Господарський процес

Відшкодування збитків у господарюванні (Код: 18503)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського процесу на тему Відшкодування збитків у господарюванні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Поняття відшкодування збитків
1.2. Склад і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ
2.1. Умови і порядок відшкодування збитків
2.2. Порушення грошових зобов'язань та відшкодування збитків
2.3. Регресні вимоги та солідарне відшкодування збитків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Богомолова Н. Відповідальність у сфері господарювання / Н. Богомолова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані. – С. 514–533.
2. Господарсько-правова відповідальність: теоретичні аспекти правового регулювання / З. Ф. Татькова // Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право. – 2012. – № 2. – С. 407–415.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 С.
5. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Пара- сюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 С.
6. Господарське право України : підручник : у 2 ч. : Ч. 2 / О.Б. Андрєєва, О.П. Гетманець, І.І. Гришина та ін., За заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. - Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 368 С.
7. Господарське право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла / О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй, О.М. Шуміло та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 С.
8. Го¬с¬по¬дар¬сь¬ке пра¬во : під¬ру¬ч¬ник / В. С. Ще¬р¬би¬на. — 6-те вид., пере¬роб. і допов. — К. : Юрі¬н¬ком Iн¬тер, 2013. — 640 С.
9. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 С.
10. Красніков Д. А. Еволюція поняття «збитки» та регулювання їх відшкодувань в Україні / Д. А. Красніков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2012, вип. 22. – С. 1-5.
11. Подколзін І.В. Правові підстави відшкодування збитків / І.В. Подколзін, І.О. Дзера // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 73–80.
12. Мельников Н. Суброгация и регресс в страховании / Н. Мельников, В. Лебедев // Юридическая практика. – 2010. – № 9 (531).
13. Подколзін І.В. Деякі аспекти збитків за цивільним та господарським законодавством України / О.В. Дзера, І.В. Подколзін // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання: Зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 листопада 2008 р., Київ / ред. кол. О.Д. Крупчан, В.В. Луць, М.К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2009. – С. 98–111.
14. Новошицька В.І. Відшкодування збитків у сфері господарювання. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, Вінниця, 2017.
15. Новошицька В.І. Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання [Електронний ресурс] ./ В.І. Новошицька // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 491-495.
16. Новошицька В.І. Окремі питання відшкодування збитків у сфері господарювання / В.І. Новошицька // Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України: монографія / [А.Г. Бобкова, В.В. Воронін, Е.М. Деркач та ін.]; за наук. ред. А.Г. Бобкової та А.М. Захарченка. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 201–218.
17. Новошицька В.І. Удосконалення методики розрахунку, доведення і стягнення збитків / О.М. Новошицький, В.І. Новошицька // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – № 2 (18). – С. 253 – 258.
18. Рим Т.Я. Проблеми визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України / Т.Я. Рим // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №6 (150). – С. 55–58.
19. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 С.
20. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/435-15.
21. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. С.О. Харитонова, О.I. Харитонової, Н.Ю. Голу- бєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 781 C.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук