Господарський процес

Апеляційне провадження в господарському процесі (Код: 18501)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського процесу на тему Апеляційне провадження в господарському процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції
РОЗДІЛ 2. Право апеляційного оскарження
РОЗДІЛ 3. Право апеляційного провадження. Апеляційний розгляд
РОЗДІЛ 4. Повноваження суду апеляційної інстанції
РОЗДІЛ 5. Постанова суду апеляційної інстанції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Актуальні проблеми господарського законодавства. [монографія]. / Гаєвець М.В., Горіславська І. В., Канарик Ю. С., Панькова Ю. С., Поліно Н. А., Світличний О.П., Черкашин Д. К. К: – «ЦП» КОМПРИНТ», 2013. – 678 C.
2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посібник.: КНЕУ, 2011. – 224 C.
3. Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю. Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 C.
4. Васильєв С. В. Господарський процес України : підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 C.
5. Господарське процесуальне право України : навч. посібник / В.Л. Костюк, К.М. Біда, В.В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. – К. : Ін Юре, 2015. – 223 C.
6. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. – К.: Істина, 2016. – 360 C.
7. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.- попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 C.
8. Господарський процес: підручник/ за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 C.
9. Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: [навчальний посібник] / Курило В.І., Світличний О.П. – К.: ІРІДІУМ, 2014. – 360 C.
10. Господарське право України. Навч. посіб./За заг. ред. С.В. Несиної. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 C.
11 Окремі види господарської діяльності: правові аспекти. [монографія]. / Гаєвець М.В., Горіславська І. В., Панькова Л.О./ За заг. ред. В.І. Курила. – Київ: «ЦП»КОМПРИНТ», 2012. – 508 C.
12. Основи права інтелектуальної власності : навчальний посібник / В.І. Курило, О.П. Світличний, І. В. Гиренко; за заг. ред. О.П. Світличного – Донецьк: видавництво «Донбас», 2012. – 262 C.
13. Макаренко, Г. Апеляція і касація: чи доцільне поєднання? [Текст] / Г. Макаренко // Юрид. вісн. України. – 2013. – 5–11 лип. (№ 27). – С. 4.
14. Роїна О. М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид. – К.: КНТ, 2005. – 208 C.
15. Світличний О. П. Правова охорона торговельної марки. [монографія]. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 286 C.
16. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011 р.) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юстініан, 2011. – 1160 C.
17.   Господарське процесуальне право : підручник / за ред. М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 C.
18. Господарський процес [Електронний ресурс] : зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Юридична бібліотека на DVD") Х629.221 / Г 72.
19. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=22272941&AN=126302548&h=2XUjF9%2bpO8GCdGrymmRY4KuDGQOdbF4yQh1sD4OSfFuQnU40t%2blBa37GydItc%2f81tAVoB9H6Oeji6o3Nibnp3g%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d22272941%26AN%3d126302548.
20. Чернадчук В.Д., Сухонос В. В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 C.
21. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 331 C.
22. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – К. : Юстиніан, 2018. – 872 С.
23. Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/45854.pdf.
24. Види і склад апеляційних судів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zka.court.gov.ua/sud0790/zavd/
25. Гузь Л. Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблемы и практика применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанций. - Изд. 1-е. - X.: Медиа гр. "Харьков юридический", 2003. - 248 С.
26. Господарське судочинство в Україні: судова практика. Застосування процесуальних норм / відп. ред. І. Б. Шицький. – К. : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2015. – 465 С.
27. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.
28. Ємельянова І. І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в господарському судочинстві: теоретичні та практичні аспекти / І. І. Ємельянова // Право України. – 2014. – № 2. – С. 16-21.
29. Згама А. О. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Згама. – Одеса, 2012. – 216 С.
30. Згама А. О. Суб’єкти права на апеляційне оскарження в господарському судочинстві / А. О. Згама // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку права в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 7-8 грудня 2007 р. – О., 2017. – С. 200-202.
31. Коротун В.М. Функції апеляційного суду через призму понятійного апарату // Адвокат. - 2012 . - № 8. - С. 35-37.
32. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Коваль Володимир Миколайович. – Одеса, 2013. – 212 С.
33. Комаров В. В. Новелізація процесуального законодавства та засади нового Господарського процесуального кодексу України / / Вісник Академії правових наук України. - 2013. - № 2-3 (33-34). - C. 467-482.
34. Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду. Підсудність суду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apcourtkiev.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/kompeten.pdf.
35. Львов Б. Ю. Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення // Львов Б. Ю., Кравчук Г. А., Рєзнікова В. В., Рогач Л. І., Крамар С. І Олійник Ю. П., К.: Юрінком Інтер, 2015. – 720 С.
36. Новий ГПК: зміни в апеляційному провадженні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vkp.ua/content/news/files/yz_kolos_hpk_ukr_1513868393_ua.pdf.
37. Ломакіна О. А. Повноваження апеляційного господарського суду під час розгляду справи / О. А. Ломакіна // Європейські перспективи. – 2012. -№ 4.- ч.2 С. 62-66.
38. Мацелик Т. О. Правова природа повноважень суду апеляційної інстанції в господарському процесі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207:120216-16&catid=38:-4&Itemid=55&lang=ru.
39. Практика застосування господарського процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції [Текст] / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2018. – 708 С.
40. Пучинский В. К. Кассационное производство в гражданском процессе. – К. - 2014. - С. 33.
41. Про судову практику розгляду господарських справ в апеляційному порядку : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 18 [Текст] // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11 (99). – С. 7–15.
42. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
43. Ніколенко Л. М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія / Л. М. Ніколенко; Маріуп. держ. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 490 С.
44. Рішко О. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі. – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 081 – Право – Тернопільський національний університет, Тернопіль, 2017.
45. Смола С. В. Особливості реалізації принципу процесуальної економії господарського процесу під час перегляду судових рішень / С. В. Смола // Науковий вісник Херсонського держ. Університету. – 2014. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 48-54.
46. Ухвала Судової палати в господарських справах Верховного Суду України від 4 листопада 2002 р. / / Вісник Верховного Суду України. - 2013. - № 5 (39). - С. 16.
47. Шевчук П. І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України / П. І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 2(8). – С. 5-10.
48. Шевчук П. І., Кривенко В. В. Апеляційне провадження за новим господарським процесуальним законодавством / / Вісник Верховного Суду України. - 2017. - № 4. - C. 30-39.
49. Шевчук Я. І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень: Наук. - практ. коментар. - К.: МАУП, 2012. – 96 С.
50. Щодо відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги: Лист Вищого господарського суду України від 23 грудня 2002 р. № 05- 2/1486 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 60.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук