Господарський процес

Апеляційне провадження (Код: 18500)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу на тему Апеляційне провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції
РОЗДІЛ 2. Право апеляційного оскарження
РОЗДІЛ 3. Право апеляційного провадження. Апеляційний розгляд
РОЗДІЛ 4. Повноваження суду апеляційної інстанції
РОЗДІЛ 5. Постанова суду апеляційної інстанції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Академічний курс Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2015. — 624 C.
2.   Андрушко А. В., Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. цивільний процес. Підручник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/category/34/49/40/.
3. Батрин О. В. Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі / О. В. Батрин // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 47.
4. Васильєв С. В. Цивільний процес України [текст] : навчальний посібник / С. В. Васильєв – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 С.
5. Васильев С.В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. –К.: Алерта, 2015.– 352 С.
6.   Гусаров К. В. Інстанційність перегляду судових рішень у цивільному судочинстві: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.03 / Гусаров К.В. – X., 2011. – С. 139.
7.   Гусаров К. В. Апеляційне провадження у цивільному судочинстві / Гусаров К. В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 5. - (43) 2015. - C. 49-59.
8. Гузъ Л. Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблемы и практика применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанции. Издание 1.- Харьков юридический, 2013.- С. 43-45.
9. Іванчулинець Д. В. Види апеляції у цивільному процесі за суб’єктами права на апеляцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Home/Downloads/Suap_2014_3_12.pdf.
10. Курило М. П., М. М. Ясинок, О. В. Кіріяк, О. О. Кармаза, С. І. Запара та ін. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : Підручник; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016.
11. Комаров В. В., В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X., 2011. – 1352 С.
12. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право. – Навчальний посібник. – К. – 2011. – 352 С.
13.   Макаренко, Г. Апеляція і касація: чи доцільне поєднання? [Текст] / Г. Макаренко // Юрид. вісн. України. – 2013. – 5–11 лип. (№ 27). – С. 4.
14. Навч. посіб.: Цивільне процесуальне право у схемах — К.: МАУП, 2004. — 208 C.
15.  Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія. — Х. : Право, 2010. — 352 С.
16. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Харків юрид., 2008. – С. 593.
17. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. / С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2008. – С. 658.
18. Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України / О. М. Трач // Університетські наукові записки. - № 2. – 2011. – С. 106-114.
19. Чернушенко Є.А. Повноваження суду апеляційної інстанції. //Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць /Голов.ред. С.В. Ківалов. — Одеса: Юридична література, 2012. — Випуск 13-14. — С.759-767.
20. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://1plus1.ua/golos-krainy/video/golos-kraini-8-sezon-8-vipusk-vokalni-boi.
21. Борисова Е. А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной, надзорной проверки судебных решений / Е. А. Борисова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – № 1. – С. 24-27.
22. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – К. : Юстиніан, 2018. – 872 С.
23. Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе (издание втрое, исправленное и дополненное) / Е. А. Борисова. – М. : Городец, 2010. – 288 С.
24. Види і склад апеляційних судів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zka.court.gov.ua/sud0790/zavd/
25. Гузь Л. Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблемы и практика применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанций. - Изд. 1-е. - X.: Медиа гр. "Харьков юридический", 2003. - 248 С.
26. Господарське судочинство в Україні: судова практика. Застосування процесуальних норм / відп. ред. І. Б. Шицький. – К. : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2015. – 465 С.
27. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.
28. Ємельянова І. І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти / І. І. Ємельянова // Право України. – 2014. – № 2. – С. 16-21.
29. Згама А. О. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Згама. – Одеса, 2012. – 216 С.
30. Згама А. О. Суб’єкти права на апеляційне оскарження в господарському судочинстві / А. О. Згама // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку права в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 7-8 грудня 2007 р. – О., 2017. – С. 200-202.
31. Коротун В.М. Функції апеляційного суду через призму понятійного апарату // Адвокат. - 2012 . - № 8. - С. 35-37.
32. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Коваль Володимир Миколайович. – Одеса, 2013. – 212 С.
33. Комаров В. В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України / / Вісник Академії правових наук України. - 2013. - № 2-3 (33-34). - C. 467-482.
34. Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду. Підсудність суду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apcourtkiev.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/kompeten.pdf.
35. Львов Б. Ю. Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення // Львов Б. Ю., Кравчук Г. А., Рєзнікова В. В., Рогач Л. І., Крамар С. І Олійник Ю. П., К.: Юрінком Інтер, 2015. – 720 С.
36. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 – 1717/0/4 – 12 від 21.11.2012 «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1717740 – 12.
37. Ломакіна О. А. Повноваження апеляційного господарського суду під час розгляду справи / О. А. Ломакіна // Європейські перспективи. – 2012. -№ 4.- ч.2 С. 62-66.
38. Мацелик Т. О. Правова природа повноважень суду апеляційної інстанції в господарському процесі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207:120216-16&catid=38:-4&Itemid=55&lang=ru.
39. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції [Текст] / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2018. – 708 С.
40. Пучинский В. К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. – К. - 2014. - С. 33.
41. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 18 [Текст] // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11 (99). – С. 7–15.
42. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
43. Ніколенко Л. М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія / Л. М. Ніколенко; Маріуп. держ. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 490 С.
44. Рішко О. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі. – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 081 – Право – Тернопільський національний університет, Тернопіль, 2017.
45. Смола С. В. Особливості реалізації принципу процесуальної економії господарського процесу під час перегляду судових рішень / С. В. Смола // Науковий вісник Херсонського держ. Університету. – 2014. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 48-54.
46. Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 4 листопада 2002 р. / / Вісник Верховного Суду України. - 2013. - № 5 (39). - С. 16.
47. .Шевчук П. І. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій 113 системі України / П. І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 2(8). – С. 5-10.
48. Шевчук П. І., Кривенко В. В. Апеляційне провадження за новим цивільним процесуальним законодавством / / Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 4. - C. 30-39.
49. Шевчук Я. І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень: Наук. - практ. коментар. - К.: МАУП, 2012. – 96 С.
50. Щодо відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги : Лист Вищого господарського суду України від 23 грудня 2002 р. № 05- 2/1486 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 60.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук