Конституційне право

Курсова Конституційні засади проведення виборів в Україні 3 (Код: 14204)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні засади проведення виборів в Україні 3 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План 
Вступ
1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
2. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.
3. Конституційні принципи виборчого права.
4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми..............
Вільні вибори є однією з основних ознак демократичності будь-якого суспільства. Важко уявити собі демократичну країну, в якій не існує виборів. Вибори дають змогу народу формувати владу, здійснювати контроль за виконанням її функцій.
.................
Метою курсової роботи є з'ясувати ..............................
Поставлена мета зумовила необхідність вирішити наступні завдання:
.................
Предметом дослідження виступають ....................
Використана література. У процесі дослідження поставленого питання використовувались наукові праці таких авторів, як Афанасьєвої М., Генералюка В. В., Глодя К., Заяць Н. В., Ключковського Ю. Б., Натуркач Р. П., Федорій І., Шведа Ю. Р. та ін., а також підручники з Конституційного права таких авторів як: Байрачної Л. К., Задорожньої Г. В., Колісник В. П., Кравченко В. В., Погорілка В. Ф., Федоренка В. Л., Теліпка В. Е. та ін.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та списку літератури. Загальний обсяг сторінок - 40

1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
........У підручнику «Конституційне право України» за редакцією Ю. Тодики та В. Журавського виборча система визначається як сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами. Норми виборчого права закріплюють: коло осіб, що мають право обирати та бути обраними до ради; принципи виборчого права; організацію і порядок виборів; взаємовідносини депутатів з виборцями .................
....................
...........................
Колісник В. П. виборчу систему у вузькому значенні визначає як спосіб голосування та визначення результатів виборів і порядок розподілу депутатських мандатів у представницькому органі публічної влади за результатами виборів. ...................................
.............
Отже, виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами...............
Виокремлюють три основні типи виборчих систем, які різняться порядком установлення результатів голосування:
система більшості - мажоритарна;
система пропорційного представництва - пропорційна;
змішана система — пропорційно-мажоритарна ........
............. Перевага системи – в її потенційному демократизмі: вона враховує інтереси більшості виборців, хоча голоси виборців, поданих проти, знову ж втрачаються. Недоліком системи є її не результативність, оскільки вона передбачає, як правило, повторне голосування або повторні вибори. Оскільки активність виборців у другому турі помітно знижується, законодавство часто не встановлює ніяких бар’єрів, що мають місце при першому турі голосування. ................
.................
Об'єктивне виборче право - це один із головних конституційно-правових інститутів, якого складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування). Цей інститут характеризується такими особливостями:......................
Усі принципи поділяють на загальні і спеціальні (міжгалузеві, галузеві, інституціональні). Загальними принципами в питаннях організації виборів є конституційні принципи безпосередньої демократії..............
....................
Принцип справедливих виборів також є міжнародним стандартом організації і проведення виборів. Він тісно пов'язаний із реалізацією громадянами як суб'єктів своїх виборчих прав: права обирати та бути обраним. .........
Отже, виборче право — це конституційно-правовий інститут, який об’єднує
в собі норми Конституції України і норми поточного виборчого законодавства, якими закріплено основоположні принципи участі громадян у виборах, порядок призначення, підготовки та проведення виборів, а також порядок і процедури встановлення результатів народного волевиявлення.


2. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.
Правовою  основою  для  реалізації  виборчих  прав  громадян  є  виборче  законодавство,  що  створює  нормативну  базу  демократичних  виборів.  Для  демократичних  держав  основою  виборчого  законодавства  є  міжнародні  норми  виборчого  права. .....................
..................
Конституція України (ст. 3) декларує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини, зокрема право обирати і бути обраним, та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.......................
..................
По-третє, частиною першою ст. 77 Конституції України визначено періодичність проведення чергових виборів до Верховної Ради України, частиною п'ятою ст. 103 Конституції — Президента України.................
........................
По-дев'яте, визначено засади пріоритетної участі партій у виборах, які проводяться в Україні. Частиною першою ст. 36 Конституції України передбачається, що «громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей». ........................
....................
Так, відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій (далі - партії);
Отже,


3. Конституційні принципи виборчого права.
.....Так, ч. 3 ст. 21 Загальної декларації прав людини встановлює: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятись у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися згідно з загальним і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування». У ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права записано: «Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації... та без необґрунтованих обмежень право і можливість:.............
.......................
Отже, принцип вільних виборів забороняє будь-яке переслідування за ухиляння від участі голосуванні (абсентеїзм), хоч би якими причинами воно було викликане — хвороба, від'їзд, незацікавленість у результатах виборів, бажанням використати свою неучасть у голосуванні як політичну демонстрацію тощо. Так, залежно від мотивів неучасті у виборах виділяють такі види абсентеїзму, як політичний, економічний, соціальний, аполітичний тощо. Наприклад, за політичного абсентеїзму виборець, ухиляючись від участі у виборах, висловлює свій протест політичним програмам і передвиборним платформам усіх кандидатів, він вважає, що жодна з них не відповідає його власним політичним поглядам. .....
Принцип загального виборчого права означає:
- по-перше, право голосу на всіх виборах мають лише громадяни України. Вимога належності до громадянства України пов'язана з тим, що виборче право - це найважливіша форма участі громадянина в управлінні державними справами, воно належить до політичних прав, відповідно, не громадяни, зокрема й апатриди, які проживають на території України, не наділяються виборчим правом.
..........
Принцип рівного виборчого права вказує на те, що громадянин України на тих чи інших виборах має лише один голос, який є рівнозначним голосу будь-якого іншого виборця, котрий бере участь у голосуванні. Виборець голосує на виборах лише один раз і на тій виборчій дільниці, де внесений у список виборців. Не може бути привілеїв чи обмежень у голосуванні на виборах за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного походження та соціального становища, майнового стану, мови (ст. 24 Конституції України).
...................
Виборче законодавство України передбачає спеціальні організаційні заходи та процедури із забезпечення таємниці голосування, зокрема:
- кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється (наприклад, ст. 8 Закону України «Про вибори народних депутатів України»);
.................
Реалізація принципу таємного голосування забезпечується також установленням відповідальності осіб, які порушили таємницю голосування. .............
Таким чином, 


4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
........... Тож виборчий процес можна визначити як спрямовану  на  формування  представницьких  органів  публічної влади  та  обрання  виборних  посадових  осіб  діяльність  суб’єктів  виборчого права  з  реалізації  закріплених  процесуальними  нормами  юридичних  прав  і  обов’язків  шляхом  здійснення  в  певній  послідовності  низки виборчих дій.
Отже, виборчий процес — це:
1)  діяльність  суб’єктів  виборчого  права,  тобто  здійснення  ними  юридично  значущих  дій,  шляхом  здійснення  яких  ці  суб’єкти  реалізують  закріплені  правовими  нормами права і обов’язки;
2)  діяльність  прямо  передбачених  правовими  нормами  суб’єктів,  тобто  осіб,  органів,  організацій  та  їх  об’єднань,  наділених  відповідними  їх  правовому  статусу  процесуальними  правами  і  обов’язками;
..........
Реєстрація кандидатів (списків) здійснюється відповідними виборчими комісіями: списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій і кандидатів у Президенти України реєструє Центральна виборча комісія.
Передвиборна агітація - це діяльність громадян, політичних партій, інших об'єднань громадян, колективів підприємств, установ і організацій, спрямована на формування громадської думки і поведінки виборців в інтересах конкретних кандидатів чи політичних партій. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах (через засоби масової інформації, шляхом проведення передвиборних заходів, у тому числі зустрічей із виборцями, публічних передвиборних дебатів, мітингів, випуску та розповсюдження матеріалів передвиборної агітації тощо) і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. При цьому повинні бути дотримані такі принципи:...
Встановлення результатів виборів. Встановлюють результати виборів Центральна виборча комісія (при виборах Президента України та в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі при виборах народних депутатів), дільничні та окружні виборчі комісії.
Найпростіша схема підрахунку голосів діє за мажоритарної виборчої системи, оскільки перемагає той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у голосування. Пропорційна виборча система за порядком підрахунку голосів є значно складнішою, ніж мажоритарна. Зміст її полягає в тому, що кількість мандатів, які одержить певна політична партія, пропорційно залежить від кількості голосів виборців, поданих за кандидатів. ...................
.Таким чином, виборчий процес в Україні включає встановлену законом сукупність стадій, що складаються з конкретних виборчих процедур і виборчих дій.


5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
......Проблеми вдосконалення виборчого законодавства України, розвитку виборчої системи, підвищення політико-правової культури учасників виборчого процесу передбачають обов'язкове врахування як історичних, національних традицій, так і передового досвіду світової виборчої практики. Головним пріорітетом розвитку політичних виборів в Україні є національні й суспільні інтереси на користь держави, суспільства й кожного окремого громадянина. .........
.................
Інститут виборів і власне інститут виборчого права України загалом на сьогодні перебувають у стадії становлення. Закон про вибори має вирішити такі завдання: якнайповніша реалізація волі громадян на основі виборчого законодавства; підвищення ефективності виборчого процесу; сприяння утвердженню партій у суспільстві і піднесенню їх авторитету; партійність виборчого закону, тобто основними суб’єктами виборчого процесу мають бути політичні партії; структурування парламенту; сприяння політичній структуризації суспільства; забезпечення обрання стійкої парламентської більшості, яка спроможна буде створити дієвий Кабінет Міністрів і взяти на себе відповідальність за дії Верховної Ради України; підготовка закону разом із іншими законодавчими і підзаконними актами, які потребують свого прийняття на підставі закону про вибори. .........................
Без вирішення таких нагальних законодавчих завдань у царині виборів, Україна буде позбавлена повноцінного політичного розвитку, головними показниками якого є розвиток політичної системи, громадянського суспільства та правової держави.
Головне завдання держави, державного управління на сучасному етапі полягає у тому, щоб забезпечити суспільну довіру до результатів виборів, як з боку своїх громадян, усіх учасників виборчого процесу, так і з боку міжнародної спільноти, через механізми активного залучення їх до виборчого процесу на всіх етапах.

Висновки
Отже, виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами............
Виборче право та супутнє йому законодавство без жодного перебільшення набувають особливий соціально-політичний статус і, як наслідок, цілком обґрунтовано претендують на самостійне призначення в публічно-правовій системі України..........................
Розглянувши шляхи вдосконалення виборчої системи України, можна дійти висновку, що насамперед Україні необхідно подолати відчуження народу від влади, що стрімко наростає.

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
 2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 3. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
 4. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 5. Афанасьєва М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння / Афанасьєва М. // Юридичний вісник. — 2012. — № 1. — С. 21-30
 6. Байрачна Л. К. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Байрачна [та ін.]; за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — К. : Ін Юре, 2002. — 460 с.
 7. Генералюк В. В. Механізми удосконалення виборчої системи України / В. В. Генералюк // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: теорія і практика». – 2010. – № 1. — 2011. —  С. 9-12
 8. Глодя К. Окремі аспекти вдосконалення вітчизняної законодавчої бази виборчого процесу / Глодя К. // Науковий вісник. — 2009. — № 3. — С. 49
 9. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /         Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 10. 10. Заяць Н. В. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №2, 2011, с. 15-20
 11. 11. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 32 с.
 12. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 13. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 14. Натуркач Р. П. Виборче право як категорія Конституційного права України Натуркач Р. П. // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — №3-1. — С. 102-105
 15. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 504 с.
 16. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 17. Тодика Ю. М., Журавського В. С. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Академіка АПрН України доктора юридичних наук професора Ю. М. Тодики доктора юридичних і політичних наук професора В. С. Журавського – К.: Видавничий дім „ Ін. Юре”, 2002 – 544с.
 18. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 19. Федорій І. Виборчі системи: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України / Федорій І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2009. — С. 189-192
 20. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.
 21. Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України / Яворський В. // Вісник академії правових наук України. — № 3 (30). — С. 40-50

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук