Господарський процес

Юрисдикція господарських судів (Код: 18514)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Юрисдикція господарських судів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ЮРИСДИКЦІЇ
РОЗДІЛ ІІ. ПРЕДМЕТНА ТА СУБ’ЄКТНА ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ
РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТАНЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ
РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ (ПІДСУДНІСТЬ)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Короєд С.О. Господарське судочинство: історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав / С.О. Короєд // Юридична наука. – №6. – 2015. – С. 28-34.
2. Вступна частина засідання Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2014 року [Електронний ресурс ] / А.П. Яценюк // Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247674680&cat_id=244823857.
3. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова; под ред. проф. В.В. Комарова. – Харьков : Право, 2002. – 440 с.
4. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: [навч. посіб.] / І.А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.
5. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М. : Изд-во «Зерцало», 2003. – 464 с.
6. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова; под ред. проф. В.В. Комарова. – Харьков : Право, 2002. – 440 с.
7. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР. Понятие, основные принципы / Т.Е. Абова; отв. ред. А.А. Мельников. – М. : Наука, 1985. – 143 с.
8. Господарське процесуальне право: [підручник] / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – X. : Одіссей, 2012. – 400 с.
9. Гражданский процесс Украины / Под ред. Ю.С. Червоного. – К. : Истина, 2006. – 399 с.
10. Новошицька, В.І. Щодо витрат на врегулювання спорів у господарських судах / А.Г. Бобкова, В.І. Новошицька // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 24-26 травня 2011 р.) / Вищий господарський суд України ; Одеський апеляційний господарський суд ; відп. за вип. : А.Й. Осетинський та ін. – Одеса: Вид-во «Астропринт», 2011. – С. 163 – 166.
11. Логуш Л. В. Проблемні питання визначення господарської юрисдикції / Л.В. Логуш // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1311/Logush_Problemni%20pytannia.pdf
12. Намясенко О.К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем / О.К. Намясенко // Часопис Київського університету права. – № 3. – 2015. – С.185-188.
13. Канарик Ю.С., Поліщук О.Ю. Особливості визначення підсудності господарських спорів / Ю.С. Канарик, О.Ю. Поліщук // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - №4. – С. 127-129.
14. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 3: К-М. – 2001. – 792 с. – С. 196.
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
16. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – [4-е изд., стереотип.] – М.: КомКнига, 2007. – 576 с.
17. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: [учебник] / Маргарита Петровна Брандес. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М.: Прогресс- Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
18. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : підручник [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти] / Олександр Данилович Пономарів. – [3-тє вид., перероб. і доповн.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
19. Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел : учеб. пособие / Ю. К. Осипов. – Свердловск, 1974. – 250 с. – С. 11.
20. Рожкова М. А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» и «подведомственность дела» / М. А. Рожкова // Журнал российского права. – 2006. – № 1. – С. 19–29. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/comm/667
21. Цивільний процес України [Текст] : підручник / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. М. М. Ясинка. – К. : Правова єдність; Алерта, 2014. – 743 с.
22. Лебедев М. Ю. Развитие института юрисдикции и его проявление в третейском суде: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук / М. Ю. Лебедев. – Саратов, 2005. – 27 с. – С. 12.
23. Баулін О. В. Поняття юрисдикції і новий Кримінальний процесуальний кодекс України / О. В. Баулін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 9–13. – С. 10.
24. Бессараб, Н. М. Юрисдикція та підсудність цивільних справ [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. М. Бессараб ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2015. – 19 с.
25. Шелухін М.Л. Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
26. Світличний О. П. Господарський процес: підручник/ за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с.
27. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам. Вищий господарський суд; Постанова від 24.10.2011 № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11
28. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 378 с.
29. Притика Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні / Д. Притика // Право України. – 2011. – № 6. – С. 29-42.
30. Беляневич О. Вступ до курсу «Господарське процесуальне право України» : лекція / О. Беляневич // Право України. – 2011. – № 6. – С. 233–245.
31. Подцерковний О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття «господарський процес» / О. Подцерковний // Право України. – 2011. – № 6. – С. 4-12.
32. Вікторчук М. Розмежування юрисдикції адміністративних та господарських судів / М. Вікторчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – № 3. – 2016. – С.49-57.
33. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : Підручник / М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.В. Кіріяк, О.О. Кармаза, С.І. Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 890 с.
34. Демченко С. Проблеми підвищення ефективності господарського судочинства / С. Демченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 20–24.
35. Проблема підвідомчості: ту ж саму справу повертають з господарського і з адміністративного судів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.racurs.ua/449-problema-pidvidomchosti-tu-j-samu-spravu-povertaut-z-gospodarskogo-i-zadministratyvnogo-sudiv
36. Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів. Верховний Суд, Вищий арбітражний суд; Лист від 14.07.1995, 20.07.1995 № 01-8/518а. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v518a700-95
37. Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами. Верховний Суд; Лист від 26.12.2005 № 3.2.-2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05
38. Про деякі питання, пов'язані із розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів. Вищий господарський суд; Лист від 07.02.2006 № 01-8/301. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_301600-06
39. Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ. Вищий спеціалізований суд; Постанова від 01.03.2013 № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13
40. Снідевич О. С. Проблеми розмежування юрисдикцій / О. С. Снідевич // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 41–53.
41. Господарське процесуальне право України : [підручник] / за ред. О.І. Харитонова. – К. : Істина. – 2008. – 360 с.
42. Степанова Т.В. Поняття, види та правила визначення підсудності господарських справ / Т.В. Степанова II Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : АО «БАХВА», 2008. – Т. 11. – Вип.22. – Ч.2. – С. 97-101.
43. Зміни до процесуального законодавства вже в Раді: основні новели Законопроекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/zmini-do-protsesualnogozakonodavstva-vzhe-u-radi-osnovni-noveli-zakonoproektu/
44. Господарський процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
45. Інстанційна юрисдикція (підсудність). Інфографіка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uajcc.org/instanc_podsudnost_gpk2017/
46. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. Верховна Рада України; Закон від 03.10.2017 № 2147-VIII. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
47. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины : [учебное пособие] / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада. – 2004. – 361 с.
48. Ніколенко Л.М. Визначення сутності інституту підвідомчості / Л.М. Ніколенко II Вісник Маріупольського державного університету. – Серія «Право». – 2011. – Вип. 1. – С. 79-85.
49. Мартыненко И.Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйственным спорам / И.Э. Мартыненко. – Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. – 2009. – 599 с.
50. Степанова Т.В. Поняття, види та правила визначення підсудності господарських справ / Т.В. Степанова II Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : АО «БАХВА». – 2008. – Т. 11. – Вип.22. – Ч.2. – С. 97-101.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук