Історія держави та права України

Право УРСР у роки другої світової (Код: 18544)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Право УРСР у роки другої світової на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 40

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика законодавства УСРС у період Другої світової війни
Розділ 2. Характеристика окремих галузей права УСРС у період Другої світової війни
2.1. Кримінальне право
2.2. Цивільне та сімейне право
2.3. Трудове право та колгоспне законодавство
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Вронська Т.В. Лисенко О.Є. Чорний Р.Л. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) / Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко, Р. Л. Чорний // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 120-134.
2. Терлюк І. Я. Історія держави і права України: Практикум : навч. посіб. для студ. юридич. спец. вузів / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 1999. – 192 с.
3. Іванов В. Історія держави і права України: [навч. посіб.] / В. Іванов. – К.: Атіка, 2007. – 727 с.
4. Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
5. Кондратюк С. Запровадження радянської судової системи в Західній Україні у 1939–1941 рр. / С. Кондратюк // Дрогобицький краєзнавчий збірник.  Дрогобич, 2002.  С. 396–405.
6. Зміни у процесуальному законодавстві УРСР під час Другої світової війни [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://studentu.info/gosudarstvo-i-pravo/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/zmini-u-protsesualnomu-zakonodavstvi-ursr-pid-chas-drugoyi-svitovoyi-viyni
7. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. . 2992. – Спецсводки, докладные записки окружных отделений ГПУ УССР в ЦК КП(б)У о реагировании рабочих г.Харькова на аресты оппозиционеров, антисоветских проявлениях при проведении хлебозаготовок, политическом состоянии Полтавского округа и др. вопросам, 2.01.1929–12.07.1929. – 55 с.
8. Закон «Про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік» прийнятий Верховною Радою СРСР 16 серпня 1938 р. // Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіційний текст зі змінами і доповненнями на 1 жовтня 1944 р., з додатками та постатейними матеріалами. - Киі'в-Харків: Українське державне видавництво, 1944. - С. 207- 223.
9. Отчет и информация о работе Военного Трибунала Войск НКВД Украинского округа и работе Верховного Суда УССР (10 июля 1943 г. - 29 октября 1943 г.) // Центральний державний архів громадських обсднань України (далі _ 1 ІД АГО України), ф. 1 - Центральний комітет Комуністичної партії України, оп. 23. - Загальний відділ (Особливий сектор), спр. 684. - 15 л.
10. Постановление Наркомюста и отчет о работе Верховного суда УССР (17 июля 1944 г. - 19 июля 1944 г.) // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1371. - 32 л.
11. Потильчак Б. До питання про особливості цивільного провадження у Верховному суді Української PCP в 1943-1944 рр./ Потильчак Б. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/16490/1/Potylchak_B.pdf
12. Саблук С. А. Кримінально-правовий контроль за злочинністю в Україні у 1922 – 1960 рр. : дис. докт. юр. наук : 12.00.01 / Саблук Сергій Анатолійович – Київ, 2017. – 476 с.
13. Обухов В. Правовые основы организации и деятельности военных трибуналов войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (историко-правовое исследование) : дис. … на соиск. научной степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / В. Обухов. – М., 2002. – 228 с.
14. Баран В. Пекуча правда історії : документи ГДА-СБ України про діяльність радянських органів державної безпеки у 1939–1941 рр. / В. Баран, В. Даниленко // Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.: документи ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія, 2009. С. 11–23.
15. Директива наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії про завдання оперативних груп НКВС при вступі радянських військ на територію Західної України та Західної Білорусії від 15 вересня 1939 р. // Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.: документи ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. – Київ: Видвничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 47–48.
16. Вказівка заступника наркома внутрішніх справ УРСР М. Горлинського про розшук німецьких розвідників, раніше заарештованих та засуджених у Польщі від 9 грудня 1939 р. // Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.: документи ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 84.
17. Тищик Б.Й., Бойко І.Й.Історія держави і права України : підручник / за ред. проф. Б.Й. Тищик, проф. І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ.: - Ін Юре, 2015. – 807 с.
18. Гражданский кодекс УССР: Постановление ВУЦИК от 16 декабря 1922 года : по состоянию на 05 апреля 1930 года // ЗУ УРСР. – 1930. – № 10. – Ст. 103.
19. Гражданский кодекс УССР: Постановление ВУЦИК от 16 декабря 1922 года: по состоянию на 15 апреля 1931 года // ЗУ УРСР. – 1931. – № 13. – Ст. 121.
20. Про порядок, як оформляти визнання громадянам права пожиткоємців у полісах чужоземних товариств особистого страхування: Постанова НКЮ УСРР від 02 січня 1932 року // Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського Уряду України. – 1932. – № 1. – Арт. 4-5.
21. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и стаховому праву / В.И. Серебровский. – М. : Статус, 2003. – 560 с.
22. Шаповал Ю. УК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайло, В. Злотарьов. – К. : Абрис, 1997. – 605 с.
23. Рубаник В.Е. Собственность в истории российской и украинской систем права: общее и особенное / В.Е. Рубаник. – Харьков : Консум, 2004. – 456 с.
24. Вопросы наследования : справочник по законодательству и судебной практике : [науч. ред. Болдырев В.А. и др.]. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1959. – 150 с.
25. Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказоввоенного времени 1942-1943. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1944. – 252 с.
26. Половінкіна Р. Ю. Становлення та розвиток радянського спадкового права в Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Половінкіна Руслана Юріївна – Запоріжжя, 2015. – 236 с.
27. Зміни у цивільному праві УРСР під час Другої світової війни [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://studentu.info/gosudarstvo-i-pravo/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/zmini-u-tsivilnomu-pravi-ursr-pid-chas-drugoyi-svitovoyi-viyni
28. Дмитренко Ю. Трудове право України : [підручник] / Ю. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.
29. Гавриленко Ю. Становлення українського трудового права: історичний аспект / Ю. Гавриленко // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 2(25). – С. 254–258.
30. Зміни у трудовому праві УРСР під час Другої світової війни [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://studentu.info/gosudarstvo-i-pravo/istoriya-gosudarstva-i-prava-ukrainy/zmini-u-trudovomu-pravi-ursr-pid-chas-drugoyi-svitovoyi-viyni

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук