Господарський процес

Верховенство права та джерела права що застосовуються судом (Код: 18502)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу на тему Верховенство права та джерела права що застосовуються судом на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
1.1. Поняття принципу верховенства права та інших джерел права, що застосовуються господарським судом
1.2. Сутність та значення принципу верховенства права та джерел права, що застосовуються судом
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
2.1. Реалізація принципу верховенства права на різних стадіях господарського процесу
2.2. Співвідношення принципу верховенства права з іншими принципами господарського процесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Світличний О. П. Господарський процес: підручник/ за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с.
2. Ілющенко Г.В., Смола С.В. Принципи господарського процесу / Г.В. Ілющенко, С.В. Смола // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - №2. – С. 152-155.
3. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4164#n4164
4. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – С. 89-92.
5. Васильєв С.В. Судочинство в господарських судах : [підручник] / С.В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 320 с.
6. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій господарських справ / С.В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 560 с.
7. Про судоустрій і статус суддів. Верховна Рада України; Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
8. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чешск. – М.: Юрид. лит., 1989. – C. 259
9. Господарський процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
10. Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу / В. Тертишник // Право України. – 2010. – №12. – С. 74-79.
11. Козюбра М. Принцип верховенства права у конституційному правосудді // Закон і бізнес. – 2000. – № 17. – С.10.
12. Головатий С. Верховенство права: монографія: У трьох книгах. – К.: Фенікс, 2006. – Кн. 2: Від доктрини – до принципу. К. : С. 1169– 1221.
13. Таманага Б. Верховенсто права: історія, політика, теорія / перекл. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 125.
14. Якименко І.В. Влада і право сьогодні // Віче. – К., 2005. – № 12. – С. 26–31.
15. Шевчук І. Верховенство права чи незаконна практика ВСУ // Правовий тиждень. – К. : 20 травня 2008. – № 21. – С. 12.
16. Козюбра М. І. Принцип верховенства права і права людини // Права людини і правова держава . – К., 1998. – С. 47–48.
17. Георгіца А. Принцип верховенства права як принцип сучасного вітчизняного консти- туціоналізму // Українське право. – К., 2006. – С. 30–32.
18. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д–ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д–ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.
19. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенция, Международный документ от 04.11.1950. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004
20. Кодекс адміністративного судочинства України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
21. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
22. Про Конституційний Суд України. Верховна Рада України; Закон від 13.07.2017 № 2136-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
23. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. - М., 1968. - Т. 1. - 524 с.
24. Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система, стадии и система производств. Основные и дополнительные производства. - Томск, 1991. - 212 с.
25. Муравии А. Б. Уголовный процесс. - X., 2000. - 382 с.
26. Тертишник В. М. Уголовный процесс. - X., 1999.-458 с.
27. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К, 1997. - 512 с.
28. Білоскурська О.В. Верховенство права і законність, як принципи господарського судочинства / О. В. Білоскурська // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=309%3A170512-21&catid=44%3A4-0512&Itemid=48&lang=ru
29. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: учеб. пособ. / С. В. Васильев – 2-е изд., перераб и доп. – X.: Эспада, 2002. – С. 53.
30. Каллистратова Р. Ф. Государственный арбитраж (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р. Ф. Каллистратова – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 108.
31. Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації та діяльності: монографія / Д. М. Притика – К.: Оріяни, 2000. – С. 225.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук