Господарське право

Підприємницька діяльність та господарське право (Код: 17414)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Підприємницька діяльність та господарське право 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття та ознаки підприємництва
2. Види господарської діяльності
3. Принципи господарювання та принципи підприємницької діяльності: їх характеристика та співвідношення
4. Поняття, ознаки та тлумачення господарського права
5. Місце господарського права в системі права України
Висновки
Список використаної літератури


Джерела


1. Коротич О. Б. Підприємництво як соціально-економічне явище / О. Б. Коротич, Ю. Л. Орел // Теорія та практика державного управління. – 2010. – №. 4. – С. 211-216.
2. Закон України «Про підприємництво» : від 07.02.1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 168. (втратив чинність).
3. Ершова И. В. Предпринимательское право : учебник / Ершова И. В. – 4-е нзд., пе-рераб. и доп. – М. : ИД «Юриспруденция», 2006. – 560 с.
4. Господарський Кодекс України : від 16.01.2003 р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
5. Мандрица В. М. Российское предпринимательское право. – Ростов на/Д: Феникс, 1999. – С. 10.
6. Попондопуло В. Ф. Правовой режим предпринимательства. – С.Пб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1994. – С. 14-15, 19-20.
7. Лебедев К. К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты (предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе юридических наук и учебных дисциплин). – С.Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 62, 97.
8. Купчак Б. Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення / Б. Ф. Купчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – №. 21. – С. 243–249.
9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 80.
10. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
11. Господарське право: курс лекцій / В. О. Кучер, В. М. Парасюк. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
12. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. – 2-ге вид., змін. – Х. : Право, 2015. – 324 с.
13. Господарське законодавство Мачуський В. В., Постульга В. Є. Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2004. – 275 с.
14. Щербина В. С. До питання щодо принципів господарського права / В. С. Щербина // Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 85–92.
15. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
16. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
17. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг.ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с.
18. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
19. Пашков В. Діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт правового регулювання: проблема кваліфікації / В. Пашков // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1(64). – С. 124–134.
20. Конституція України від 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук