Конституційне право

Курсова Конституційні основи становлення соціальної держави в Україні (Код: 14206)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні основи становлення соціальної держави в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРИНЦИПИ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ
РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Становлення України як незалежної, демократичної, правової і соціальної держави ставить перед сучасною вітчизняною юридичною наукою цілу низку проблем, які пов'язані з аналізом конституційно-правових засад реалізації, …
Проблеми становлення України як соціальної держави та питання забезпечення соціальної політики вже ставали предметом уваги таких вітчизняних дослідників: О. Скрипнюк, В. Бабкін, О. Петришин, В. Шаповал, В. Сіренко, О. Панкевич, О…
Мета курсової роботи ..
Для досягнення поставленої мети слід розв'язати такі завдання:
….
Об'єктом дослідження є …
Предметом дослідження є ...
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність методів і прийомів наукового …
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок — 32.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРИНЦИПИ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ
Соціальну державу можна охарактеризувати як певний результат історичного процесу боротьби людей за свої соціальні права. Перші фундаментальні теоретичні основи теорії соціальної держави були закладені німецьким юристом та економістом Л. Штейном, Ф. Науманном, Л. Ерхардом та ін. Вони вважали, що головне завдання держави — забезпечення свободи та рівності між людьми. Під час становлення теорії соціальної держави зміст її поняття розширювався й доповнювався [16, с. 421]............
..................
О. Скрипнюк наголошує, що «соціальна держава - це насамперед структурний результат діалектичної взаємодії правової держави, ринкової економіки та демократичної влади, в якій останні набувають нових змістовних ознак» [19, с. 42].............................
На думку О. Скакун, соціальна держава - це правова держава розвиненого громадянського суспільства, що, з'єднуючи у своїй діяльності принципи волі й рівності, соціальної справедливості, надкласовості, реально забезпечує соціально-економічні права людини. Саме це визначення є найбільш розповсюдженим у сучасній правовій думці [18, с. 196].....................
........... характерні в основному для європейських країн – Німеччини, Франції, Скандинавських країн, а також Ізраїлю й Канади. Таку ж ціль свого розвитку обирають інші держави, вони гарантують матеріальне забезпечення всіх без виключення громадян не нижче соціальних нормативів і забезпечення гідних умов проживання. Ці принц....ипи європейських держав по своїй суті є соціальними [22, с. 41]..................
Отже, у загальному розумінні соціальну державу можна визначити як таку, що прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в управлінні виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів, можливостей для самореалізації особистості.

РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
В кінці XX ст. соціальний захист населення став одним з основних атрибутів соціальної політики будь-якої цивілізованої держави. Завдання більшості систем соціального захисту полягає в підтримці стабільного рівня доходів людей, наданні рівного доступу до основних соціальних послуг. В економічно розвинених державах соціальний захист є найважливішою складовою національної економіки, витрати на яку сьогодні складають більше чверті валового внутрішнього продукту [6, с. 71]..............
2. Початок розбудови соціальної державності (1880—1914) ознаменувався запровадженням державою соціальної політики, що стало реакцією влади на загострення соціального питання. Перші її теоретичні розробки започаткував створений у 1872 р. в м. Ейзенах (Німеччина) «Союз соціальної політики», хоча перші практичні кроки були здійснені наприкінці XVIII ст. Проте вже наприкінці XIX ст. стає зрозумілим, що соціальна політика як сукупність соціальних реформ, на які була готова піти влада і метою яких було поліпшення економічного та морального становища трудящих, а також запобігання революційним процесам, виникає із запізненням і, як правило, не стає адекватною відповіддю на кризову ситуацію. Як наслідок, відбувається еволюція світогляду неолібералів, проявом чого стає розробка нового, «позитивного» сприйняття свободи і рівності, визначення співвідношення між ними [25, с. 27]............
Різним соціальним державам притаманні різні моделі соціальної політики. Уявлення про найбільш помітні відмінності в підходах до соціального захисту, що існують в світі, дає класифікація Р. Еспінг-Андерсена, що отримала нині широке визнання. Ним виділено три основні моделі соціальних держав: ліберальна (або англосаксонська), консервативна (або континентально-європейська) і соціал-демократична (або скандинавська) [6, с. 73]..............
Отже, термін «соціальна держава» введено ще в 1850 р. Лоренцом фон Штайном. Однак його активне теоретичне розроблення почалося у першій половині XX ст. переважно в німецькій літературі. Остаточно в значенні політико-правової концепції поняття «соціальна держава»увійшло в наукову літературу після його фіксації в Конституції ФРН 1949 р.

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Конституція створила передумови для розбудови України як соціальної держави. Соціальною вважається така держава, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю, своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру і злагоди в суспільстві, надає на субсидіарних засадах соціальну допомогу індивідам та іншим громадянам, які перебувають у важкій життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя. Пряме визнання держави соціальною дозволяє стверджувати, що конституційному устрою Української держави притаманний принцип соціальної держави, через що він набуває вищої імперативної сили і стає загальнозначущим, у тому числі і щодо соціальної спрямованості законодавства [8, с. 11]..................
...........
Згідно з Конституцією України право на соціальний захист та достатній життєвий рівень оформлено в офіційних джерелах і гарантовано державою, як єдина в масштабі суспільства нормативна система, яка покликана регулювати соціально значиму поведінку учасників суспільного процесу на основі встановлення рівноваги інтересів, узгодження волевиявлення і правових вимог для всіх верств населення [15, с. 42].........

РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Формування й розвиток як соціальної, так і правової держав – складний процес, кожен етап якого набуває нових рис та особливостей [3, с. 3].
Порівняння правової та соціальної держави дозволяє вести мову про існування певної схожості умов їх формування. Зокрема, можна констатувати, що втілення ознак правової держави створює сприятливе середовище для закріплення та розвитку моделі соціальної держави, адже в цьому випадку відбувається вдала дифузія відповідних форм, відоме доповнення правової держави соціальною складовою [2, с. 50].............
........Таким чином, аналіз співвідношення соціальної та правової держави свідчить про те, що ці дві моделі не перебувають в антагоністичних відносинах. Їх протиставлення можливе лише за умови обмеженого догматичного тлумачення сутності права, при якому втрачаються його гуманістична цінність, людиноцентричний підхід до розуміння сутності публічної влади. Безумовно, історії відомі приклади здійснення широкої соціальної політики в умовах відсутності сталих інституційних ознак правової держави. Зокрема, взірцевими у цьому відношенні залишаються радянська освіта та медицина, масштабна соціальна підтримка населення у ряді східних нафтовидобувних країн. Наведені приклади додатково доводять важливість соціальної складової у будь-якій державі, що реально оцінює власну зацікавленість у забезпеченні стабільності інститутів влади. Водночас очевидним є усічений характер здійснення соціальної політики у наведених прикладах, адже правова держава здатна гарантувати відповідні блага на значно більш стабільних засадах [2, с. 56]. .............
............Порівнюючи принципи правової і соціальної держави, то, якщо принципом першої була, передусім, реалізація свободи, то принципом другої — соціальна відповідальність. Співвідношення таких принципів виражається в послідовному розширенні змісту поняття правової держави. Якщо спочатку правова держава була заснована суто на захисті миру і правової безпеки, то згодом поняття правової держави розширюється завдяки доповненню формальної рівності матеріальною справедливістю [13, с. 78]............
Отже, виникнення концепції соціальної правової держави свідчить про те, що соціальні та правові принципи організації держави мають певну єдність і узгодження. І хоча деякі дослідники вбачають певні протиріччя між принципами правової держави, яка проголошує невтручання в економічну сферу та захищає права і свободи індивіда, і соціальною державою, проте найбільш зваженою є позиція тих науковців, які бачать органічний взаємозв’язок правової й соціальної держав.

ВИСНОВКИ
Соціальна держава — держава, для якої вищою цінністю є людина, її життя і особиста гідність, внутрішня і зовнішня політика якої спрямована на захист не тільки загальнонаціональних, регіональних, корпоративних та групових інтересів, а, перш за все, на захист прав, свобод і законних інтересів людини; кожне управлінське рішення якої носить правовий характер; яка забезпечує соціальну орієнтованість не лише державного, а й приватного сектора економіки; яка проводить активну соціальну політику; яка нетерпима до бюрократизму, корупції та інших тіньових відносин; яка дбає про розвиток громадянського суспільства, про авторитет кожного його інституту.

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальнийвипуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Головащенко О. С. Соціальна та правова держави: аналіз співвідношення моделей / О. С. Головащенко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 50–55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10gocacm.pdf
 3. Головащенко О. С. Про співвідношення соціальної і правової держави [Текст] / Головащенко О.С. // Проблеми законності. - 2009. - № 105. - с. 3-9
 4. Гончарова А.Н. Проблема согласования общественных и личных интересов в процессе построения гражданского общества: Моногр. / Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2001. - 160 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum4247/
 5. Єрмоленко Д. О. Співвідношення соціальної та правової держави [Текст] / Єрмоленко Д.О. // Держава і право. – 2001. – Вип. 12. – С. 3-5
 6. Жиглей І. В. Моделі соціальних держав та соціальний захист: екскурс в минуле та майбутнє [Текст] / Жиглей І. В. // Вісник ЖДТУ. - № 4 (46). - 2008. - с. 71 — 80
 7. Задорожня Г. В. Конституційне право України: [підручник] / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 8. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 9. Крюков О. І. Соціальна  політика  як  необхідна  умова  функціонування соціальної держави  [Текст] / Крюков О.  І. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – № 1 (37). – 464 с.
 10. Кириченко С. О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України. Дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н.: спец. 12.00.01. - К., 2001. -167 с.
 11. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість [Текст] / І. Махновський // Право України - 2005. - №7 - с. 25-29
 12. Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть / В. В. Маклаков. - М., 2006. - 309 с.
 13. Максимов С. Співвідношення принципів правової і соціальної держави [Текст] / Максимов С. // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 73-81.
 14. Намчук В. Моделі соціальної держави: вибір для України [Текст] / Намчук В. // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів державного управління. –Х. : Вид-во АДНДУ, 2013. – № 2(14). – С. 44-50.
 15. Пильгун Н.В. До питання про соціальне призначення держави [Текст] / Пильгун Н.В. // Юридичний вісник. - № 3 (20). - 2011. - с. 40 — 44
 16. Ревенко Г. В. Правова соціальна держава: теорія та сучасні проблеми становлення в Україні [Текст] / Ревенко Г. В. // Вісник Одеського національного університету. – Т.14 Вип.13: Соціологія і політичні науки. – 2009. - с. 419 – 424.
 17. Сікілінда О. І. Розвиток концепції правової держави в роботах О. Ф. та Б. О. Кістяківських (друга половина XIX – початок ХХ ст.) [Текст] / Сікілінда О.І. // Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності – 2002. – № 2. – с. 14-22
 18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: [підручник] / О. Ф. Скакун. - Х.: Консум, 2009. - 520 с.
 19. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / О. В. Скрипник //  - К., 2000. - 599 с.
 20. Сокуренко В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави [Текст] / Сокуренко В. // Право України. – 2000. – № 11. – С. 21-23
 21. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: [підручник] / Фрицький О. Ф. — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 22. Флорескул Л. Н. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави [Текст] / Флорескул Л. Н. // - Вісник КНТЕУ. - № 2. - 2009. - с. 34 - 47
 23. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави / В. Шаповал // Право України. — 2004. — № 5.
 24. Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: Монография. — М.: Юрид. лит., 2005. — 567 с.
 25. Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави [Текст] / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 25-34.
 26. Яковюк І. Соціальна держава: до визначення змісту поняття [Текст] / І. Яковюк // ВісникАкадемії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 37-47.
 27. Якубенко В. Деякі проблеми розбудови соціальної держави в Україні  [Текст] / Якубенко В. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Збірник наукових праць. За матеріалами Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми правознавства очима молодих учених”- м. Хмельницький, 2002 р. - спецвипуск

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук