Конституційне право

Курсова Конституційне право як галузь вітчизняного права (Код: 15289)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційне право як галузь вітчизняного права  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 35

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ
3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ
4. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД КОНСТИТУЙІЦНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
 
Актуальність теми…
Конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер  обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі. Адже питання про владу, її джерело, носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства є одним з найскладніших в юридичній, філософській, політичній та інших науках. ….
Мета курсової роботи ….
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
….
Об’єктом дослідження ….
Предметом дослідження є …
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить загальнонауковий …
Стан дослідження.  Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Бабенко К. Батанова Н.М. Данилюк Ю. Кравчук В. М. та ін., а також підручники з конституційного права таких авторів як Шаптала Н.К., Задорожня Г.В., Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. та ін.
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 35 сторінок.
 
1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
…Конституційне право України в сучасній юридичній науці розуміється в чотирьох значеннях: як галузь права, галузь законодавства, юридична наука та навчальна дисципліна [22, c. 4]….
Система галузі конституційного права України тісно пов'язана зі структурою Конституції України. Але між ними є й різниця, оскільки система галузі охоплює всю сукупність державно-правових норм, а система Конституції України -лише частину цих норм. що виявляються в основному джерелі права України - Конституції України [19, c. 6]….
…Предмет будь-якої галузі права визначається якостями суспільних відносин, що регулюються нормами цієї галузі права. Для конституційного права України також властиве особливе коло суспільних відносин, що є предметом конституційно-правового регулювання [20, c. 7]….
Визначення предмета конституційного права додатково ускладнюється тим, що конституційно-правове регулювання охоплює тією чи іншою мірою усі основні сфери суспільного життя – економічну, соціальну, політичну, духовну, а конституційні норми є визначальними щодо інших галузей права і виступають їх складовими. Через те, що конституційно-правове регулювання поширюється на різні сфери суспільного життя, головною особливістю конституційного права, яка відрізняє його від інших галузей права, є те, що його норми регулюють насамперед політичні відносини у суспільстві [18, c. 11]….
В юриспруденції існують різні підходи щодо визначення переліку методів правового регулювання, які використовуються в конституційному праві. На думку Ю.І. Крегула, визначальним методом конституційного права є метод безпосереднього конституційного закріплення: конституція закріплює відносини, що виникають і діють у процесі здійснення повновладдя народу України. Поряд із цим методом конституційному праву властиві й такі: установчі методи, методи декларацій, встановлення принципів, цілей і завдань організації та діяльності суб'єктів конституційного права, методи загального регламентування, позитивне зобов'язання, дозвіл, заборона. На переконання A.M. Колодія та А.Ю. Олійника, визначальними засобами правового регулювання є методи заборони, уповноваження, зобов'язання і рекомендації. Водночас традиційно методи конституційно-правового регулювання поділяються на імперативні та диспозитивні. Методи, які використовуються в демократичній державі для регулювання суспільних відносин, є виключно правовими і визначаються характером припису конституційно-правових норм [22, c. 7]….
Отже, конституційне право України …
 
2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ
…Конституційно-правова норма є первинним елементом системи конституційного права України [22, c. 10].
Конституційно-правова норма (від лат. norma - правило, взірець) - це встановлене або санкціоноване державою одиничне, формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, що регулює або охороняє суспільні відносини [22, c. 10]….
…Особливості змісту полягають у тому, що не всі норми конституційного права встановлюють конкретні права та обов'язки учасників суспільних відносин. Багато норм конституційного права є нормами-принципами, дефініціями тощо (наприклад, ч. 2 ст. 2 Конституції України встановлює, що Україна є унітарною державою), але це жодною мірою не впливає на ступінь їх обов'язковості для виконання [21, c. 11]….
VIII. За призначенням у механізмі правового регулювання: 1) матеріальні норми, які вказують на те, що потрібно робити для їх здійснення;
2) процесуальні норми визначають як, яким чином, в якому порядку їх потрібно реалізовувати [21, c. 12].
Отже, норма конституційного ….
 
3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ
Одним із основних складових елементів системи конституційного права України, що головним чином визначає галузеву специфіку конституційного права, є інститути конституційного права, які наразі слід відрізняти від інститутів Української держави, а також політичних, соціальних та інших суспільних інститутів, позаяк інститути держави, на відміну від інститутів конституційного права, є не системою норм, а виключно елементом державності, основною одиницею для її аналізу в тій чи іншій країні. В сучасній юридичній науці під інститутом конституційного права прийнято розуміти сукупність норм права, які регулюють певне коло однорідних, однопорядкових суспільних відносин і утворюють однорідну групу; відповідну систему норм конституційного права, які регулюють однорідні і взаємопов’язані суспільні відносини, що складають відносно самостійну групу… [14, c. 43].
Так, державна влада є правляча в суспільстві система, яка скла­дається з інститутів (органів, посадових осіб, апарату чиновни­ків та інших суб'єктів), правових механізмів ними встановлених, політико-правового режиму, пануючого в державі, та встановле­ної правовідносинами підпорядкованості організації управління суспільними процесами. …. [13, c. 9].
Отже, інститут конституційного права - це основний складовий елемент системи конституційного права України, який об'єднує об'єктивно сформовану, цілісну і відносно …. [20, c. 12].
….
Одним з фундаментальних інститутів конституційного права є інститут парламентаризму, парламентського права. Цей інститут визначає основні принципи вітчизняного парламентаризму, поняття парламенту, порядок його формування, склад і структуру, функції та повноваження, порядок роботи парламенту та основні парламентські процедури. Важливими складовими інституту парламентаризму є конституційно-правові норми, що визначають конституційно-правовий статус народного депутата України. Фактично ці норми на сьогодні сформувалися у самостійний інститут - інститут конституційного статусу парламентарія, який є похідним від інституту парламентаризму [20, c. 14]….
Інститут виконавчої влади об'єднує норми конституційного права, які регулюють суспільні відносини, пов'язані зі здійсненням виконавчої влади в Україні. Цей інститут визначає конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні та їх роль і місце в системі органів державної влади, систему органів виконавчої влади в Україні (Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації), порядок формування і структуру органів виконавчої влади, їх функції та повноваження [20, c. 14]….
Особливим елементом інституту прокуратури України є конституційно-правовий статус судді суду загальної юрисдикції, котрий являє собою сукупність юридичних елементів (правосуб’єктність судді, його права та обов’язки, функції, відповідальність, гарантії діяльності), що визначають сутність і зміст діяльності судді суду загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства [10, c. 43]….
Сучасна правова теорія розглядає місцеве управління за допомогою понять «деконцентрація» та «децентралізація». Як зазначав свого часу Р. Драго, деконцентрація передбачає наявність місцевих органів, що залежать від уряду функціонально і в порядку підзвітності їх посадових осіб. Залежність посадових осіб означає, що керівництво місцевих органів призначається центральним урядом і може бути ним усунено…. [8, c. 59].
…Поряд з традиційними основними інститутами набувають визнання й інститути загальної частини конституційного права. Уже сьогодні відбувається визнання та спроби наукового пізнання таких самостійних інститутів конституційного права, як інститут Історії і теорії українського конституціоналізму, інститут Конституції України, інститут системи конституційного права, Інститут джерел конституційного права, інститут функцій конституційного права, інститут конституційно-правових відносин, інститут конституційно-правової відповідальності тощо [20, c. 16]….
Таким чином, інститут конституційного права …
 
4. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД КОНСТИТУЙІЦНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Отже, правовідносини - це частина суспільних відносин, урегульованих нормами права. Конституційно-правові відносини є різновидом правовідносин [22, c. 16]….
…Конституційно-правові відносини - це врегульовані нормами конституційного права і гарантовані державою суспільні відносини, які виникають між суб'єктами з приводу реалізації їх конституційних прав та обов'язків [22, c. 16]…
Таким чином, вчений доходить до висновку: 1. В  Основному Законі України категорія «Український народ» вживається у трьох різних за своїм змістовним навантаженням значеннях, що не сприяє розвитку науки конституційного права в аспек- ті сутнісного розуміння народу як суб’єкта народовладдя в Україні. … 4. Народ як суб’єкт народовладдя здійснює свою владу шляхом реалізації громадянами України свого конституційного права брати участь в управлінні державними та  місцеви.ми справами в  безпосередній та опосередкованій формах [11, c. 39]….
Юридичний зміст - це можливість суб'єктів конституційно-правових відносин вчиняти відповідні дії або утриматися від їх вчинення. Юридичні факти дають нормативні варіанти вибору правомірної поведінки. Юридичний зміст становлять:…
…. [22, c. 19].
….
Таким чином…..
 
ВИСНОВКИ
 
Конституційне право України - це провідна галузь національного права, норми якої визначають і регулюють політичні та інші найважливіші суспільні відносини в економічних соціальній, культурні (духовній) та інших сфеpax життя та діяльності суспільства і держави…..
Суб'єкти конституційно-правових відносин - це їх учасники, які у конкретному правовідношенні здійснюють свої права та несуть відповідні юридичні обов'язки або своєю правоздатністю породжують певні правові стани. …
….

Література

 1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Тлумачення від 15.05.2014// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Про судоустрій і статус суддів. Закон від 07.07.2010 № 2453-VI. Редакція від 01.04.2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 3. Бабенко К. Методи конституційного регулювання політико - правових відносин / Бабенко К. // Вісник Центральної виборчої комісії.- №1 (15). – 2009. – с. 60-65.
 4. Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин / Батанова Н.М. //Часопис Київського університету права. - № 2. - 2009. – с. 60-66.
 5. Гультай М. М. Конституційна скарга як інститут конституційного права / Гультай М. М. // Збірник наукових праць. – № 1. – 2012. – с. 22-36.
 6. Данилюк Ю.В. Окремі проблемні питання класифікації юридичних фактів у конституційному праві України / Данилюк Ю.В. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - № 2. – 2010. – с. 7-15.
 7. Данилюк Ю. Суб’єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання / Данилюк Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - № 9. – 2013. – с. 7-13.
 8. Дробуш І. Проблеми конституційно - правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / Дробуш І. // Вісник Центральної виборчої комісії. - №4 (14). - 2008. –с. 57-60.
 9. Заморська Л. І. Конституційно-правова норма як вираз нормативності конституційного права / Л. І. Заморська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1(1). - С. 108-111.
 10. Кравчук В. М. Місце та роль Інституту судової влади в системі конституційного права України / Кравчук В. М. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Юридичні науки. - № 24. – 2010. – с. 40-45.
 11. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно- правові засади визначення категорії «народ» як основного суб’єкта народовладдя в Україні/ Ю. Р. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - №12. - 2011. – с. 34-39.
 12. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна монографія / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 5. – 184 с.
 13. Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному  правосудді:  Аналіз  конституційної  юрисдикції. - К.; Х.:Акад.. прав. Наук України, 2006. – 136 с.
 14. Скрипнюк О. Система конституційного права України та його галузева специфіка / Скрипнюк О. // Вісник Центральної виборчої комісії . - №2–3 (16–17). – 2009. – с. 41-45.
 15. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с.
 16. Шаповал, В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В. М. Шаповал. – К. : Програма-Л, 1995. – 136 с.
 17. Бесчастний, В.М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, СМ. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 467 с 
 18. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
 19. Ортинський В. Л. Основи держави і права України : підручник / В. Л. Ортинський [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 583 с.
 20. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Підручник./ 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л.- К.: Правова єдність, 2010 - 428 с.
 21. Совгиря, О.В. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 22. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. - Дніпропетровськ.: TOB "ЛізуновПрес", 2012. - 472 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук