Конституційне право

Курсова Конституційно-правове регулювання громадянства в Україні (Код: 14211)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правове регулювання громадянства в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План
Вступ
1. Поняття і принципи громадянства
2. Набуття громадянства
3. Припинення громадянства
4. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Процедури з питань громадянства України
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі більшого значення набувають проблеми прав і свобод людини, взаємовідносин особи і держави. ...
Актуальність даної теми зумовлена також тим, що ….
Об’єктом дослідження курсової роботи є...
Предметом дослідження є ...
Метою даної роботи є ...
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
...
Методологічну основу курсової роботи становить система ….

1. Поняття і принципи громадянства України
...
О. Ф. Фрицький під громадянством розуміє такий правовий зв'язок особи з державою, який не обмежений у часі і просторі, грунтується на юридичному визнанні державою даної особи своїм громадянином і, як наслідок, обумовлений взаємними правами та обов'язками громадян і держави у випадках, зазначених у законі.1 ...
...Інститут громадянства замінив інститут підданства. Термін «підданство» вживається лише у монархічних державах, і в тому ж значенні, що й термін «громадянство»....
...Ю. М. Тодика пропонує розглядати громадянство як: а) суттєву характеристику основ правового статусу особи; б) як суб'єктивне право особи на громадянство і в) як правовий інститут конституційного права....
...У зв’язку з цим першочергове значення принципів громадянства виявляється в тому, що вони:
1) відбивають сутність та зміст інституту громадянства; 2) є вихідними засадами; 3) діють безпосередньо; 4) є основою для практики державного будівництва у сфері громадянства; 5) в них відтворюється поведінка особи, обсяг її свободи; 6) є показником демократичності держави.2

2. Набуття громадянства
Набуття громадянства - це отримання іноземцем або особою без громадянства статусу громадянина України на підставах і в порядку, передбаченому законодавством про громадянство.3.....
….
Як слушно зазначає Р. Б. Бедрій, види набуття громадянства можна класифікувати на дві великі групи. Перша група охоплює способи набуття громадянства в загальному порядку, друга – у виключному. У свою чергу, способи набуття громадянства в загальному порядку включають набуття громадянства: за народженням; шляхом натуралізації (прийняття до громадянства).4….
....
Набуття громадянства України за територіальним походженням. Умови набуття громадянства України за територіальним походженням встановлені ст. 8 Закону України «Про громадянство України»....

3. Припинення громадянства
...
Світовий досвід правового регулювання громадянства свідчить, що громадянство може припинятися за такими підставами: 1) в силу закону; 2) позбавлення громадянства; …..
....
Європейська конвенція містить норму, відповідно до якої всі держави, що підписали конвенцію, зобов'язані передбачити можливість припинення громадянства за бажанням особи. Право особи на вихід із громадянства міститься в частині другій ст. 15 Загальної декларації прав людини, в положенні про те, що ніхто не може бути позбавлений права змінити громадянство. Більшість європейських держав не дозволяють виходу із громадянства, якщо це призведе до апатризму, тобто без-громадянства особи. Встановлення відповідних обмежень щодо виходу з громадянства є правомірним....

4. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Процедури з питань громадянства України
...
У системі державних органів особливе місце займає Президент України, який: приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України; визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень; затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства....
….
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені ст. 24 Закону «Про громадянство України» стосовно осіб, які постійно проживають за кордоном....
Таким чином, є ….

Висновок
Отже, громадянство України - це стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.....
...Цінність громадянства полягає в тому, що воно гарантує особі певний рівень автономії. ...

 

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”, - 2013. - с. 36
 2. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 13. - ст. 65
 3. Загальна декларація прав людини Прийнята та проголошена в резолюції 217 А (ІІІ) Генаральною Асамблеєю від 10 грудня 1948 року.
 4. Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень від 27 березня 2001 року № 215
 5. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 7. О. Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 8. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 9. Суржинський М.І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми систематизації та класифікації // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — 492 с.
 10. Толкачова І. Значення принципів громадянства України для реалізації прав та свобод людини і громадянина // Право України. - 2010. - №12. - с. 266 — 271
 11. Лазарєв В.В. Система законодавства про громадянство України // Право і безпека. – 2010. - № 2 (34), с. 11 — 15
 12. Сухицька Т.О. Конституційно-правове регулювання набуття та припинення громадянства України // Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей: в 22х ч.; ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2009. – 512 с.
 13. Палько В.І. Знання української мови — підстава для набуття громадянства України // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - №2. - с. 148 -151
 14. Толкачова І. Конституційний принцип єдиного громадянства // Право України. — 2009. — № 11.- с. 196 — 200
 15. Толкачова І. Підстави набуття громадянства в Україні та країнах СНД // Часопис Київського університету права. - 2013. - №2. - 101 — 105
 16. Бедрій Р. Б. Конституційно-правові основи громадянства України : Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 164 с. – с. 105

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук