Господарське право

Правове регулювання біржової торгівлі (Код: 17700)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсоа робота з біржового права на тему Правове регулювання біржової торгівлі 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 59

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття, характер та види біржової торгівлі
1.1. Генезис бірж та біржової торгівлі
1.2. Законодавство що регулює біржову торгівлю
1.3. Види бірж та біржових угод
РОЗДІЛ 2. Порядок та процедура біржової торгівлі
2.1 Характеристика товарної біржі
2.2 Характеристика фондової біржі
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення біржової торгівлі
РОЗДІЛ 4. Розгляд спорів при укладенні біржових угод
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р., № 3480–І // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-12.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку» № 916 від 17.11.1995 р. . // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-95-%D0%BF
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. «Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848-97-п
6. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
Положення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 Редакція від 09.09.2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z2082-12
7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних [...]
НКЦПФР; Рішення, Умови від 14.05.2013 № 818 Редакція від 29.04.2016 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0856-13/page2
8. Берлач А. І. Біржове право України: Навч. посіб. / А. І. Берлач. – К. : Університет «Україна», 2007. – 348 с.
9. Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. Біржове право: Навч. посіб. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.
10. Бондарчук Ю. П. Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні / Ю. П. Бондарчук // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – № 9. – С. 122-126.
11. Боровик Т. В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних бірж в Україні / Т. В. Боровик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – № 2. – 2012. – С. 52-58.
12. Бочкова І. І. Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки / І. І. Бочкова // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 83–87.
13. Бутенко Д. С. розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкуренто-спроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – к. : криниця, 2013 – с. 117–120.
14. Дудяк Р. Організація функціонування та розвиток товарних бірж України в умовах економічної кризи / Р. Дудяк, Ф. Міколяш, Н. Ситник // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – 2013. – № 18 (1). – С. 157 – 164.
15. Заславська О. І. Проблеми та перспективи розвитку фондових бірж в Україні / О. І. Заславська // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – № 2. – С. 310–315.
16. Карпенко Л. Ф. Нормативно-правове забезпечення біржової торгівлі в Україні / Л. Ф. Карпенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 9. – 2016. – С. 120-123.
17. Коваль О. М. Деякі особливості правового регулювання біржової торгівлі в Україні / О. М. Коваль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – № 19. – С. 79.
18. Котирло О.О. Процесуальні дії арбітражної комісії біржі / О.О. Котирло // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 119-122.
19. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В. Краснова // Проблеми економіки. – № 1. – 2014. – С. 130-134.
20. Малишко В. М. Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні / В. М. Малишко, І. О. Присяжнюк // Юридичний вісник. – № 1. – 2014. – С. 116-120.
21. Малишко В. М. Ф’ючерсні контракти як вид біржових угод / В. М. Малишко // Юридичний вісник. – № 2(11). – 2009. – С. 61–65.
22. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [кол. авт.: Знаменський Г. Л., Хахулін В. В., Щербина В. С. та ін.] ; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.
23. Олійник О. С. Поняття, ознаки, правова природа товарної біржі як особливого суб’єкта господарювання / Олійник О. С. // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 3 (11). – С. 82-94.
24. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ю. В. Ніколенка. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2003. – 540 с.
25. Пластун О.Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2013. – Вип. 37. – С. 134–139.
26. Правила біржової торгівлі фондової біржі «Перспектива» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fbp.com.ua/Norm.aspx.
27. Січко Л. Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні / Л. Січко // Підприємство, господарство і право. – № 1. – 2016. – С. 108–110.
28. Солодкий М. О. Біржовий ринок: Навч. посіб. / М. О. Солодкий. – 2-ге вид., випр. – К. : Джерела М, 2005. – 336 с.
29. Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 565 с.
30. Соловйов А. В. Проблемні питання правового регулювання участідержави у біржових відносинах / Соловйов А. В. // Юридична наука. – 2011. - № 1(1). – С. 107-112.
31. Хромов О. П. Біржі України в ХІХ – на початку ХХ століть / О. П. Хромов // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – № 43. – С. 71-83.
32. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Iнтер, 2013. – 640 с.
33. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права : монографія / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
34. Ясенецький В. С. Особливості функціонування бірж як складової ринкової інфраструктури / В. С. Ясенецький // Бізнесінформ. – № 1. – 2004. – С. 333-337

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук