Господарське право

Правове регулювання господарських товариств (Код: 15262)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Правове регулювання господарських товариств 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика господарських товариств
1.1 Поняття та ознаки господарських товариств
1.2. Права та обов’язки учасників господарських товариств
РОЗДІЛ 2. Створення та реєстрація господарського товариства
2.1. Порядок створення господарського товариства
2.2. Державна реєстрація господарського товариства
РОЗДІЛ 3. Управління господарським товариством. Припинення діяльності господарським товариством
3.1. Органи управління господарських товариств
3.2. Підстави припинення діяльності господарського товариства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – ст. 144.
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – ст. 682.
4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 31-32. – ст. 26.
5. Андрусяк Н.С.Корпоративне управління в туризмі : навч. посібник / Н.С. Андрусяк. – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2012. – 253 с.
6. Афанасьєв М. В., Гончаров А. Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За редакцією проф. М. В. Афанасьєва. – Х. : ВД «ШЖЕК», 2003. – 410 с.
7. Батиста Р. Т. Правовое регулирование акционерных обещства в Панаме : автореф. дис. на соиск. наук. степ. канд. юрид. наук / Р. Т. Батиста. – М., 1978. – 18 с.
8. Бойчик І. М. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І-ІV рівнів акредитації / І. М. Бойчик, М. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-е вид., виправ. і допов. - К. : Каравела; Л.: Новий Світ-2000, 2001. – 298 c.
9. Відчуження частки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.my-notary.info/vidchuzhennya-chastki-v-statutnomu-kapitali
10. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121874
11. Волков О. И. Экономика предприятия / Под ред. проф. Под ред. Волкова О.И., Девяткина О.В. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – 601 с.
12. Гетьманець О. П. Господарське право України. Ч. 1. Підручник: у 2 ч. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 368 с.
13. Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 18 берез. 2013 р. / [Д. Л. Тупчієнко та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 670 с.
14. Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент.: станом на 1 листоп. 2009 р. / В. Г. Гончаренко [та ін.] ; заг. ред. Д. М. Притика, І. В. Булгакова. – К. : Юрисконсульт ; - К. : Юстініан, 2010. – 1088 с.
15. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
16. Господарське товариство: поняття, характерні ознаки та класифікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://msd.in.ua/gospodarske-tovaristvo-ponyattya-xarakterni-oznaki-ta-klasifikaciya/
17. Довбиш О. О. Поняття майна і порядок його формування при створенні господарського товариства [Електронний ресурс] / О. О. Довбиш // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фах. вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/11.pdf
18. Кравчук В. Вихід з господарського товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurradnik.com.ua/stati/d0-b2-d0-b8-d1-85-d1-96-d0-b4-d0-b7-d0-b3-d0-be-d1-81-d0-bf-d0-be-d0-b4-d0-b0-d1-80-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-b3-d0-be-d1-82-d0-be-d0-b2-d0-b0-d1-80-d0-b8-d1-81-d1-82-d0-b2-d0-b0/
19. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
20. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової . – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
21. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Припинення діяльності господарських товариств. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.asemenyuk.com/index.php/usnyi-ispyt/12-viii-hospodarske-ta-hospodarsko-protsesualne/163-2011-05-02-08-09-41
22. Права і обов'язки учасників господарського товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://crimealawyers.com/prava-obovyazki-uchasnik-v-gospodarskogo-tovaristva
23. Проблемні питання створення і регулювання діяльності господарських товариств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=90
24. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах: Навчальний посібник. – Вид. 2, змін і доп. – К. : Істина, 2012. – 244 с.
25. Управління господарськими товариствами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawnet.ua/ua/sferyi-praktiki/korporativnyie-otnosheniya/novyij-resurs.html
26. Хозяйственный кодекс Украины : научно-практический комментарий / Под общ. ред. А. Г. Бобковой. – Харьков : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. – 1296 с.
27. Цивільний кодекс України : Коментар / за ред. Є. О. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2003. – 856 с.
28. Шляхи створення господарських товарист [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://home-money.org/biz_20.php
29. Щербина B. C. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук