Конституційне право

Курсова Конституцiйнi засади органiзацii i проведення референдумiв в Украiнi (Код: 14198)

Курсова Конституцiйнi засади органiзацii i проведення референдумiв в Украiнi
Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституцiйнi засади органiзацii i проведення референдумiв в Українi на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 37

План

План
Вступ
1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні.
2. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.
3. Порядок та суб'єкти призначення референдумів в Україні.
4. Механізми організації й проведення референдумів в Україні.
5. Актуальні питання  реформування інституту референдуму в Україні.
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Визнання Конституцією України у статті 5 народу носієм суверенітету та єдиним джерелом влади та закріплення можливості здійснювати владу народом безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування стало важливим кроком у формуванні в Україні правової та демократичної держави.......................
.........Актуальність дослідження теоретичних і практичних проблем українського референдуму пов'язана з дослідженням нормативного регулювання конституційного права громадян на участь у референдумах.
Мета курсової роботи полягає ........................
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
Об'єктом дослідження є...............
Предметом дослідження є ............................
Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед з............................
Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Галус О. О., Книгіна К., Козодоя Л. М., Комарової В. В., Кун
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 37

1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні.
........Конституційні положення, які регулюють інститут референдуму в Україні містяться в розділі ІІІ Основного Закону “Вибори. Референдум”. Також у ст. 156 Конституції України зазначено, що у референдарний спосіб затверджується законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України". Вказаний референдум призначає Президент України. При чому його повноваження має характер обов'язку, а не права [11, 236]...........
Але це визначення, на думку українських вчених В. Погорілка та В. Федоренка, переобтяжене характеристикою формальних ознак. Вони тлумачать референдум як пріоритетну форму безпосередньої демократії, зміст якої полягає в прийнятті громадянами України нормативних положень Конституції, законів та інших найважливіших рішень загальнодержавного та місцевого значення шляхом голосування [18, 41]..............
Отже, референдум ...

2. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.
.....Предмет референдумів - це суспільні відносини, пов'язані з реалізацією права громадян на участь у референдумах, тобто права шляхом безпосереднього голосування вирішувати найважливіші суспільно значущі питання загальнодержавного та місцевого значення. Предмет референдумів тісно пов'язаний із об'єктом референдних правовідносин, але не тотожний йому. Категорія "предмет референдумів" вужча за своїм змістом від об'єкта референдних правовідносин. У матеріальному значенні предмет референдумів знаходить своє вираження в питаннях, що виносяться на голосування.........[16, 257].
Таким чином, ...

3. Порядок та суб'єкти призначення референдумів в Україні.
Процедура проведення референдумів здійснюється на демократичних засадах, відкрито і гласно, шляхом таємного голосування. Контроль за волевиявленням громадян не допускається, крім того громадяни беруть участь у референдумі безпосередньо. Голосування за інших осіб не допускається. Фінансову основу Всеукраїнського референдуму складають витрати із Державного бюджету України [5, 268]..............
Відповідно до ст. 14 Закону України “Про всеукраїнський референдум” суб'єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є Український народ, Верховна Рада України у випадках та порядку, встановлених Конституцією України та вказаним Законом.

4. Механізми організації й проведення референдумів в Україні.
.....
Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює в єдиному загальнодержавному окрузі референдуму 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією. Територіальні округи для проведення всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі [2]....................
......................
Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб.
...
Отже,...

.Висновки
.....................
Однією із форм безпосередньої демократії є референдум.
Референдум – це сукупність конституційних принципів і норм, які визначають організацію та порядок прийняття народом або територіальним колективом рішень загального характеру, які мають суттєве значення для народу та відповідно територіального колективу, виражають їх волю і підлягають обов’язковому втіленню у діяльності ...

Література

 1. Конституція України від 28.06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141
 2. Закон України “Про всеукраїнський референдум” від 06.11.2012 // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2013. — № 44-45. — ст. 634
 3. Алексєєва О. Є. Адміністративні аспекти проведення всеукраїнського референдуму в Україні / Алексєєва О. Є. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». — Том 26 (65). — 2013. — № 1. — С. 10-18
 4. Доля І. М. Ефективність місцевого референдуму як механізму політичної відповідальності місцевої влади / Доля І. М. // Політологія. — № 10 (102). — 2013. — С. 30-35
 5. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /  Г. В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 6. Книгін К. Референдум в Україні — головний прояв безпосередньої демократії [Текст] / Книгін К. // Вісник Академії правових наук України. - № 2 (25) — 2001. - с. 227 — 232
 7. Ковальський В. Той, хто сьогодні ініціюватиме загальнонаціональний референдум,  діятиме  як  політичний провокатор /  Ковальський В., Тимощук О. Шаповал В. //  Юридичний  вісник  України.  –  2013.  –  №9. — С. 23-29
 8. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 9. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998.
 10. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 11. Куненко І.С. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України [Текст] / І. С. Куненко // Держава і право – 2009. – № 3. – С. 234–241.
 12. Максакова Р. Право громадян брати участь у виборах та референдумах в Україні: проблеми реалізації [Текст] / Максакова Р. // Вісник Центральної виборчої комісії. - № 1. 2013. - с. 43 — 50
 13. Невенгловська Т. М. До питання про визначення сутності референдуму як форми безпосередньої демократії [Текст] / Невенгловська Т.  М. // Актуальні проблеми юридичної науки. - 2010. - 163 с.
 14. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посібник. - К.: Вид-во «Ліра-К», 2006. - 366 с.
 15. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 16. Погорілко В. Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність – К., 2000. – 248 с
 17. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник / Прієшкіна О. В. – К.: Кондор. – 2004. – 336 с.
 18. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 19. Сухарев А. Я. Правовые системы стран  мира.  Энциклопедический  справочник / Сухарев А. Я. // – 2-е изд. – М.: Издательство НОРМА - 2001 – 645 с.
 20. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 21. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 22. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. / Шаповал В. М. — К., 1997. — 325
 23. Юрийчук Є. «Раціональний   вибір»громадян  України  шляхом   референдуму  [Текст]  /   Є. Юрийчук // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – №3 (9). – С. 59–64

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук