Господарське право

Недобросовісна конкуренція в підприємницькій діяльності (Код: 18412)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Недобросовісна конкуренція в підприємницькій діяльності 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретична характеристика поняття недобросовісної конкуренції
1.1. Поняття недобросовісної конкуренції
1.2. Форми вияву недобросовісної конкуренції
Розділ 2. Контроль у сфері недобросовісної конкуренції, санкції за порушення у цій сфері
2.1. Система органів, що здійснюють захист економічної конкуренції в Україні
2.2. Відповідальність та можливі санкції за порушення законодавства щодо регулювання недобросовісної конкуренції
Розділ 3. Актуальні проблеми забезпечення у сфері недобросовісної конкуренції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Валуйська О. В. Конкуренція: сутність, форми, методи. [Електронний ресурс]. ¬ Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=825148.
2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 С.
5. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 С.
6. Господарське право України : підручник : у 2 ч. : Ч. 2 / О.Б. Андрєєва, О.П. Гетманець, І.І. Гришина та ін., За заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. - Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 368 С.
7. Господарське право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла / О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй, О.М. Шуміло та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 С.
8. Го¬с¬по¬дар¬сь¬ке пра¬во : під¬ру¬ч¬ник / В. С. Ще¬р¬би¬на. — 6-те вид., пере¬роб. і допов. — К. : Юрі¬н¬ком Iн¬тер, 2013. — 640 С.
9. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 С.
10. Запорожець Ю. В., І. В. Берташ. Економічна конкуренція : захист чи регулювання [Текст] / Ю. В. Запорожець, І. В. Берташ // Національний університет ДПС. – № 4. – 2011. – С. 534.
11. Подколзін І.В. Правові підстави відшкодування збитків / І.В. Подколзін, І.О. Дзера // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 73–80.
12. Мельников Н. Суброгация и регресс в страховании / Н. Мельников, В. Лебедев // Юридическая практика. – 2010. – № 9 (531).
13. Подколзін І.В. Деякі аспекти збитків за цивільним та господарським законодавством України / О.В. Дзера, І.В. Подколзін // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання: Зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 листопада 2008 р., Київ / ред. кол. О.Д. Крупчан, В.В. Луць, М.К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2009. – С. 98–111.
14. Нікулін В. В, Танасіенко Н. П., Припинення недобросовісної конкуренції в умовах інтеграції україни в міжнародний економічний простір / В.В Нікулін, Н.П. Танасіенко // Вісник хмельницького національного університету 2010, № 5, T.4
15. Селянко І., Каргова В. Особливості запитів Антимонопольного комітету України щодо надання інформації [Текст] / І. Селянко, В. Каргова // «Юридичний журнал». – №2¬3 (140¬141) . – 2014. – С. 181 – 183.
16. Шуміло І. А. Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції: автореф. дис…канд. Юрид. Наук: 12.00.04 / І. А. Шуміло ; Ін¬т економіко¬правових досліджень НАН Україн. – Донецьк, 2011. – 20 С.
17. Щокін Р. Г. Сутність недобросовісної конкуренції за господарським законодавством України / Щокін Р. Г. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 11. – С. 18-21.
18. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 С.
19. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/435-15.
20. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. С.О. Харитонова, О.I. Харитонової, Н.Ю. Голу- бєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 781 C.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук