Конституційне право

Конституція України як основне джерело конституційного права України (Код: 15294)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Конституція України як основне джерело конституційного права України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

ЗМІСТ
ВСТУП
1. Поняття джерел конституційного права України
2. Класифікація джерел конституційного права України
3. Формально-юридичні властивості Конституції України як правового фундаменту системи джерел конституційного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. …У нормах Конституції знайшли втілення світові і європейські цінності конституціоналізму. Разом з цим проведення конституційної реформи свідчить, що є необхідність новелізації Основного Закону з точки зору вимог сьогодення. Важливо знайти шляхи посилення потенціалу конституційних норм….
У науковому дослідженні використовувались праці таких авторів, як С.С. Алексєєв, В. В. Кравченка, М. І. Козюбри, В. Ф.Мелещенка, В. Ф. Погорілка, В. Я.Тація, Ю. М. Тодики, О. Ф. Скакун, П. Б. Стецюка, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала та інших авторів. …
Мета даної роботи полягає у …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань: …
1) розкрити поняття джерел конституційного права України;
… України як правового фундаменту системи джерел конституційного права.
Об’єктом дослідження даної роботи …
Предметом дослідження курсової роботи є …
Методологічна основа дослідження. У роботі використано систему як ….
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 
1. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
У науці конституційного права під джерелами конституційного права, як правило, розуміють зовнішню форму вираження (об'єктивації) конституційно-правових норм. Цей підхід до категорії «джерело конституційного права» сформувався історично, але багато правознавців зазначали, що джерело права є не просто «оболонкою» для норм права, а насамперед духовним підґрунтям права, що наповнює право конкретним змістом і надає йому певної форми [17, c. 65]….
Погляди сучасних українських правознавців на сутність і зміст джерел конституційного права відрізняються оригінальністю і суттєвим відходом від доктринальних підходів радянського державного (конституційного) права. Зокрема, В. Ф. Мелащенко писав, що джерела права – «... це сила, що створює право, перетворює його в життєву об’єктивність». Джерела конституційного права В. Ф. Мелащенко розумів у матеріальному, політичному, соціально-психологічному і власне юридичному значенні як акти нормативного характеру, які містять норми конституційного права [14, c. 132]….
…В. В. Кравченко зазначає, що норми конституційного права знаходять своє відображення в різних зовнішніх формах, які іменуються джерелами конституційного права, і у сучасній науці конституційного права вирізняють дві основні сфери джерел конституційного права: природне право і позитивне право [12, с. 33]…
На думку В. Ф. Погорілка та Л. В. Федоренка джерела конституційного права України у його юридичному значенні – це зовнішня форма об’єктивації встановлених чи санкціонованих Українським народом, або державою чи суб’єктами місцевого самоврядування конституційно-правових норм, які мають юридичну силу [17, с. 43]. …
При цьому вони наводять і юридичні ознаки джерел конституційного права України:
1) Джерела конституційного права мають загальнообов’язковий характер для всіх суб’єктів конституційно-правових відносин і є основою для формування інших галузей права;
А. З. Георгіца вважає, що джерела конституційного права будь-якої держави – це засоби виразу правил поведінки учасників конституційно-правових відносин і надання їм обов’язкової сили [4, с. 29].
Визначення джерела конституційного ….
 
 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
До спеціальних ознак джерел конституційного права України належать ті, за якими джерела цієї галузі права відмежовуються від джерел інших галузей права:
- за своєю сутністю джерела конституційного права об’єктивно відображають волю Українського народу (як на загально-державному, так і на локальному рівнях) та політику держави і безпосередньо виражають зміст владних відносин у суспільстві та державі;
…. [11, c. 56].
Джерела конституційного права різняться за характером (сутністю) волевиявлення, змістом, формою, територією дії, часом дії, чинністю, національною приналежністю тощо….
….
Первинними серед них слід вважати ті джерела конституційного права, що безпосередньо виражають волю Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні. Воля Ук­раїнського народу безпосередньо реалізується насамперед у актах всеукраїнського референдуму, тобто джерелах конституційного права загальнодержавного рівня. Похідними є джерела конституційного права, що виражають політичну волю Української держави. Це джерела конституційного права, що створюються, приймаються чи санкціонуються державою та уповноваженими органами державної влади (закони України, укази Президента України, рішення та висновки Конституційного Суду України та ін.) і мають гармонійно й логічно на відповідному рівні здійснювати волевиявлення Українського народу [15, c. 77]….
Сама система джерел конституційного права в своїй єдності, являючи собою окремий конституційно-правовий інститут, забезпечує ефективне конституційно-правове регулювання. ….
 
 3. ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВОВОГО ФУНДАМЕНТУ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Термін «Конституція України» нині є досить поширеним не лише у конституційно-правовій, а й у інших юридичних і суспільно-політичних науках, а також у повсякденному вжитку. Він є похідним він іншої історично сформованої юридичної категорії «конституція», яка виникла задовго до зародження самого конституційного права як галузі права і вживалася у різних значеннях в багатьох сферах суспільного життя [21, c. 188]. …
Роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам конституції, свідчать про те, що після II світової війни у юридичній науці в цілому сформувалося розуміння конституції як акта найвищої юридичної сили, що визначає загальні засади організації та діяльності державної влади. Найбільш ґрунтовні у тогочасній юридичній науці, дослідження правової природи конституції були здійснені в 70-80-х роках XX ст. у колишньому СРСР. Загалом високий рівень теорії конституції дозволив нормативно визначити сутність, зміст і завдання Конституції СРСР 1977 року та Конституції УРСР і інших союзних республік 1978 р., які розглядались як закон, що має вищу юридичну силу, політико-ідеологічну сутність і приймається та змінюється шляхом особливої юридичної процедури, що є більш складною, порівняно з прийняттям звичайного закону. Основні положення радянської теорії конституці.ї в цілому були сприйняті в пострадянських республіках [21, c. 189]. ….
….
Дещо інші тенденції щодо правової оцінки конституції та її юридичних властивостей сформувалися в Україні. Зокрема одним з перших у вітчизняній науці конституційного права проблеми конституції досліджував В. Ф. Мелащенко. Він писав, що конституція – це, як правило, єдиний правовий акт або система таких актів, за допомогою яких народ чи органи держави, які виступають від його імені, встановлюють основні принципи устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають статус державної влади і місцевого самоврядування, механізм їх здійснення, закр..
…Інший відомий правознавець, Ю. М. Тодика – пропонував розуміти під Конституцією України єдиний нормативно-правовий акт, що має особливі юридичні властивості, через який Український народ виражає свою суверенну волю, утверджує основні принципи державного та суспільного ладу, визначає систему і структуру державної влади та місцевого самоврядування, механізми реалізації державно-владних повноважень, основи правового статусу, територіальний устрій держави [16, c. 12]. ……
…По-четверте, Конституція України має особливий нормативний склад. Так, Основний Закон об’єднує у своєму складі норми прямої дії. Вони знаходять свій подальший розвиток і деталізуютьсявіншихнормативно-правовихактах, але це не спростовує можливості застосовувати норми Конституції України безпосередньо, особливо ті норми, які визначають основні права і свободи людини і громадянина. … [10].
Отже, роль конституції як джерела конституційного права проявляється не лише в тому, щ
  
ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що Конституція України, як і належить Основному Закону, посідає найвище місце в національній правовій системі. Її положення є первинними і основоположними. Чинна Конституція створила легітимне підґрунтя української державності, побудованої на демократичних принципах, стала чинником стабілізації політичного життя країни, забезпечивши суспільство і владу цивілізованими формами вирішення конфліктів, чіткими правовими механізмами подолання протиріч між різними гілками влади….

Література

 

 1. Алексеев С. С. Право: азбука-теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М., 1999. – С. 313.
 2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юрид. вузов и факульт. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 752 с.
 3. Васильченко О. П. Основні властивості джерел конституційного права України / О. П.Васильченко // Держава і право. – – Вип. 50. – С. 186-190.
 4. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: «Рута», 2000. – 424 с.
 5. Дністрянський С. Теорія конституції // Стецюк П. Б. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С. 186-208.
 6. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке. – М., 2002. – С. 104-
 7. Забокрицький І. І. Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного у-ту. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-3. – Т. 1.
 8. Кельзен Ганс. Чисте правознавство. Проблеми справедливості / Пер з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс. – – 496 с.
 9. Козюбра М. І. Принципи верховенстват права і верховенства Конституції України: співвідношення // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 1-3 червня 2000 р. – Ужгород, 2000. – С. 28-32.
 10. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
 11. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
 12. Кравченко В. В. Конституціййне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 13. Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской федерации. – М.: Юристъ, 2002. – С.18-19.
 14. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій; для студентів. – К.: Вентурі, 1995. – 240 с.
 15. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: Дис. канд. юрид. на­ук. – К., 2005. – С.17.
 16. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 12-25.
 17. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. – 544 с. – Т. 1.].
 18. Поняття і зміст джерел конституційного права. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.btmstaff.com.ua/ukr/ponyatie_i_soderzhanie_istochnikov_konstitucionnogo_prava.html
 19. Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України / О. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2010. – № – С. 4-8.
 20. Федоренко В. Л. Інститут правового захисту Конституції України в системі національного конституційного права // Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 124-130.
 21. Федоренко В. Л. Конституції України: поняття та юридичні властивості / В. Л. Федоренко, О. В. Носенко //  Стратегічні пріоритети: Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – № 2: Спец. вип.: Конституційний процес в Україні. – 220 с.
 22. Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
 23. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук