Господарське право

Правова охорона комерційного (фірмового) найменування (Код: 17402)


Опис

Готова робота з господарського права на тему Правова охорона комерційного (фірмового) найменування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика комерційного (фірмового) найменування
1.1. Поняття та ознаки комерційного (фірмового найменування)
1.2. Істотні умови комерційного найменування (фірмового)
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування
2.1. Заходи охорони комерційного (фірмового) найменування в національному законодавстві України
2.2. Міжнародно-правовий досвід захисту комерційного (фірмового) найменування
РОЗДІЛ 3. Шляхи вирішення проблем охорони комерційного (фірмового) найменування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 №435 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44. – Ст. 356.
4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25. – Ст. 131.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.
6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №28. – Ст. 532.
7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №36. – Ст. 164.
8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682.
9. Постанова Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'заних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12
10. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 5 березня 2012 р. № 368/5
11. Паризька конвенція про охорону промислової власності, яка прийнята 20 березня 1883 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123
12. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 року Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018
13. Вороняк А. С. Захист порушеного права на комерційне (фірмове) найменування юридичної особи» суддя Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/220284/
14. Гончаренко О. В. Поняття фірмового найменування, функції та принципи фірмового найменування / О. В. Гончаренко // Наше право. –2013. – № 13. – С. 171-176.
15. Гуменний Р. В. Міжнародно-правова охорона комерційних (фірмових) найменувань / Р. В. Гуменний // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 137-139.
16. Іщук С. Сутність комерційного найменування як суб’єкта права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adhdportal.com/book_2041_chapter_51_SUTNST_KOMERJJNOGO_NAJJMENUVANNJA_JAK_OBKTA_PRAVA_NTELEKTUALNOVLASNOST.html
17. Іщук С. І. Особливості суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – Вип. 1. – С. 20-23.
18. Іщук І. С. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2009/vyznachennya-sutnosti-komertsijnoho-firmovoho-najmenuvannya-terminolohichnyj-aspekt/
19. Кеєр Ю. В. Щодо співвідношення понять комерційного найменування, фірмового найменування, найменування юридичної особи / Ю. В. Кеєр // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 1. – С. 271-280.
20. Крижна В. Комерційне найменування – ім’я суб’єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С. 16-20.
21. Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми / Ю. Кузнецова // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 4. – С. 91-101.
22. Кузнецова Ю. В. Правовий захист комерційного найменування як гарантія права інтелектуальної власності на комерційне найменування / Ю. В. Кузнецова, А. О. Какова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 31 (2). – С. 99-105.
23. Мороз В. П. Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності / В. П. Мороз // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 73. – С. 327-335.
24. Плєвако Н. В. Поняття комерційного найменування / Н. В. Плєвако // Право і безпека. – 2012. – № 3 (45. – С. 314-317.
25. Правові засоби індивідуалізації товарів, послуг та учасників цивільного обороту Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.mdpu.org.ua/e-book/gapotiy_intelect/kurs/t5.htm
26. П’яннікова А. Г. Проблеми охорони комерційного (фірмового) найменування в Україні / А. Г. П’яннікова // Науково-практична Інтернет-конференція. – 2011. – Секція № 3.
27. Селіваненко В. Форми порушення прав на комерційне найменування / В. Cеліваненко // Теорія і практика інтелектуальної власності – 2010 – № 5 – С. 89-97.
28. Стефанчук М. О. Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування // О. М. Стефанчук, Л. Л. Давид // Право і суспільство. – 2014. – № 1. Том 2. – С. 51-54.
29. Ткачук А. С. Правова охорона комерційного найменування в Україні: прогалини в законодавстві / А. С. Ткачук // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності (Київ, 18 вересня 2015 року). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2015 – С. 230-236.
30. Федюк Л. В. Право на найменування юридичної особи / Л.В. Федюк // Вісник Господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 28-36
31. Фірмове найменування Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viconsult.com.ua/ua/portal/page18/

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук