Конституційне право

Курсова Конституційна характеристика України як демократичної держави (Код: 14200)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституційна характеристика України як демократичної держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 33

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА
РОЗДІЛ 3. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАД ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ДЕМОКРАТИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Сучасні державотворчі та правотворчі процеси в Україні, незважаючи на їх складність і суперечливість, неможливо уявити поза межами встановлення демократії та верховенства права, утвердження і забезпечення прав і свобод людини....
Питанням про становлення та розвиток України як демократичної держави досліджувалося у працях таких вчених: Ю. Барабаша, Ю. Битяка, М. Буроменського, А. Георгіци, Є. Гіди, Р. Гринюка, В. Денисова, С. Дроботова, В. Ковальчука, М. Козюбри, А. Колодія, …..
Метою курсової роботи є ….
Досягнення мети пов'язано із розв'язанням наступних завдань:
….
Об'єктом дослідження є ….
Предметом дослідження є ….
Методи дослідження. Для дослідження поняття, ознак та принципів демократії та демократичної держави було використано...
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи становить 33 сторінки.

РОЗДІЛ 1. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ
...
Дати універсальне визначення політичного режиму досить складно. Дуже популярним стало визначення, запропоноване політологом Ж.-Л. Кермонном: "Під політичним режимом розуміється сукупність елементів ідеологічного, інституціонального й соціологічного порядку, що сприяють формуванню політичної влади цієї країни на певний період" [3, с. 129].....
...
Поняття політичного режиму є ключовим для формування уявлень про основні системи влади..... [3, с. 130].
...
В літературі демократію найчастіше визначають як форму держави, що передбачає прямий доступ громадян та їх об’єднань до участі у здійсненні державної влади. …. [14, с. 225].
….
Таким чином, демократія — …..

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА ЯК ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА
….
Демократичною є держава, яка постійно, всебічно і повно виражає волю народу. Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих соціальних груп, спільностей та воля кожної окремої особи — людини і громадянина. Тобто демократичною є держава, яка здійснює владу народу з його волі та відповідно до його волі [18, с. 13]....
….
Виходячи з фундаментального для демократичної держави положення, що вона виступає засобом забезпечення та одночасно реалізацією народного суверенітету, можна дійти висновку, що демократична держава знаходиться у специфічному зв'язку із суспільством, з одного боку, і з людиною (громадянином) - з іншого. …. [24, с. 114].
….
5) громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. ….
....
Як зазначає О. Скакун, на сьогодні є всі підстави стверджувати, що Україна відбулася як держава [20, с. 150]. Але разом із тим ….
По-перше, демократичний розвиток не був рівномірним і поступовим, державницький процес характеризувався перервністю, чергуванням в українській історії періодів політичного піднесення і занепаду. Як правило, спроби практичного втілення демократичних ідей припадали на період визвольних змагань та зростання суспільної активності. ...
…..
РОЗДІЛ 3. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Верховенство права закладено у ст. 8 Конституції України.
….
Принцип верховенства права виступає важливою ціннісною складовою демократії. Зокрема, О. Руднєва зазначає, що принцип верховенства права належить до «мегапринципів», стандартів прав людини найвищого ціннісного рівня. У довідковій літературі верховенство права трактується як панування права у життєдіяльності громадянського суспільства і функціонуванні держави [7, с. 49]....
….
Тому мета верховенства права - це не просто формальне забезпечення порядку, передбаченого законами та іншими нормативними актами, встановленими державою, а утвердження такого правопорядку, який обмежує абсолютизм державної, передусім виконавчої, влади, ставить її під контроль суспільства, створюючи для цього відповідні правові механізми....[28, с. 27].
Таким чином, принцип верховенства права полягає в.....

РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАД ЯК ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ДЕМОКРАТИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
...
Втілення у життя принципу розподілу влади досягається шляхом створення побудованої на деконцентрації влади системи державного керівництва. Деконцентрація є запорукою реалізації встановленої в ст. 5 Конституції заборони узурпації державної влади [10, с. 38].....
….
Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову означає, що всередині єдиної державної влади існує поділ функцій і відповідних повноважень між трьома гілками влади [10, с. 39].....
...
Органи виконавчої влади мають монополію на проведення організаційної роботи у сфері виконання законів. У межах закону вони володіють правом розсуду (так звані дискреційні повноваження). Взаємовідносини виконавчої і законодавчої гілок влади є сферою, де в системі поділу влади найчастіше виникають суперечки, сутички і конфлікти. ….
Отже, здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову полягає ….

ВИСНОВКИ
Результатом проведеного дослідження стали наступні висновки:
Політичний режим є технологією формування і здійснення державної влади. Це сукупність владних структур, що контролюють чи встановлюють способи функціонування політичного співтовариства, або сукупність прийомів, способів і методів здійснення політичної влади. Багатоманітність політичних режимів обумовлена різною соціальною природою політичних сил, а також особливостями розташування цих сил у політичній системі.

Література

 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598
 2. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації [Текст] / Андрощук С. // Юридичний журнал. - № 11. - 2005. - с. 23 - 24
 3. Бесчастний В. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Пашков] ; за  ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге  вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 217 с.
 4. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /  Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 5. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній конституційно-правовій практиці [Текст] / А. Заєць // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 2. – С. 40-50.
 6. Кабанець О. С. Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні [Текст] / Кабанець О. С. // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - с. 57 — 60
 7. Кабанець О. Принцип верховенства права як ціннісна складова демократії [Текст] / Кабанець О. // Часопис Київського університету права. - 2013. - №1. - с. 48-52
 8. Козюбра М. І. Верховенство права / Козюбра М.І. // Законодавчий бюлетень, 2005. - С. 5-6.
 9. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – с. 240
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 12. Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв’язків українського суспільства // Юрид. вестник. – 2001. – № 3. – С. 91–99.
 13. Латигіна Н. А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки [Текст] / Латигіна Н. А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. - 2008. - № 34. - с. 60 - 69
 14. Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму [Текст] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3. – С. 244-249.
 15. Левіна Ю. Соціальна цінність демократії [Текст] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 250-254.
 16. Лукаш О. Л. Принцип пріорітету прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів державної влади України [Текст] / Лукаш О. Л. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 12. - с. 89 — 92
 17. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз [Текст] / Мартинюк Р. С. // – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 474 c.
 18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
 19. Радченко О. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного режиму держав початку ХХІ століття [Текст] / Радченко О. // Суспільна політика. - 2009. - с. 90 — 95
 20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 21. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / Скрипнюк О. В. // - К., 2000. - с. 396
 22. Скрипнюк В. Верховенство   права   і   демократія:   концептуальні питання взаємозв’язку [Текст] / В. Скрипнюк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – C.13-23
 23. Самардак М.М. Суспільний ідеал Джона Локка //Філософська думка. - 2006. - №2. - С. 51-60.
 24. Сенчук В.В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект [Текст] / В.В. Сенчук // Держава і право. – 2009. – № 44. – С. 110–116.
 25. Сербин Р. Демократичні засади розбудови сильної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – С.71-74.
 26. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 27. Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках [Текст] / Шаповал В. // Право України. – 2004. – № 8. – С. 8–12.
 28. Шилінгов В.С. Верховенство   права   –   основоположний   принцип   правової   системи демократичного суспільства [Текст] / В. С. Шилінгов // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 26–29.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук