Конституційне право

Курсова Конституційні засади проведення виборів в Україні 2 (Код: 14203)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні засади проведення виборів в Україні 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План
Вступ
1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
2. Конституційне-правове регулювання виборів в Україні.
3. Конституційні принципи виборчого права.
4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Вибори — один із найважливіших інститутів демократії. Уся система представницьких органів влади в Україні базується на основі виборності.........
........Народовладдя, що є основою демократії, передбачає формування представницьких органів влади за допомогою виборів, які, своєю чергою, є механізмом контролю й участі громадян в управлінні державою. Зростання ролі народу як єдиного джерела влади й державотворення в Україні вимагає дослідження питання, пов’язаних з удосконаленням процесів політичних виборів............
Мета курсової роботи полягає...................
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
- визначити поняття виборчої системи і виборчого права та дослідити типи виборчих систем;
Об'єктом дослідження є ...............
Предметом дослідження засади ...................
В процесі написання курсової роботи були використані наукові праці авторів: Балабан Р. В., Батури С., Бодрової І. І., Генералюк В. В., Заяць Н. В., Ключковського Ю. Б., Мостіпана О. М., Мяловицької Н., Федорів Х. І. та ін.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 42

1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
Вибори є центральним елементом політичного процесу та визначальною характеристикою участі громадян у політичному житті демократичних країн. Виборчу систему не можна розглядати окремо від виборів – суспільного інституту, наслідком існування якого вона є та на здійснення функціонування якого спрямована [14, 53]..............
....................
Так, більшість визначень виборчої системи у вузькому значені зводиться до того, що вона є принципом розподілу мандатів – мажоритарним чи пропорційним. При цьому варто пам’ятати, що виборча система включає набагато ширше коло відносин – від способу формування виборчих округів до структури виборчого бюлетеня. Окрім безпосереднього способу розподілу мандатів, у виборчу систему у вузькому смислі слід включати схему організації виборчих округів, порядок висування кандидатів [14, 54]...............
.................
Вибори в конституційному праві - це спосіб формування органу державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їхньої посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого голосування встановленою більшістю голосів цих осіб за умови, коли на здобуття кожного мандата, мають право балотуватися два та більше кандидатів. Вимога альтернативності має важливе значення, оскільки не лише визначає демократичний характер виборів, а й дозволяє відокремити призначення Верховною Радою України шести суддів Конституційного Суду України) [12, 174]....................
Соціальне призначення виборів полягає в тім, що:
Отже,...

2. Конституційне-правове регулювання виборів в Україні.
.........Загалом становлення системи виборчого законодавства Української держави відповідає сучасному світовому, зокрема постсоціалістичному, досвіду регламентації інституту виборів. Конституція України, предметом регулювання якої є, власне, питання організації влади в суспільстві, передбачає, що забезпечення стабільності й перманентності, легітимності і незворотності її існування закладається ще з моменту встановлення цієї влади, тобто забезпечується шляхом конституційного регулювання форм прямої демократа і насамперед виборів [17, 140].............
Стаття 69 Конституції України передбачає, що «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократа» [1]..............
Частиною першою ст. 77 Конституції України визначено періодичність проведення чергових виборів до Верховної Ради України, частиною п'ятою ст. 103 Конституції — Президента України [17, 141]............
......
Таким чином, ...

3. Конституційні принципи виборчого права.
.......Принципи виборчого права України – це основні засади, керівні положення, що визначають сутність і зміст реалізації та гарантування виборчих прав громадян України і забезпечують передбачений Конституцією та законами України порядок організації і проведення всіх виборів у державі [7, 218].................
Принцип загального виборчого права означає, що право голосу на виборах мають усі громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років, за винятком осіб, що визнані судом недієздатними. Юридичною підставою для реалізації права голосу на виборах є включення громадянина до списків виборців на виборчій дільниці [9, 203]........................
............Брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України можуть і ті громадяни України, котрі знаходяться у місцях позбавлення волі. Таке рішення прийняв Конституційний Суд України. Мотивація даного рішення ґрунтується на ст. 70 та ч. 1 ст. 64 Конституції України, згідно з якими права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені за винятком тих випадків, які передбачені Конституцією України, а саме: визнання судом особи недієздатною [7, 219]............
...........Аполітичний абсентеїзм значною мірою полягає саме в індивідуальних якостях виборця, його інертності до сприйняття тих процесів, що відбуваються в державі. Аполітичний абсентеїзм полягає в байдужості виборця до подій, що відбуваються в державі та суспільстві, і не містить ознак політичного, економічного та іншого незадоволення [7, 221]............
Сутність принципу таємного голосування полягає в конституційно встановленій забороні здійснювати в будь-якій формі контроль за волевиявленням виборців [9, 203]..................
Отже, сутність і зміст виборів найбільш узагальнено виражають їх принципи. Вони опосередковують основні, фундаментальні засади правового регулювання відносин, що виникають в процесі організації і проведення виборів.

4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
В науці Конституційного права не існує єдності думок щодо визначення поняття виборчий процес.
Так, на думку Леонтієвої А. виборчий процес – це діяльність, яка здійснюється в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох стадій (етапів) [13, 19]...........
.....Погорілко В. Ф. вважає, що виборчий процес — це врегульовані законодавством загальні засади та діяльність уповноважених органів і громадян держави, спрямовані на формування якісного та кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування [17, 161]...........
...........Виборчий  процес  в  Україні  включає  встановлену  законом  сукупність  стадій,  що  складаються  з  конкретних  виборчих  процедур  і  виборчих  дій.  Стадії виборчого процесу  —  це  етапи  організації  і  проведення  виборів,  в  межах  яких  здійснюються  передбачені  законом  виборчі  дії,  а  також  виборчі  процедури,  що  забезпечують  реалізацію  виборчих  прав  громадян  та  інших  учасників  виборів,  цілісність,  завершеність  і  легітимність  виборчого  процесу  при  формуванні  представницького  органу  публічної  влади.  Лише  сукупність  юридично  необхідних  процедур  і  дій,  стадій  як  елементів  виборчого процесу  може  забезпечити  конституційно-правову  легітимність  виборів [21, 79]............
4) Проведення передвиборної агітації. Однією з головних стадій виборчого процесу є передвиборна агітація, тобто здійснення будь-якої діяльності з метою спонукати виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу [9, с. 208]..................
........Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати [2].
...
Таким чином, .... 

5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
Це зумовило прийняття чергового закону про вибори народних депутатів України 2011 року, яким передбачалося запровадження змішаної виборчої системи на зміну пропорційній із застосуванням «жорстких» виборчих списків, відповідно до якої проводили чергові вибори в 2006 та позачергові в 2007 роках [4, 45]................
...........Наявність в Україні змішаного демократично-авторитарного політичного режиму безпосередньо впливає на функціонування виборчої системи, яка виступає інструментом реалізації політичних амбіцій представників влади та легітимації їхніх повноважень. Водночас концентрація влади в руках певних політичних сил підвищує їхню політичну відповідальність, що може позитивно впливати на розвиток законодавства, зокрема й виборчого [4, 46].................
З точки зору представницької демократії, у процесі формування народного представництва, якому доручається сформувати уряд, має бути гарантований вільний дискурс щодо переваг та недоліків тих чи інших політичних цілей. Вільна демократична дискусія базується на незалежності ЗМІ [6, 3]..........................
.............Важливим фактором покращення середовища, яке дає змогу працювати механізмам удосконалення виборчої системи, є культура виборця. Тому важливим є розвиток демократичних традицій проведення виборів, їхня пропаганда, звернення до кращих традицій української культури, які сприяють чесному і прозорому проведенню виборів, а також більш високій участі громадян у виборчому процесі.

Висновки
Отже, виборча система – це ключовий елемент політичної системи. Їй належить провідна роль у формуванні органів державної влади, оновленні політичної еліти, легітимації влади, а також відображенні громадянських настроїв..............................
...............Об'єктивне виборче право - це один із головних конституційно-правових інститутів, якого складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування).................

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141
 2. Закон України “Про вибори народних депутатів” від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2012. — № 10-11. — ст. 73
 3. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи: монографія / Р. В. Балабан. – К.: Либідь, 2007. – 112 с.
 4. Батура С. Політико-правовий аналіз виборчої системи до Верховної Ради України: сучасний стан та перспективи розвитку / Батура С. // Віче. — № 24. — 2012. — С. 45-51
 5. Бодрова І. І. Теоретико-правові аспекти поняття “виборча система” / Бодрова І. І. // Проблеми законності. — 2010. —№ 108. — С. 36-45
 6. Генералюк В. В. Механізми удосконалення виборчої системи України / Генералюк В. В. // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: теорія і практика». – 2010. – № 1. — 8 с.
 7. Задорожня Г. В. Конституційне право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 8. Заяць Н. В. Виборча система України: сучасний стан і перспективи розвитку / Заяць Н. В. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — № 2. — 2011. — С. 15-20
 9. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.
 12. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 13. Леонтієва А. Виборчий процес як дестабілізуючий фактор у країнах нерозвиненої демократії / Леонтієва А. // Студентські наукові  студії:  Молодіжний  науковий  журнал.  – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 1(12). – 64 c.
 14. Мостіпан О. М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" / О. М. Мостіпан // Вісник Київського нац.університету ім. Т. Шевченка – 2010 . – Випуск 98 . – С. 50-53.
 15. Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав / Мяловицька Н. // Вісник Центральної виборчої комісії. — № 1 (11). — 2008. — С. 61-67
 16. Погорілко В. Ф. Виборче право України / Ред. В. Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.
 17. Погорілко В. Ф. Федоренко В. Л. Конституційне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 2 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 18. Політологічний енциклопедичний словник / [упорядник В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.
 19. Поліщук І. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики / Поліщук І. // Політичний менеджмент. — № 3. — 2005. — С. 137-147
 20. Сенюта І. Визначення поняття «вибори» та «виборча система» / І. В. Сенюта // Держава і право. – 2008. – №3. – С. 297–303.
 21. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с
 22. Федорів Х. І. Поняття виборчої системи та її характеристика / Федорів Х. І. // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2012. — № 3 (19). — С. 205-214
 23. Федорів І. Виборчі системи: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України / Федорів І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2009. — 189-191
 24. Шляхтун П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 355 с.
 25. Юридична енциклопедія. – Т. 1. / Ред. Ю. С. Шемшученк та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 672 с

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук