Конституційне право

Функції Верховної Ради (Код: 16018)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Курсова робота Функції Верховної Ради на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 35

План

ВСТУП
Розділ 1. Поняття та система функцій Верховної Ради України
Розділ 2. Представницька функція в системі функцій парламенту
Розділ 3. Загальна характеристика законодавчої функції Верховної Ради України
Розділ 4. Установча функція як напрямок діяльності парламенту України
Розділ 5. Функція парламентського контролю: сутність, форми здійснення
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Сьогодні серед найбільш актуальних проблем становлення демократичної правової держави в сучасній Україні важливе місце займають питання, пов’язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на принципах парламентаризму. …
…Однією з найголовніших ознак демократичного розвитку суспільства та держави в цілому є функціонування демократичного парламенту – установи, яка має повну довіру народу, виступає від його імені й підтримує соціальні зв’язки з ним. Від того, наскільки ефективною є діяльність парламенту безпосередньо залежить рівень народного представництва та захисту інтересів громадян країни. ….
Різні аспекти теорії функцій держави, функцій органів державної влади та управління, порушували у своїх наукових працях В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, О. Ф. Андрійко, М. В. Баглай, М. Й. Байтін, І. Л. Бачило, О. В. Бермічева, О. Г. Варич, А. Б. Венгеров, А. І. Денисов, О. О. Джураєва, Л. І. Каск, В. В. Копейчіков, А. І. Лук’янов, О. М. Лощихін, М. М. Марченко, А. А. Мішин, В. Ф. Погорілко, І. С. Самощенко, А. К. Стальгевич, Б. О. Страшун, Ю. О. Тихомиров, М. В. Черноголовкін, В. Є. Чиркін та ін…
Мета дослідження полягає у …
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:…
 • визначити поняття та систему функцій Верховної Ради України;
 • ….
Об’єктом дослідження
Предметом дослідження є …
Методи дослідження роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, ….
  
Розділ 1. Поняття та система функцій Верховної Ради України
Функціональний же аналіз влади сприяє проникненню у політико-правову природу влади, розкриває обсяг, характер і зміст діяльності інститутів влади. Тільки окресливши та виділивши функції органів державної влади й місцевого самоврядування, можна визначити, яку роль вони відіграють у механізмі вирішення питань державного будівництва, у громадянському суспільстві, політичній системі суспільства, конституційному механізмі державної влади та яке їх політико-правове призначення [8, c. 81]….
….
Визначення парламенту як органу законодавчої влади зумовлене насамперед назвою однієї з його функцій (законодавчої функції), яка є пріоритетною, провідною, але далеко не єдиною. Також, множинність функцій парламенту не суперечить його природі як органу законодавчої влади. Вона зумовлена тим, що парламент, як і інші органи державної влади, у властивих їй формах бере участь у здійсненні багатьох функцій держави, як об'єктних, зумовлених змістом діяльності держави (політичної, економічної, соціальної, культурної, екологічної), так і інших функцій, зокрема "технологічних", владних функцій (законодавчої, установчої тощо) [11, c. 5-14]….
Установча функція Верховної Ради України пов'язана з її участю у формуванні інших органів державної влади і місцевого самоврядування та визначенні правових основ їхньої діяльності. Зокрема, Верховна Рада України призначає вибори Президента України та місцеві вибори, дає згоду на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України тощо [20, c. 7-9]….
Таким чином, можна зробити висновок, ….
 
Розділ 2. Представницька функція в системі функцій парламенту
Розглянемо представницьку функцію Верховної Ради України. Ця функція парламенту України покликана виражати волю народу — основу державної влади. Вона реалізується шляхом проведення періодичних вільних виборів, які спрямовані на виявлення інтересів різних соціальних груп. …держави, забезпечення прав людини [12, c. 73]….
…Від імені Українського народу може виступати виключно Верховна Рада України. Хоча в Конституції чітко не окреслений статус Верховної Ради як представницького органу, однак її правове положення визнається беззаперечним у зв’язку із конституційним визначенням цього владного органу як парламенту (ст. 75 Конституції) та згадку в Преамбулі Конституції (абз. 1) про те, що Верховна Рада прийняла Конституцію 1996 року, виступаючи від імені Українського народу [17, c. 27]….
… Верховної Ради України дозволяє їй приймати акти, що мають політико-правовий характер, у яких виявляється позиція парламенту з приводу тієї чи іншої суспільно значущої події внутрішньодержавного чи міжнародного життя. Так, 3 листопада 2006 р. Верховна Рада виступила із Заявою «Про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо Республіки Куба», затвердивши її відповідною Постановою, якою парламент висловив свою позицію відносно міжнародно-правової співпраці із Кубою, в тому числі і категоричне заперечення «застосування торгових, економічних та фінансових санкцій проти Куби як таких, що негативно відбиваються в першу чергу на добробуті кубинських громадян» [3, c. 354]….
….
Отже, представницька функція парламенту України …
 
Розділ 3. Загальна характеристика законодавчої функції Верховної Ради України
Цей напрямок у діяльності парламенту своєю суттю є визначальним, що підтверджує і формулювання ст. 75 Конституції, згідно з якою парламент є єдиним органом законодавчої влади. Взагалі, закон визнається Конституцією та чинним законодавством не тільки як елемент системи права, який в ієрархії нормативно-правових актів за юридичною силою посідає наступне за Конституцією місце, але і як форма надання загальнонаціональним представницьким органом згоди на обов’язковість укладених міжнародних договорів та форма затвердження важливих державних рішень [14]. …
….
Законодавча функція Верховної Ради — найважливіший напрям її діяльності. Верховна Рада України в межах своєї компетенції приймає закони з питань, що потребують законодавчого регулювання. При цьому вона не має права втручатися до сфери компетенції інших органів, які здійснюють нормотворчу підзаконну діяльність (Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства тощо). Здійснюючи законодавчу функцію, Верховна Рада за допомогою закону надає своєму рішенню вищої юридичної сили, визначаючи тим самим і правову базу організації і діяльності органів виконавчої та судової влади. Право парламенту приймати закони визначає особливе місце Верховної Ради в системі державного механізму України [2, c. 278]….
Таким чином, виключно законами встановлюються….
 
Розділ 4. Установча функція як напрямок діяльності парламенту України
Пріоритетним напрямом установчої функції парламенту є призначення виборів Президента у терміни, передбачені Конституцією. Обрання Президента відповідно до ст. 103 Конституції здійснюється громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п'ять років [14]….
Але найширші і найвагоміші державотворчі функції і повноваження має Верховна Рада у формуванні органів судової влади та прокуратури. Відповідно до ст. 85 Конституції, вона обирає суддів безстрокове; призначає третину складу Конституційного Суду; вирішує питання щодо надання згоди на призначення Президентом на посаду Генерального прокурора, висловлює недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади [14]….
Важливе місце в установчій діяльності Верховної Ради має формування, поряд з органами законодавчої, виконавчої і судової влади, інших органів державної влади та державних організацій. Зокрема, Верховна Рада призначає на посаду та припиняє повноваження членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка є позавідомчим органом державної влади; призначає на посаду та звільняє з посади голову Національного банку України за поданням Президента України; призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку України [10]….
Таким чином, …
 
Розділ 5. Функція парламентського контролю: сутність, форми здійснення
Особливістю функції парламентського контролю є те, що, на відміну від інших напрямків діяльності Верховної Ради України, контроль за діяльністю суб’єктів права (насамперед, органів і посадових осіб виконавчої влади) здійснюється парламентом, як безпосередньо, так і його органами, посадовими особами, народними депутатами України та спеціалізованими допоміжними інституціями — Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Рахунковою палатою. Останні дві інституції становлять окрему ланку механізму парламентського контролю і дістали назву «спеціалізовані органи парламентського контролю». При цьому як Уповноважений, так і Рахункова палата є самостійними органами державної влади в реалізації завдань, визначених Конституцією [6, c. 11]….
Важливою формою парламентського контролю за станом справ у державі, в окремих сферах суспільного життя є запити — парламентські і депутатські. Зокрема, відповідно до Конституції України (ст. 85) Верховна Рада може прийняти рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу парламенту. … [2, c. 179; 14; 9, c. 15].
Отже, сутність цієї функції проявляється в тому, що в умовах демократично організованої системи поділу влади народові належить право контролювати діяльність усіх владних структур, яким він передав владні повноваження. …
Отже, контрольна діяльність Верховної Ради - це …
 
Висновки
Виконання курсової роботи дало змогу дійти до наступних висновків.
Верховна Рада - парламент України здійснює ряд функцій, напрямків діяльності й має для їх реалізації відповідні повноваження, передбачені Конституцією України. Визначення парламенту як органу законодавчої влади обумовлене насамперед назвою однієї з його функцій (законодавчої функції), яка є пріоритетною, провідною, але далеко не єдиною. Отже, функції Верховної Ради України - це основні напрямки діяльності українського парламенту…
 

Література

 1. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно–правовий аспект) / Ю. Г. Барабаш. – Х., 2004. – 264 c.
 2. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 3. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша.– Х.: Право, 2008.– 416 с.
 4. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80
 5. Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення/ О. Майданник //Право України. – 2013. – N 5. – С. 280–287.
 6. Майданник О. Організаційно–правові форми здійснення парламентського контролю в Україні/ О. Майданник //Право України. – 2003. – N 7. – C.9–14.
 7. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні: питання теорії / О. Майданник // Право України. – 2010. – N 5. – С. 102–109.
 8. Майданник О. Питанння теорії функцій Парламенту України / О. Майданник // Вісник Конституційного суду України. – 2006. – N 1. – C.81–89.
 9. Майданник О. Поняття і сутність парламентського контролю / О. Майданник // Право України. – 2004. – N 10. – C.12–16.
 10. Назаренко Я. М. Поняття «функції Верховної Ради України» як загальноправової категорії /Я. М. Назаренко //Форум права. – 2010. – № 4. – С. 654–659 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10njmjzk.pdf
 11. Наливайко Л. Р. Функції Верховної Ради України: критерії класифікації та види / Л. Р. Наливайко, Х. В. Приходько // Бюл. М–ва юстиції України. – 2003. – № 11. – C. 5–14.
 12. Представницька функція Верховної Ради України: поняття та ознаки // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – № 3 (12). – С. 73-81.
 13. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04. 04.1995 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/116/95–%D0%B2%D1%80
 14. Про Рахункову палату: Закон України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80
 15. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 14–15, № 16–17. – Ст. 133.
 16. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
 17. Пустовіт Ж. М. Основні напрями діяльності Верховної Ради України – парламенту України / Ж. М. Пустовіт // Там же. – 2011. – № 6 (червень). – С. 27–34.
 18. Солодаренко М.А. Парламентський контроль законності державного управління: зміст та основні форми / М. А. Солодаренко // Часопис Київського університету права. – 2006. – N 1. – C.79–85.
 19. Фрицький Ю. О. Правові засади реалізації законодавчої влади Верховною Радою України / Ю. О. Фрицький // Публічне право. – 2011. – N 4. – С. 37.
 20. Функції Верховної Ради України: критерії класифікації та види // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 11. – С. 5-14.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук