Господарський процес

Розгляд справи по суті (Код: 18513)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Розгляд справи по суті на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Загальні положення розгляду справи по суті
Розділ 2. Відкриття розгляду справи по суті
Розділ 3. З'ясування обставин справи та дослідження доказів
Розділ 4. Судові дебати та ухвалення рішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Асоціація суддів господарських судів України Новели ГПК [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uajcc.org/ru/tag/новели-гпк/.
2. Богацька Н. Порядок переходу на новий ГПК: дії суду та учасників справи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/131179-poryadok_perehodu_na_noviy_gpk_dii_sudu_ta_uchasnikiv_spravi.html.
3. Зміни до ЦПК і ГПК: нові можливості [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dejure.foundation/new-civil-and-economic-codes-analysis/.
4. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1520962302462530.
5. Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/formi-sudovogo-provadzhennya-pozovne-sproshchene-nakazne.html.
6. Громовий О. Строки в нових процесуальних кодексах (інфографіка) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/12/19/167295.htm.
7. Коротко про головне в новому господарському судочинстві. Практичне порівняння (глави 1-3 ГПК України) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lawyerkhmelnytsky.wordpress.com/2017/10/25/korotko-pro-holovne-v-novomu-hospodarskomu-sudochynstvi/.
8. Зміни до процесуального законодавства. Що потрібно знати? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/12/19/167310.htm.
9. Коротко про головне в новому господарському судочинстві. Практичне порівняння. Частина 5 (розділ III (гл.3-8 ГПК) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://blog.law-firm.org.ua/korotko-pro-golovne-v-novomu-gospodarskomu-sudochinstvi-praktichne-porivnyannya-chastina-5-rozdil-iii-gl-3-8-gpk/.
10. Кривецький О. Проект нового ГПК: актуальні питання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2462:proekt-novogo-gpk-perevagi-i-nedoliki&catid=8&Itemid=350.
11. Кизима І. В. Зміни до процесуальних кодексів від 15.12.2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ut.kiev.ua/biblioteka-yurista/item/2346-staryi-spravi-na-noviy-lad-zmini-do-protsesualnih-kodeksiv-vid-15122017.html.
12. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
13. Закон України “Про виконавче провадження” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1404-19.
14. Новели процесульного законодавства: що очікувати від нового ГПК? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kdkako.com.ua/noveli-procesulnogo-zakonodavstva/.
15. Набрали чинності зміни до ГПК стосовно спрощеного провадження [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://loyer.com.ua/uk/nabrali-chinnosti-zmini-do-gpk-stosovno-sproshhenogo-provadzhennya/.
16. Новели процесуального законодавства: що зміниться? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/noveli-protsesualnogo-zakonodavstva-shcho-zminitsya/.
17. Новели Господарського процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://peregrin-group.com/ua/news/2257.
18. Таликін Є. А. Структура етапу підготовки справи до розгляду в господарському судочинстві / Є. А. Таликін // Науковий вісник ХДУ. - № 4. – 2014. – С. 206-211.
19. Стадії позовного провадження: виклики та аспекти застосування положень проекту ГПК України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uajcc.org/stadii_isk_proizvod/.
20. Судова медіація в господарському процесі - бути чи не бути? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://censor.net.ua/blogs/3051121/sudova_medatsya_v_gospodarskomu_protses_buti_chi_ne_buti.
21. Смітюх А. В. Щодо моменту початку розгляду господарської справи по суті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/5424/272-275.pdf;jsessionid=F97BAA9D71A53BCB8A8B6643A8297410?sequence=1.
22. Соломчак Х. Законодавчі прогалини процесуальної форми господарського процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/08/10.pdf.
23. Господарське процесуальне право України / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Не гре бельний, Д.М. Лук’янець. — Суми : Університетська книга, 2016. — 378 C.
24. Проблеми доступності правосуддя в господарському процесі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kpdconsulting.com.ua/ua/publications_view/problemi-dostupnosti-pravosuddja-v-gospodarskomu-procesi-GuCv/.
25. Порядок переходу на новий ГПК: дії суду та учасників справи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.vectornews.net/news/politics/47678-poryadok-perehodu-na-noviy-gpk-dyi-sudu-ta-uchasnikv-spravi.html.
26. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу господарськими судами : Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/ pages/ppVGSU_26122011_018.pdf .
27. Братель О. Попереднє судове засідання у цивільному процесі: існування де-юре чи де-факто? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goalint.org/poperednye-sudove-zasidannya-v-civilnomuprocesi-isnuvannya-de-yure-chi-de-fakto/.
28. Бороздина М. О. Предварительное судебное заседание как новелла гражданского процессуального законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «» / М.О. Бороздина. – Саратов, 2017. – 26 С.
29. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11.
30. Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ ppVGSU_24112014_2.pdf.
31. Особливості застосування Господарського процесуального кодексу: на що слід звернути увагу [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://sud.ua/ru/news/sud-info/113609-osoblivosti-zastosuvannya-gospodarskogo-protsesualnogo-kodeksu-na-scho-slid-zvernuti-uvagu.
32. Первушина А. А. Характеристика окремих процесуальних обов’язків сторін господарського процесу [Електронний ресурс] – Режим доступу : file:///C:/Users/Home/Downloads/VAPSV_pdu_2013_1_10.pdf.
33. Петров Я. А. Судова реформа та Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: більша правова визначеність є доброю новиною для інвестора [Текст] / Я.А. Петров, М.Г. Сорочинський // Вісник Вищої ради юстиції. – 2017. – № 4. – С. 114–121.
34. Проект Господарського процесуального кодексу, розробленого Радою з питань судової реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/ file/d/0B2TC0qBwqkZJWk1wX0F0Y1l2Z0k/view?usp=sharing.
35. Рєзнікова В. В. До питання про поняття господарського процесу / Рєзнікова В. В. // Економіка та право. № 2 (41), 2015. – C. 38-44.
36. Рішення господарського суду Львівської області у справі №914/1811/15 за позовом ФОП ОСОБА_2 до ТзОВ «Український лізинговий фонд» про визна- ння виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48416887.
37. Рішення господарського суду Львівської області у справі № 914/4822/13 за позовом Миколаївської комунальної центральної районної лікарні до Львівської геологорозвідувальної експедиції Дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Західукргеологія» про відшкодування коштів за завищення вартості робіт та матеріалів у сумі 15’779,55 грн. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/36390885.
38. Рішення господарського суду Львівської області у справі № 914/870/14 за позовом Миколаївської комунальної центральної районної лікарні до Львівської геологорозвідувальної експедиції Дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Західукргеологія» про відшкодування коштів за завищення вартості робіт та матеріалів у сумі 15’779,55 грн. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37677191.
39. Таликін Є. Структура етапу підготовки справи до розгляду в господарському судочинстві [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo04/part_1/44.pdf.
40. Таликін Є. Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів / Є. Таликін // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 87—93.
41. Туровець О. В. Деякі питання застосування судового розсуду за допомогою аналогії права у господарському процесі [Текст] [Електронний ресурс] / О. В. Туровець //Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки і права. – 2014. – №1.– Режим доступу: http://elconf.com.ua/9-arkhivny-materialy/2014-1/21-turovets-o-v-deyakipitannya-zastosuvannya-sudovogo-rozsudu-za-dopomogoyu-analogiji-prava-ugospodarskomu-protsesi.html.
42. Топ-10 змін ГПК від судді Верховного Суду [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/12/7/166877.htm.
43. Строк розгляду спору в господарському судочинстві - чинне законодавство та європейська практика [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://k-z.com.ua/pravovoi-aktsent/24299-strok-rozglyadu-sporu-v-gospodarskomu-sudochinstvi-chinne-zakonodavstvo-ta-evropejska-praktika.
44. Спрощене господарське провадження. Малозначні справи [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.osmark.com.ua/uk/2017/12/06/4810/.
45. Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в суде / М.Л. Скуратовский. — R. : Волтерс Клувер, 2017. — 312 C.
47. Ухвала господарського суду Львівської області у справі № 914/2277/15 за позовом Першого заступника військового прокурора Західного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, уповноважений орган Західне територіалне КЕУ до ТзОВ ВП «ЗВЗ» про зобов’язання замінити товар неналежної якості, стягнення 16421,72 грн. штрафу [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/51409251.
48. Ухвала господарського суду Львівської області у справі № 914/943/16 за позовом ПП “Євро-Альянс” до Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення ЛОТВ АК України № 9 р/к від 31.03.2016 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/58183396.
49. Участь сторін спору в засіданнях господарського суду [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://balance.ua/news/archive/uchastie-storon-spora-v-zasedaniyah-hozyaystvennogo-suda-otvechaem-na-vashi-voprosy.
50. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: лист Верховного Суду України від 25 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v5_45700-06.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук