Конституційне право

Курсова Конституційні основи форми державного правління в Україні (Код: 14207)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні основи форми державного правління в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА ЯК УНІТАРНА ДЕРЖАВА
РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Поняття форми держави традиційно перебувало в центрі уваги юридичної науки з моменту її зародження. Сьогодні під формою держави розуміють спосіб організації та здійснення державної влади. Поняття форми держави необхідне для відповіді на питання: як створюються вищі органи держави, як вони взаємодіють між собою і населенням, як територіально побудована державна влада, якими методами здійснюється державна влада.............
Питання про форми держави в Конституційному праві досліджували ряд науковців, зокрема: Бариська Я. О., Лемак В. В., Вовк Ю., Георгіца А., Орзіх М., Мартинюк Р., Мишин А. А., О. Петришин, В. Протасова, Пігенко В., Протасова В., Святоцький О., Терещук М. М., Чушенко В., Шаповал В., Шипілов Л. М. та інші............
Мета курсової роботи полягає .....................
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити поняття форми держави в теорії держави і права та з'ясувати її структуру;
..................
Об'єктом дослідження є ...................
Предметом дослідження є ................
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження, для вирішення поставлених мети і завдань роботи стала ...................
Структура курсової роботи має логічне завершення та складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи становить 32 сторінки.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім вираженням процесу організації та здійснення державної влади. Форма держави є складним соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки розвитку держави, властивості її устрою, правління та режиму [12, с. 56].......................
........Сучасними різновидами монархічної форми державного правління є абсолютна монархія (Бруней, Катар, Оман, Саудівська Аравія) та конституційна (обмежена) монархія, яка, у свою чергу, поділяється на представницьку або дуалістичну (Марокко, Йорданія, Кувейт) і парламентську (Велика Британія, Іспанія, Монако, Швеція, Японія). .................... [21, с. 62].
.......Федеративною є держава, всі вищі територіальні одиниці якої мають державоподібний статус. Федерація - це союзна держава, складне об'єднання кількох державоподібних політико-територіальних утворень - суб'єктів федерації. ................. [11, с. 93].
..........Політичний (державний) режим указує на сукупність прийомів і засобів здійснення державної влади. Вони дуже різні і конкретизують основні показники форми державного правління й устрою в конкретній країні [4, с. 252]............
Отже, форма держави є складним соціальним явищем, що дає змогу визначити, як і в яких напрямах існує та розвивається держава. При цьому вирішальне значення на неї здійснює як сутність так і історичний тип держави. Сучасна форма держави розглядається у трьох його виявах: форма державного правління, форма державного устрою та форма політичного режиму.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
..........Україна всі роки свого існування була і є нині республікою. Визначення України як республіки вказує на непридатність для неї монархічної форми правління, її прихильність до демократичних ідеалів. На відміну від класичної монархії в республіці влада не може здійснюватись одноосібно; вона складається з системи державних органів, у формуванні яких більшу або меншу участь бере народ. Більшість республік характеризуються наявністю обраного народом вищого представницького органу. В Україні вищим органом народного представництва є Верховна Рада України. Вибір Україною республіканської форми правління, формування влади через вибори відповідає історичним традиціям українського народу, його державотворення [10, с. 33]............
Для України найбільш прийнятною формою правління залишається напівпрезидентська республіка.
......Виконавча влада розподіляється між двома інститутами — президентом і урядом. Їх співвідношення як між собою, так із законодавчою владою структуруються таким чином, аби президент, будучи невідповідальним перед парламентом як голова виконавчої влади, через:
1) вплив на уряд (участь у його формуванні, роботі, відставці, підписанні регламентарних актів);
2) відання низкою важливих напрямів у сфері власне виконавчої влади (зовнішня політика, оборона, безпека держави);
3) «стримування» парламенту (участь у законодавчому процесі, право відкладального вето, розпуск парламенту), захищав би уряд як політично відповідального перед парламентом суб’єкта від притаманної парламенту нестабільності, сповзання в урядові кризи й ослаблення виконавчої влади [17, с. 249].................
Отже, республіканська форма держави полягає в такій організації форми правління, за якої глава держави Президент обирається народом або парламентом шляхом прямих або непрямих виборів на певний строк. Україна відповідно до ст. 5 Конституції є республікою, оскільки Президент обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА ЯК УНІТАРНА ДЕРЖАВА

Відповідно до ст. 2 Конституції України Україна є унітарною децентралізованою державою, територіальний устрій якої ґрунтується на засадах єдності і цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади (державного управління з місцевим самоврядуванням) [7, с. 134]...............
........Певна частина або частини унітарної держави можуть мати статус територіальної автономії, свою систему нормативно-правових актів, власні представницькі, виконавчі, контрольно-наглядові органи, свою символіку і т. д., оскільки під територіальною автономією розуміють самоврядну територіальну одиницю в складі унітарної держави, що має деяку самостійність у встановлених цією державою межах. Такий статус в Україні має Автономна Республіка Крим, конс титуційно-правовий статус якої врегульований насамперед у розділі Х Конституції України [10, с. 16]...........
.........Разом з тим цілісність і недоторканність території України в межах існуючого кордону не виключають можливості зміни території України, що може відбутися шляхом проведення всеукраїнського референдуму, відповідно до ст. 73 Конституції України та чинного законодавства України [10, с. 18].
Отже, Конституція України у ст. 2 регламентує, що за формою територіального устрою Україна є унітарною державою. Разом з тим, аналіз теоретичних засад побудови територіального устрою держави дає підстави стверджувати, що Україна є складною унітарною державою, оскільки у її складі є Автономна Республіка Крим. Загалом територія України у межах існуючих кордонів є цілісною і недоторканою, а її територіальні складові частини відзначаються внутрішньою єдністю.

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА
Сьогодні демократія є найзатребуванішою формою політичного устрою суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати керівників, а й контролювати владу. Незважаючи на всі проблеми, що постають у рамках демократичної форми організації суспільства, його державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще справляється з викликами сучасності [27].
Конституція характеризує Україну як суверенну і незалежну демократичну соціальну правову державу (ст. 1). Ця стаття — одна із провідних, присвячених українській державності [9, с. 62]...............
........Демократичною вважається держава, устрій і діяльність якої відповідає волі народу, загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина [11, с. 18].........
......Проголошення в ст. 1 Конституції, що Україна є демократичною державою, означає, що вона заснована на здійсненні реального народовладдя, повазі до прав і свобод людини і громадянина, на їх активній участі у формуванні державного апарату і здійсненні контролю за його діяльністю через вибори і представницькі установи. Демократія має своєю опорою і успішно функціонує в умовах розвинутого громадянського суспільства і таких його інститутів, як ринкова економіка, політичні партії, громадські організації, незалежні засоби масової інформації тощо. Відповідно до цих вимог Українська держава повинна створювати умови для ефективного функціонування структур громадянського суспільства [10, с. 9]......
Отже, Конституція характеризує Україну як демократичну державу, яка за формою правління є республікою. Про демократичний характер нашої держави свідчить те, що законодавчий орган, Президент України, місцеві ради обираються громадянами України на принципах періодичних, конкурентних, вільних виборів.

ВИСНОВКИ
Отже, форма держави – це безпосередній виразник і носій її сутності та змісту. Яка суть та зміст (функції) держави, такою, в кінцевому результаті, буде і її форма. Сутність держави виражається в тому, волю та інтереси яких верств, груп, класів вона захищає. Вивчити державу з точки зору форми – це, в першу чергу, вивчити її будову, її основні складові частини, внутрішню структуру, основні методи встановлення та здійснення державної влади.

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
 3. Бариська Я. О. Парламентська форма правління: поняття й ознаки / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 43–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09bjopio.pdf
 4. Бесчастний В. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст]: Навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С.М. Пашков]; За ред. В. М. Бесчастного. – [2-е вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.
 5. Георгіца А. Парламентарна   форма   державного   правління   особливості   та   видові   ознаки [Текст] / А. Георгіца // Право України – 2009. – № 10. – С. 67– 71
 6. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 7. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
 8. Кельман М.С., Мурашин  О.Г.,  Хома  Н.М.  Загальна  теорія  держави  і  права: підручник. – 3-тє видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. - с. 526
 9. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. Та доповн. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.
 12. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: Навч. посіб. для ВНЗ / В. М. Кириченко; О. М. Куракін.- К.: Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.
 13. Латигіна Н. А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки [Текст] / Латигіна Н. А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . – 2008 . – №34 . – С. 60-78.
 14. Литвин В. М. Федералізація: ідея, політична практика, застосовність в Україні. / В. М. Литвин. // Голос України. - 2010.
 15. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч..метод. посіб. — К., 2008. - с. 230
 16. Про державний кордон: Закон України станом 11. 08. 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
 17. Протасова В. Республіканська форма правління: юридична природа й різновиди [Текст] / В. Протасова // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – C.19– 25
 18. Манько О. Є.  Поняття  форм  державного  правління  в  конституційному  праві / О. Є. Манько // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 424–430 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09moevkp.pdf
 19. Петришин О. Змішана   республіканська   форма   державного   правління   питання   теорії   та практики [Текст] / О. Петришин, С. Серьогіна // Право України – 2009. – № 10. – С. 57– 60
 20. Рудик П. Конституційна реформа в Україні : проблеми та перспективи. — К. : Атіка, 2006. — C. 84.
 21. Святоцький О. Питання  пошуку  оптимальної  моделі  форми державного правління  для України [Текст] / О. Святоцький // Право України – 2009. – № 10. – С. 61– 66
 22. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 23. Тодика Ю. М. Конституційне право України: Підручник для студентів   вищих навчальних  закладів / За ред. Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 24. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. . — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 25. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права Підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / Цвік М. В., Петришин О. В. - X.: Право, 2009. - 572 с.
 26. Шаповал В. Форма   державного   правління   як   конституційний   modus   vivedi   сучасної держави [Текст] / В. Шаповал // Право України – 2009. – № 10. – С. 38– 56
 27. Швець В. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі / В. Швець, Ю. Шайхалієва  // Віче. - № 17. - 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2183/

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук