Конституційне право

Курсова Конституційні основи законодавчого процесу (Код: 14205)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні основи законодавчого процесу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 33

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
1.1. Поняття сучасного законодавчого процесу
1.2. Стадії законодавчого процесу
РОЗДІЛ  2. РОЗГЛЯД ЗАКОНУ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ
2.1.  Розгляд законопроектів у першому читанні
2.2.  Розгляд законопроектів у другому читанні
2.3.  Розгляд законопроектів у третьому читанні
2.4.  Процедура розгляду законопроектів у Комітетах Верховної Ради України
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЗАКОНУ ТА ЙОГО ОБНАРОДУВАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Після проголошення незалежності перед Україною постало багато складних проблем, першочерговими серед яких був розвиток та вдосконалення законодавства, адже побудова правової, демократичної держави .............
........................
Питанням законодавчого процесу в Україні займалися такі вчені як: В. Б. Авер’янов, Н. Е. Андріанов, Л. І. Антонова, М. В. Баглай, О. М. Бандурко, Ф. Г. Бурчак, Г. А. Василевич, М. М. Воронов, А. З. Георгіца, І. А. Дубов, А. П. Заєць, А. А. Кененов, Д. А. Ковачев, Н. П. Колдаєва, Е. Н. Колюшин, М. І. Корнієнко, Л. Т. Кривенко, В. Л. Кротюк, А. А. Мішин, Л. А. Окуньков, В. Ф. Опришко, В.Ф. Погорілко, М. А. Сахаров, В. Ф. Сіренко, Б. А. Страшун, М. О. Теплюк, Ю. О. Тихомиров, Ю. М. Тодика, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, В. Д. Яворський та ін.
Мета курсової роботи полягає у ..............
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- з'ясувати поняття сучасного законодавчого процесу;
.....................
Об’єктом дослідження є.......................
Предметом дослідження є ............................
Методологічною основою дослідження є ...........................
Структура і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, п'яти підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 33 сторінки.

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
1.1. Поняття сучасного законодавчого процесу
Законодавчий процес - це основна парламентська процедура, яка займає чільне місце серед різних форм правотворчості. Це зумовлено вищою юридичною силою законів, які приймаються внаслідок законодавчої процедури. Прийняття урядом регламентарних актів повинно бути засновано на законові, не суперечити йому, розвивати і конкретизувати його положення, якщо про це є вказівка або прямо випливає зі змісту закону. Законодавчий процес – це формальна процедура, яка тягне за собою певні юридичні наслідки – формалізує необхідність правового регулювання певної сфери суспільного життя [15, с. 332].....................
Законодавчий процес – це процес законодавчої діяльності, спрямованої на вироблення повноважними особами суб’єктами та органами системи законів держави у формі законодавчих актів, що становлять основу законодавства держави [18, с. 153]......................
Основні ознаки законодавчого процесу такі:
1) здійснюється спеціально уповноваженими владними суб’єктами;
2) спрямований на вироблення системи законів держави;
3) здійснюється виключно в порядку, визначеному законом, і має свої стадії (законодавча ініціатива і підготовка законопроекту; внесення законопроекту до парламенту; розгляд і обговорення законопроекту; прийняття закону; підписання, опублікування і введення в дію закону) [9, с. 233]...........
Отже, законодавчий процес - це врегульована Конституцією і законами України, Регламентом Верховної Ради України діяльність парламенту щодо підготовки, обговорення, прийняття законів та їх оприлюднення.

1.2. Стадії законодавчого процесу
Законодавча функція Верховної Ради України реалізується у формі законодавчого процесу. Законодавчий процес — це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій — самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій [12, с. 317]..............
........Кожна із зазначених стадій законодавчого процесу відносно самостійна і має свою специфіку, свій статус. Разом вони утворюють законодавчий процес, що відображає процедурні правила і норми проходження законопроекту у Верховній Раді України. Досвід зарубіжної парламентської практики свідчить, що зазначені стадії законодавчого процесу мають місце в парламентах всіх держав світу [10].......................
........Самостійною стадією прийняття нормативного акту є стадія обговорення законопроекту (розгляд законопроектів Верховною Радою України). Більшість дослідників її називають центральною, так як саме в її межах забезпечується безпосередня підготовка до прийняття рішення щодо проекту нормативного акту. Стадії обговорення законопроектів приділено найбільшу увагу в нормативно-правових актах як чинних так і проектах регламентів Верховної Ради України, а також в юридичній літературі [10]............


РОЗДІЛ 2. РОЗГЛЯД ЗАКОНУ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ
2.1. Розгляд законопроектів у першому читанні
Перше читання законопроекту полягає у вирішенні питання чи потрібен такий закон взагалі. Парламентарії, заслухавши ініціатора законопроекту, повинні визначитися, чи існує прогалина або недолік у законодавстві, який соціально-економічний ефект цього законопроекту, які наслідки тягне за собою прийняття цього законопроекту. Вирішується питання, чи вирішує в цілому законопроект якусь актуальну суспільну проблему. З цього приводу профільний комітет готує відповідний висновок, який розповсюджується серед парламентаріїв. Якщо з цього приводу існує альтернативний законопроект, то ці законопроекти заслуховуються у порядку надходження із відповідними висновками профільного комітету [15, с. 665]..............
Таким чином, перше читання полягає в обговоренні основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу.

2.2. Розгляд законопроектів у другому читанні
..Основним у розгляді законопроекту є його друге читання. Законопроект до другого читання подається у вигляді порівняльної таблиці, яка містить: законопроект, прийнятий у першому читанні за основу; усі внесені і не відкликані в установленому порядку пропозиції, поправки із зазначенням ініціаторів їх внесення; текст запропонований головним комітетом в остаточній редакції. Під час другого читання народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради проводять постатейне обговорення законопроекту та здійснюють постатейне голосування [17, с. 342]..............
.......Відповідно до ст. 116 Регламенту пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Такі пропозиції та поправки вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні [13].......

2.3. Розгляд законопроектів у третьому читанні
Третє читання проводиться з метою внесення редакційних правок, узгодження структурних частин схваленого в другому читанні законопроекту між собою, узгодження розглянутого законопроекту з іншими законами. Під час третього читання також розглядаються і приймаються рішення щодо тих статей і поправок, розгляд яких за рішенням Верховної Ради України виносився на третє читання [8, с. 287]..................
.......Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в цій частині залишається комітетом в редакції другого читання [11, с. 37].................
Отже, третє читання завершує процес обговорення закону, який приймається у цілому. У третьому читанні законопроект голосується з тим, щоб прийняти його у якості закону. Внесення поправок до нього та повернення до обговорення не допускається.

2.4. Процедура розгляду законопроектів у Комітетах Верховної Ради України
Стаття 89 Конституції України та Регламент Верховної Ради України наділяють комітети низкою важливих функцій і повноважень у законопроектній роботі [5, с. 58]................
.......Законодавча пропозиція чи законопроект після поширення їх серед депутатів для попереднього розгляду і підготування висновку про доцільність їх прийняття і включення до порядку денного сесії, а також про порядок подальшої роботи над ними передаються відповідним комітетам Верховної Ради України з визначенням терміну виконання і одночасно передаються комітету, до компетенції якого входять питання конституційності актів. При цьому для підготування висновку визначається головний комітет, якому інші комітети у визначений термін подають свої висновки про наслідки розгляду ними законодавчої пропозиції чи законопроекту [8, с. 284]........
........Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету, боротьби з корупцією та оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, які мають бути подані до головного комітету у 21-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку [11, с. 31]...............

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ЗАКОНУ ТА ЙОГО ОБНАРОДУВАННЯ
.......Останньою стадією законодавчого процесу є промульгація. Це особлива стадія законодавчого процесу, яка передбачена в конституційному праві майже всіх країн. Промульгація — це санкціонування прийнятого парламентом закону шляхом підписання і обнародування (опублікування) його главою держави [2, с. 63].............
......Президент вивчає закон на предмет: чи відповідає Конституції, чи не вносить додаткових колізій у законодавство, чи відповідає він засадам зовнішньої і внутрішньої політики тощо [15, с. 667].........
Одночасно й паралельно з діями Верховної Ради відповідні практичні заходи вживаються з боку Адміністрації Президента України. Згідно з розпорядженням Президента України «Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України» Служба постійного представника Президента України у Верховній Раді України наступного дня після прийняття Закону України подає заступникові глави Адміністрації Президента України з правових питань дані про прийнятий Закон, доводить до його відома інформацію про доповідача, який представляв цей Закон на пленарному засіданні Верховної Ради України, про особливості обговорення проекту, на які слід звернути увагу під час опрацювання Закону перед поданням його на підпис. Закон України, що офіційно надійшов на підпис, у той самий день доповідається главі Адміністрації Президента України, і його копія надсилається до Кабінету Міністрів України для вивчення й візування. За дорученням глави Адміністрації Президента України Закон України передається для експертизи до Державно-правового управління та іншого підрозділу Адміністрації, до компетенції якого належать питання, що регулюються цим Законом [14]............
Отже, підписання закону Президентом України та його опублікування є останніми завершуючими стадіями законодавчого процесу. За юридичними наслідками ця стадія є однією з найбільш вагомих та напружених.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Одним із основних напрямків діяльності парламенту є прийняття законів. З огляду на важливість цього виду актів в національній системі права процедури його розробки, розгляду, прийняття, підписання, опублікування та набрання чинності детально врегульовані в чинному законодавстві. У науці конституційного права система таких взаємопов’язаних стадій дістала назву «законодавчий процес»..........

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Васильченко О.П. Законодавчий процес в Україні [Текст] / Васильченко О.П. // Науковий Вісник Чернівецького університету. - 2001. - № 103. - с. 60 — 69
 3. Законотворчість: Участь громадськості  у  законотворчому  процесі.  Основні  аспекти  законодавчого  процесу  /  Базілевич  Д.С.,  Валентайн  Е.,  Вінокуров  І.М., Гаращенко М.В., Жугай Н.С., Крижанівський В.П., Нечипоренко Л.О., Рахімкулов Е.Р., Руденко М.О., Суслова О.І., Фулей Т.І., Чередніченко С.Г. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 232 с.
 4. Задорожня Г.В. Конституційне  право  України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 5. Колесник Г. Проблеми законотворчої роботи комітетів Верховної Ради України [Текст] / Колесник Г. // НАДУ. - 2010. - с. 58 - 63
 6. Колісник В.П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 7. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 8. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 9. Куненко І. С. Конституційний процес як вид законодавчого процесу / І. С. Куненко // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 232–236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_40.pdf
 10. Манжул К. Стадії законодавчого процесу  [Текст] / К. Манжул  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justi№ia№.com.ua/article.php?id=1511
 11. Нечипоренко Л.О., В.П. Крижанівський Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу [Текст] : научное издание / Заг. Ред. Л.О. Нечипоренко, В.П. Крижанівський. - К. : Заповіт, 2006. - с. 84
 12. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учб. л-ри, 2010. – 432 с. 
 13. Про регламент Верховної Ради України: Закон України вiд 10.02.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/page
 14. Розпорядження Президента України “Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України" від 30.05.1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/221/97-рп
 15. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
 16. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 17. Тодика Ю.М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів/   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 18. Ющик О. І. Теоретичні  основи  законодавчого процесу : монографія / О. І. Ющик. –  К. : Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.
 19. Ющик О. До питання методології пізнання законодавчого процесу в Україні [Текст] / Ющик О. // Право України. - 2009. - № 10. - с. 88 - 95

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук