Конституційне право

Курсова Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні (Код: 14201)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 39

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
1.1. Джерела формування поняття забезпечення прав людини
1.2. Природно-правова теорія про права людини та їх забезпечення
1.3. Концептуальні та методологічні основи забезпечення індивідуальних і колективних прав людини
1.4. Проблеми класифікації прав людини в процесі їх визначення та забезпечення
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
2.1. Державна правова політика і забезпечення конституційних прав людини в Україні
2.2. Поняття і система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні
2.3. Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав людини в Україні 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Людина, її життя та здоров'я, права і свободи людини визнаються найвищими соціальними цінностями сучасного суспільства.
.............
Актуальність теми дослідження обумовлена радикальними змінами в політичній, економічній та соціальній сферах українського суспільства. ......................
Ступінь наукового дослідження. Науковими розробками з даної тематики займалися такі вітчизняні дослідники, як А. Боннер, В. Копейчиков, В. Оксамитний, П. Олейник, М. Рабінович, В. Степанян, О. Троян, О. Батанов, А. Георгіца, В. Кампо, О. Марцеляк, П. Мартиненко, М. Савчин, М. Савенко, І. Сліденко, В. Скомороха, М. Селівон, М. Савченко, А. Селіванов, М. Тесленко, В. Тихий, Л. Чубар, В. Шаповал та ін.
Метою курсової роботи є................
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розглянути джерела формування поняття забезпечення прав людини;
.Предметом дослідження є .................
Методи дослідження. Під час написання курсової роботи були використані наступні методи дослідження:..........
У дослідженні використовувалися й інші традиційні для сучасної юриспруденції методи. .....................
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, семи підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 39

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
1.1. Джерела формування поняття забезпечення прав людини
Права людини і громадянина завжди були в центрі уваги життя суспільства. Не тільки вчені правознавці, але і практики, чия діяльність постійно пов’язана з вирішенням різноманітних питань у сфері забезпечення, реалізації й охорони прав і свобод людини, займаються розробкою і впровадженням нових ефективних механізмів для здійснення людиною і громадянином своїх прав і свобод [10, с. 1].
..........
На думку Фрицького О.Ф. конституційне право людини — це певні юридичні можливості суб'єкта конституційно-правових відносин, необхідні для задоволення особистих інтересів і потреб, обумовлених рівнем розвитку в сучасний період розбудови Української держави, які мають бути загальними і рівними для всіх людей [31, с. 91].
..........Також серед авторів, які в своїх монографіях так чи інакше розглядають питання прав і свобод людини і громадянина в контексті висвітлення процесів становлення в Україні правової і соціальної держави, можна назвати такі імена, як: Ю. Кравченко, А. Тимощук, С. Тимченко, В.Бабкін, С.Бойчук, Р. Гринюк, В. Князєв, М.Козюбра, С.Максимов, В Савельєв, В. Співак, О. Тодика, А. Марченко, В. Шишкін [25, с.20]...............
..........Наступним специфічним напрямом вивчення прав людини та їх забезпечення є його аналіз в контексті розвитку міжнародної системи захисту прав і свобод людини і громадянина, а також можливостей широкого залучення України до цього процесу. В цьому сенсі можна говорити як про європейську систему захисту прав людини, так і про загальносвітові перспективи розвитку цього інституту. Яскравим прикладом такого типу робіт може виступити ґрунтовне дослідження М. Антонович “Україна в міжнародній системі захисту прав людини” [4, с. 262]..............
Таким чином, .......

1.2. Природно-правова теорія про права людини та їх забезпечення
Природне право є невіддільним від форм буття людини, воно органічно вплетене у суспільні відносини і є ефективним засобом регулювання відносин між людьми, координації їх діяльності та задоволення потреб та інтересів. Особливістю природного права є те, що воно, з одного боку, випливає з людської сутності, виникає і формується в результаті діяльності, спрямованої на впорядкування відносин між людьми, гармонізації між біологічними актами, соціальними вчинками та духовними діяннями людини [7, с.3]......................
Таким чином, .......

1.3. Концептуальні та методологічні основи забезпечення індивідуальних і колективних прав людини
Конституція України закріплює права і свободи, які можуть реалізовуватися як індивідуально, так і колективно. Наприклад, право на працю реалізується індивідуально (частина перша ст. 43 Конституції), а право на страйк, на захист своїх економічних і соціальних інтересів (частина перша ст. 44 Конституції) — тільки колективно. Тільки колективно може бути реалізоване право громадянина України на збори, мітинги, походи, демонстрації (частина перша ст. 39 Конституції) [30, с. 140]......................
........Індивідуальні права є природними, невідчужуваними і непорушними, які притаманні індивіду від народження та можуть бути реалізовані як індивідуально, так і колективно. Водночас колективні права не є природними за походженням, оскільки набуваються в міру усвідомлення спільнотою своїх специфічних інтересів та реалізуються виключно групою осіб [13, с. 209].................
Право індивіда — це природне право, яке йому притаманне від народження. Воно є однією з головних цінностей людського буття і водночас мірилом усіх процесів, які відбуваються в суспільстві. Порушення природних прав людини деформує розвиток суспільства і дегуманізує саме це суспільство. Міжнародне співтовариство виробило принцип людського виміру, який в останній чверті XX ст. став орієнтиром у складних і суперечливих процесах, які мають місце і сьогодні у світі [30, с. 140]...................
Отже, .....

1.4. Проблеми класифікації прав людини в процесі їх визначення та забезпечення
На сьогодні конституційні права і свободи людини відрізняються своєю багатоманітністю, а питання їх класифікації та систематизації стали традиційними для юридичної науки і практики. Як правило, виділяють офіційну та неофіційну (доктринальну) класифікацію прав людини. Перша із них передбачена чинними міжнародними договорами, а друга — здійснюється вченими правознавцями. При цьому конкретні найменування груп прав людини відчутно розходяться, що підтверджує думку про множинність сучасних прав людини [21, с. 31].................
Сьогодні у світі виникає дилема індивідуальних і колективних прав. При цьому говорять, що західна концепція прав людини носить індивідуальний характер і вестернізація традиційних суспільств, які є системоцентристськими, загрожує забезпеченню колективних інтересів. Для того, щоб з’ясувати її природу та зрозуміти предмет дискусії необхідно визначити роль поколінь прав людини у забезпеченні певних домагань особи у конкретному типі суспільства [26, с. 333]...............
Таким чином, ...

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

2.1. Державна правова політика і забезпечення конституційних прав людини в Україні
Нова Україна, яка здобула незалежність, проголосила для себе, що людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються за найвищу соціальну цінність. Саме стан справ у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина, їх практичної реалізації — це той критерій. За яким оцінюється рівень демократичного розвитку держави й суспільства у цілому.................
........Задекларовані в Конституції права, свободи і обов’язки людини та громадянина є виразом та підґрунтям правового виміру існування особи в суспільстві, окреслюють та гарантують межі її свободи та відповідальності у соціумі та є складовою життєдіяльності людини у відносинах з іншими людьми і державою [21, с. 32]. ...........
Особливе місце у системі гарантій посідає Президент України. Він зобов’язаний сприяти формуванню відповідних механізмів контролю та забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, а обстоюючи їх, створювати умови нетерпимого ставлення до будь-яких випадків порушення таких прав і свобод [20, с. 15]..............
Таким чином,

2.2. Поняття і система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні

Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною і громадянином [18, с. 102].................
Політичні гарантії — це сукупність політичних чинників суспільного і державного життя. Вони знайшли закріплення у статтях 1, 2, 5, 6, 7, 15, 37 та інших Конституції України. До них відносять: суверенітет держави; суворе дотримання її демократичних засад; реальне визнання народу носієм суверенітету та єдиним джерелом влади; здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; політичний плюралізм і свобода не забороненої законами політичної діяльності; обмеження діяльності ультра радикальних політичних партій та громадських організацій; суворе забезпечення законності і неможливості зловживань політичною владою; інші ознаки правової держави в їх сукупності [30, с. 56]..................
Таким чином, гарантії прав і свобод людини і громадянина — це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, ..............

2.3. Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав людини в Україні
Міжнародне право відіграє значну роль у регулюванні прав та свобод людини і громадянина. У одних випадках норми міжнародного права встановлюють стандарти прав та свобод людини і громадянина, в інших — є безпосередньою підставою для виникнення їх суб'єктивних прав і обов'язків [29, с. 66]..............
Так, відповідно до ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» [1]...........
Таким чином, незважаючи на те що конкретні статті міжнародно-правових актів використовуються у Конституції України по-різному вони відіграють одну із головних ролей у галузі забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

ВИСНОВКИ
Виконання курсової роботи дало змогу дійти до наступних висновків:
................
Захист прав людини - одна з одвічних проблем людства, її вирішували протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії, філософії. Проблема прав людини розв'язувалася по-різному залежно від епохи, її ідей, традицій, соціальних пріоритетів.
...

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск / стор. 15, стаття 2598
 2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р. // Права человека: Сборник межд. документов. – М., 1998.
 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 16 грудня 1966 р. // Права человека: Сборник межд. документов. – М., 1998.
 4. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. – К.: Видавничий дім “KM Academia”, 2000. – 262 с.
 5. Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації [Текст] Т. 45, 2005. - (Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки) // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. Науки.- С.9-16
 6. Біржакова Є. О. Властивості права в контексті природно-правового розуміння // Часопис Київського університету права. - 2011. - №4. - с. 60 - 65
 7. Грищук О. Природне право як форма об'єктивації цінності людини // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – 368 с.
 8. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения. – СПб.: Изд. Дом СПб гос. ун-та, 2004. – 848 с.
 9. Дубровский Д.В. Индивидуальные  и  коллективные  права: противоречия практики. – В. кн. : Права человека и проблеми идентичности в России и в современном мире / под ред. О.Ю. Малиновой, А.Ю. Сунгурова. – СПб. : Норма, 2005. – С. 20–27.
 10. Заворотченко Т.М. Поняття нормативно-правових гарантій політичних прав і свобод людини й громадянина [Текст] / Т.М. Заворотченко // Держава і право / Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – с. 1-8
 11. Задорожня Г.В.  Конституційне  право  України:  підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 12. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 248 с.
 13. Ковалко Н.М. Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав // Вісник Вищої ради юстиції. - №2 (14). - 2013. - с. 209-215
 14. Ковінько Д.В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні // Юридичний вісник № 2 (19). - 2011. - с. 46-52
 15. Колісник В.П., Барбаш Ю.Г. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 16. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні. – К., 2004. – С. 217-245
 17. Копейчиков В.В. Теорія держави і права: навчальний посібник / Копейчиков В.В., Лисенков С.Л. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.
 18. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 19. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 736 с.
 20. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні [Текст] / А. Огородник //Право України. – 2008. – № 6. – C.14-18
 21. Оніщук М. Проблеми забезпечення прав людини в Україні: від Загальної декларації прав людини – до сьогодення [Текст] / М. Оніщук // Право України – 2009. – № 4. – С. 29-35.
 22. Оніщенко Н.М., О.В. Зайчук Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні : моногр. / кол. авт. ; за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука. — К., 2007. — С. 13.
 23. Погорілко В. Ф. Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 2 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2011. — 798 с.
 24. Погорілко В. Ф. Гарантії правові // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — Т. 1. А-Г. — С. 555.
 25. Пушкіна О. В. Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Пушкіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2008. – 59 с.
 26. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 27. Сано Х. О. Право на розвиток і права людини: обов’язкова, але часткова інтеграція // Український журнал про права людини. – 2005. – № 3 – 4. – С. 38.
 28. Сливка С.С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. – ч. 1: Природне право: історико-філософський погляд. – К.: Атіка. – 2005. – 224 с.
 29. Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К.: Український центр правничих студій, 2009.
 30. Тодика Ю.М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів/   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 31. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 32. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове  регулювання  прав  і  свобод  людини і громадянина в Україні (питання теорії і практики) : монографія. – К.:  Центр навчальної літератури, 2005. – 424 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук