Господарське право

Праве становище підприємств (Код: 17413)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Праве становище підприємств 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття підприємства та його основні ознаки
2. Види та організаційно-правові форми підприємств
3. Правовий режим майна підприємств і джерела його формування
4. Поняття та види об'єднань підприємств
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від від 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Цивільний кодекс України 16.01.2003 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. : чинне законодавство станом на 02.08.2017 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2
4. Алексеев С. С. Теория права. – М. : Издательство БЕК, – 1995. – 315 с.
5. Бандурка С. С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин / С. С. Бандурка // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 136–138.
6. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я., Герц А. А. та ін.]; за ред. В. М. Коссака. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
7. Господарське право: навчальний посібник / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. – 2-ге видання допов. і перероб. – К.: Алерта, 2014. – 416 с.
8. Го¬с¬по¬дар¬сь¬ке пра¬во : під¬ру¬ч¬ник / В. С. Ще¬р¬би¬на. – 6-те вид., пере¬роб. і допов. – К. : Юрі¬н¬ком Iн¬тер, 2013. – 640 с.
9. Господарське право / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с.
10. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
11. Грудницкая С. Н. Экономико-правовая сущность и понятие предприятия на современном этапе /С.Н. Грудницкая // Предпринимательсьво, хозяйство и право. – 2010. – № 12. – С. 3–7.
12. Грудницька С. М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право; НАН України; Інститут економікою равових досліджень. – Донецьк. 1997. – 24 с.
13. Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм» – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 82 с.
14. Кравець І. Ознаки господарських об’єднань як центрів господарських систем / І. Кравець // Юридичні науки. – 2014. – № 88. – С. 41–44.
15. Лаптєв В. В. Законодавство про підприємства (Критичний аналіз) / В.В. Лаптєв // Держава і право. – 2013. – № 7. – С. 22–23.
16. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 688 с.
17. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право / Саніахметова Н. О. – К. : А.С.К., 2005. – 912 с.
18. Спасібо-Фатєєва І. В. Підприємство як цілісний майновий комплекс / І. В. Спасібо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2010. – № 6 (54). – С. 23–25.
19. Тарасюк Г. М. Управління державними підприємствами: проблеми та перспективи / Г. М. Тарасюк // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 4. – С. 111–118.
20. Труш І. В. Визначення сутності поняття комунального підприємства / Труш І. В. // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 4. – С. 1–6.
21. Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств / І. Труш // Право України. – 2010. – № 2. – С. 223–231.
22. Українське господарське право та господарське процесуальне право: курс лекцій : навч. посіб. / Л. М. Дудник; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Геопринт, 2015. - 569 c.
23. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: монографія / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
24. Юркевич Ю. М. Господарські об’єднання: поняття, види та організаційно-правові форми / Ю. М. Юркевич // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – С. 139–146.
25. Яськів Б. А. Правовий режим майна акціонерного товариства / Б. А. Яськів // Юридична наука. – 2013. – № 6. – С. 68–76.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук