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998.
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 12. 1 Куненко І.С. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України [Текст] / І. С. Куненко // Держава і право – 2009. – № 3. – С. 234–241.
 13. Максакова Р. Право громадян брати участь у виборах та референдумах в Україні: проблеми реалізації [Текст] / Максакова Р. // Вісник Центральної виборчої комісії. - № 1. 2013. - с. 43 - 50
 14. Невенгловська Т. М. До питання про визначення сутності референдуму як форми безпосередньої демократії [Текст] / Невенгловська Т.  М. // Актуальні проблеми юридичної науки. - 2010. - 163 с.
 15. Панкевич І. Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського конституціоналізму [Текст] / Панкевич // Вісник Львівського університету. - Випус 65. - 2013. - с. 95 — 102
 16. Плахотнік О. В. Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському референдумі [Текст] / Плахотнік О. В. // Право і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 33–39.
 17. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 18. Погорілко В. Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність – К., 2000. – 248 с
 19. Погорілко В. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / В.Ф. Погорілко //. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — С. 22–23.
 20. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник / Прієшкіна О. В. – К.: Кондор. – 2004. – 336 с.
 21. Руденко В.Н. Методология исследования институтов прямой демократии в современном обществе // Правоведение. — 2003. — № 4. — С. 51 - 55
 22. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 23. Сухарев А. Я. Правовые системы стран  мира.  Энциклопедический  справочник / Сухарев А. Я. // – 2-е изд. – М.: Издательство НОРМА - 2001 – 645 с.
 24. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 25. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 26. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. / Шаповал В. М. — К., 1997. — 325
 27. Юрийчук Є. «Раціональний   вибір»громадян  України  шляхом   референдуму  [Текст]  /   Є. Юрийчук // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – №3 (9). – С. 59–64

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук