Конституційне право

Курсова Конституцiйнi засади органiзацii i проведення референдумiв в Українi (Код: 14199)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституцiйнi засади органiзацii i проведення референдумiв в Українi 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План
Вступ
1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні.
2. Предмет всеукраїнського  референдуму.
3. Порядок організації й проведення всеукраїнського референдуму в Україні.
4. Предмет місцевого референдуму.
5. Порядок організації й проведення місцевого референдуму в Україні.
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. …..
Актуальність дослідження теоретичних і практичних проблем українського референдуму пов'язана з дослідженням нормативного регулювання конституційного права громадян на участь у референдумах............
Мета курсової роботи полягає у …
- дослідити предмет місцевого референдуму;
- розглянути порядок організації й проведення місцевого референдуму в Україні.
Об'єктом дослідження є …...........
Предметом дослідження є …..................
Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. …................
Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Галус О. О., Книгіна К., Козодоя Л. М., Комарової В. В., Куненко І. С., Максакової Р., Невенгловської Т. М., Плахотнік О. В., Погорілка В., Руденка В. Н. та ін., а також підручники з Конституційного права таких авторів як Фрицького О. Ф., Совгирі О. В., Погорілка В., Кравченко В. В., Колісник В. П., Задорожньої Г. В. та ін.....................
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 42

1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні.

В Україні інститут референдуму також є невід'ємним складовим елементом демократичної інституціалізації влади, що за часів незалежності набув  нового змістовного наповнення і став важливим правовим механізмом для вирішення найбільш суспільно значущих проблем на загальнодержавному та місцевому рівнях [23, с. 174]..
Суттєвим доповненням до характеристики змістовності референдуму постає дослідження Г. Барабашева та К. Шеремета, де референдум розглядається авторами як спосіб безпосереднього вирішення народом загалом або населенням тих чи інших регіонів різноманітних питань державного чи громадського життя [19, с. 72]..............

2. Предмет всеукраїнського референдуму.
Важливим інститутом референдного права є інститут предмета всеукраїнського та місцевих референдумів. Цей інститут являє собою сукупність норм конституційного та інших галузей права, що визначають суспільно значущі проблеми, які можуть бути вирішені шляхом голосування на референдумі, а також сутність і зміст питань, що виносяться на всеукраїнський та місцеві референдуми. Тобто інститут предмета референдумів визначає сутність і зміст проблем, що вирішуються шляхом референдуму [16, с. 256...............
Отже .....

3. Порядок організації й проведення всеукраїнського референдуму в Україні.
Процедура проведення референдумів здійснюється на демократичних засадах, відкрито і гласно, шляхом таємного голосування. Контроль за волевиявленням громадян не допускається, крім того громадяни беруть участь у референдумі безпосередньо. Голосування за інших осіб не допускається. Фінансову основу Всеукраїнського референдуму складають витрати із Державного бюджету України [3, с. 268].....
Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державної контрольно-ревізійної служби [1, с. 17].....
Таким чином, ....

4. Предмет місцевого референдуму.
Органічною складовою процесу демократизації в Україні є формування інституту місцевого референдуму. Конституція України на найвищому законодавчому рівні віднесла місцевий референдум до системи форм безпосередньої демократії та визнала його як засіб реалізації народом влади.
У суспільно-політичне життя України місцеві референдуми були запроваджені порівняно недавно, але вже набули поширення та зайняли своє місце в системі форм безпосередньої демократії [15, с.114].................
....
Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України “Про місцеве самоврядування” на місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади [5]....
Таким чином, ....

5. Порядок організації й проведення місцевого референдуму в Україні.
Проведення місцевих референдумів в Україні гарантується Конституцією України від 28 червня 1996 року, а саме статтями 38, 69, 70 та 143.
Повноваження офіційних спостерігачів від громадської організації, місцевого осередку об’єднання громадян та від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня їх реєстрації відповідно територіальною комісією та Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною комісією результатів місцевого референдуму [20].................
Таким чином, ....

Висновки
Становлення України як суверенної демократичної держави потребує р.............
Однією із форм безпосередньої демократії є референдум.

Література

 1. Алексєєва О. Є. Адміністративні аспекти проведення всеукраїнського референдуму в Україні / Алексєєва О. Є. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». — Том 26 (65). — 2013. — № 1. — С. 10-18
 2. Доля І. М. Ефективність місцевого референдуму як механізму політичної відповідальності місцевої влади / Доля І. М. // Політологія. — № 10 (102). — 2013. — С. 30-35
 3. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /  Г. В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 4. Закон України “Про всеукраїнський референдум” від 06.11.2012 // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2013. — № 44-45. — ст. 634
 5. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1997. — № 24. — ст. 170
 6. Заславський О. Проблеми проведення місцевих референдумів в Україні. Аналіз законопроекту Про місцевий референдум № 7082 та пропозиції громадських експертів / Заславський О., Кравченко В., Янчук А. // Часопис Парламент. — № 1. — 2012. — 60 с.
 7. Книгін К. Референдум в Україні — головний прояв безпосередньої демократії [Текст] / Книгін К. // Вісник Академії правових наук України. - № 2 (25) — 2001. - с. 227 — 232
 8. Конституція України від 28.06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141
 9. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 10. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998.
 11. Конституційне право України / за ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. - К. : Український центр правових студій, 1999. - 476 с.
 12. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 13. Куненко І.С. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України [Текст] / І. С. Куненко // Держава і право – 2009. – № 3. – С. 234–241.
 14. Невенгловська Т. М. До питання про визначення сутності референдуму як форми безпосередньої демократії [Текст] / Невенгловська Т.  М. // Актуальні проблеми юридичної науки. - 2010. - 163 с.
 15. Пиняк С. І. Предмет місцевого референдуму в Україні: теоретичні та нормопроектні аспекти / С. І. Пиняк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2009. — № 7. — С. 114-120.
 16. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посібник. - К.: Вид-во «Ліра-К», 2006. - 366 с.
 17. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 18. Погорілко В. Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність – К., 2000. – 248 с
 19. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник / Прієшкіна О. В. – К.: Кондор. – 2004. – 336 с.
 20. Проект Закону про місцевий референдум 0867 від 12.12.2012 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45074
 21. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 22. Сухарев А. Я. Правовые системы стран  мира.  Энциклопедический  справочник / Сухарев А. Я. // – 2-е изд. – М.: Издательство НОРМА - 2001 – 645 с.
 23. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 24. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 25. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. / Шаповал В. М. — К., 1997. — 325
 26. Юрийчук Є. «Раціональний   вибір»громадян  України  шляхом   референдуму  [Текст]  /   Є. Юрийчук // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – №3 (9). – С. 59–64

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук