Історія вчень про державу та право

Політико-правова доктрина О. Конта (Код: 15276)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

 

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Політико-правова доктрина О. Конта на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для завантаження ознайомчого фрагменту натисніть Фрагмент під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Особливості формування філософського світогляду Конта.
Розділ 2. Філософія позитивізму О. Конта
2.1. Головні риси позитивізму О. Конта
2.2.Закон «Трьох стадій»
Розділ 3. О. Конт про державу і пра-во
3.1.Сутність та форми держави у працях мислите-ля
3.2. Особливості праворозуміння за О. Кон-том
ВИСНОВ-КИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ-РИ

Джерела

1. Алексєєв П. В. Історія філософії: - підручник / П. В. Алексєєв - М .: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2009. - 240 с.
2. Алексєєв П. В., Панін А. В. Філософія: Підручник. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2014. - 608 с.
3. Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи : навч. посіб. / Г. І. Волинко, В. С. Крисаченко. - Х.: СПДФЛ Чиженко С. Ю. ТОВ РИФ 2010. - 512 с.
4. Брегеда А. Ю. Основи політології : навч. посіб. / А. Ю. Бреге-да. - К.: КНЕУ. 2010. - 312 с.
5. Гегель Г. В. Ф. Философія права : пер. з нім. / редк. склад. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. - М.: Думка. 1990. - 524 с.
6. Голубінцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Філософія для те-хнічних вузів. Серія «Вища освіта» - Ростов на Дону: Вид-во «Фенікс», 2011. - 640 с.
7. Губін В. Д. Філософія: Підручник / За ред. В. Д. Губіна, Т. Ю. Сі-дорін. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гардаріка, 2005. - 828 с.
8. Демиденко Т. Г. Історія вчень про право і державу : навч. посіб. / Т. Г. Демиденко. - Х.: Консум. 2014. - 432 с.
9. Крапивенський С. Е. Соціальна філософія: Підр. для студ. гума-ніт.-соц. спец. вищих навчальних закладів. - 4-е вид., Теор. - М .: Гуманіт. вид. центр ВЛАДОС, 2013. - 416 с.
10. Марченко М. Н., Дерябина О. М. Теорія держави та права. Під-ручник для бакалаврів / М. Н. Марченко, О. М. Дерябина. – М.: ПРО-СПЕКТ. 2015. – 570 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl
11. Нарский І. С. Істория диалектики. Німецька класична філософія: навч. посіб. / І. С. Нарський. - М.: Наука. 1978. - 307 с.
12. Соколов С. В. Соціальна філософія: Підручник - посібник для ву-зів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 440 с.
13. Філософія науки: Словник основних термінів. - М.: Академічний Проект, 2014. - 320 с.
14. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / під ред. В. С. Ковальського. - К.: Орінком Інтер. 2009. - 304 с.
15. Dewey J. Logical method and law // Cornell Law Quarterly. - Р. 17; Dewey J. My philosophy of law // My philosophy of law: Credos of sixteen American scholars / Ed. Julius Rosenthal Foundation. - Boston: Northwestwern University. - 1941. - P. 71 - 85.
16. Taft W. Liberty under law: an interpretation of the principles of our Constitutional government. - New Haven, 1922. - P. 40.
17. Lllewellyn K. The bramble bush. 2-nd edition, 1951. - P. 9. - цит. по: Харт Х.Л.А. Концепція права. - К.: Сфера, 1998. - С. 9.
18. Г. Гегель. Філософія історії. Лекції. 2014. – 860 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=w9wBBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT133&dq
19. Голосенко И. А. Исторические судьбы идей ОгюстаКонта: транс-формация позитивизма в русской социологииXIX - началаXX веков. // Со-циол. исслед. 1982, № 4.
20. Р. Ю. Рахматуллин. Позитивизм как первая философия науки // Вестник ВЭГУ, 2014, №7, - С. 78-79 [Електронний ресурс] – Режим досту-пу: http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/150-159_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
21. Філософський словник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Philosophy/124769.htm

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук