Конституційне право

Історія становлення конституційного права України (Код: 16021)


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Історія становлення конституційного права України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Основні етапи становлення конституційного права до незалежності України
1.1. Розвиток конституційного права періоду Гетьманщини
1.2. Розвиток конституційного права в радянську добу
РОЗДІЛ 2. Розвиток конституційного права після проголошення незалежності України
2.1. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні
2.2. Загальна характеристика Конституції України 1996 року
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // ВВР України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
2. PACTA ET CONSTITUTIONES LEGUM LIBERTATUMQUE EXERCITUS ZAPOROVIENSIS (Правовий уклад та Конституції) / пер. з лат. М. Трофимук // Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: вибр. твори / Пилип Орлик. – К.: МАУП, 2006. – С. 25–72.
3. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання реформ у державі: деякі аспекти передумов та закономірностей реалізації на практиці / Д. М. Бєлов // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №4. – С. 47–50.
4. Бутько Л. В. Конституція Російської Федерації як джерело виконавчого права: повертаючись до дискусії / Л. В. Бутько, Г. Д. Ульотова // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4. – С. 53–64.
5. Задорожня Г. В. Конституційне право України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
6. Кампо В. Український конституціоналізм: європейський вимір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2278/.
7. Кононенко В. “PACTA ET CONSTITUTIONES …” між традиційним і модерним конституціоналізмом / В. Кононенко // Український історичний збірник / гол. ред. Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 14. – К.: Інститут історії України, 2011. – С. 17–33.
8. Конституційне право України. Академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с.
9. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
10. Конституційне право України: Підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. – 2-ге вид., доп. і переопр . – К.: Наукова думка. 2000. – 732 с.
11. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. – Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2008. – 592 с.
12. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIІI століття: монографія / О. В. Кресін. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 468 с.
13. Правознавство: Підручник. В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. / Опришко В. Ф. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.
14. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» / Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5: // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
15. Радько Т. Н. Конфликт закона и правовая реформа / Т. Н. Радько // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 5–26.
16. Різник С. Сила Конституції, або як жити по-новому / С. Різник // Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти. – 2014. – № 4. – С. 91–95.
17. Сас П. М. Ціннісні орієнтації Запорозького козацтва до Визвольної війни: “права”, “свободи”, “вольності” / П. М. Сас // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво / НАН України. Ін-т історії України; ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Генеза, 1998. – 319 с.
18. Свавілля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%A1%D0%B2%D0% B0%D0% B2%D1% 96%D0% BB%D0%BB%D1%8F.
19. Струкевич О. К. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України-Гетьманщини / О. К. Струкевич. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2324.
20. Струкевич О. К. Правові погляди та конституційні ідеї козацької старшини / О. К. Струкевич // Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т.1. – С. 203–216.
21. Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
22. Чи виконує Київ вимоги ЄС? Частина 7: конституційна реформа / Європейська правда / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/4/7030422.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук